One to Many Polymorphic Model Relationship được sử dụng khi một model thuộc về nhiều model khác trên một model kết hợp duy nhất. Ví dụ: Nếu chúng ta có bảng post và video, cả hai đều cần thêm hệ thống nhận xét và bạn muốn có thể quản lý comment trong một bảng duy nhất cho cả post và video.

Vì vậy, trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo migrate, tạo dữ liệu và truy xuất dữ liệu trong One to Many Polymorphic Model Relationship.

Trong ví dụ này, tôi sẽ tạo bảng "posts", "videos" và "comments", mỗi bảng đều được liên kết với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ tạo One to Many Polymorphic Model Relationship bằng cách sử dụng laravel Eloquent Model. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo migrate, model, truy xuất dữ liệu và sau đó là cách tạo dữ liệu. Vì vậy, chúng ta sẽ thử một làm một ví dụ với cấu trúc bảng cơ sở dữ liệu như sau:

One to Many Polymorphic Relationship sẽ sử dụng "morphMany()" and "morphTo()" cho mối quan hệ.

Tạo migrations

Bây giờ chúng ta phải tạo migrate bảng posts, bảng videos và bảng comments. Bạn hãy tạo như hướng dẫn dưới đây:

Migration bảng posts

Schema::create('posts', function (Blueprint $table) {
  $table->id();
  $table->string("name");
  $table->timestamps();
});

Migration bảng videos

Schema::create('videos', function (Blueprint $table) {
  $table->id();
  $table->string("name");
  $table->timestamps();
});

Migration bảng comments

Schema::create('comments', function (Blueprint $table) {
  $table->id();
  $table->string("body");
  $table->integer('commentable_id');
  $table->string("commentable_type");
  $table->timestamps();
});

Tạo models

Tại đây, chúng ta sẽ tạo model bảng post, video và comment. chúng ta cũng sẽ sử dụng "morphMany ()" và "morphTo ()" cho mối quan hệ của cả hai model.

Model bảng posts

<?php
namespace App\Models;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
 
class Post extends Model
{
  /**
   * Get all of the post's comments.
   */
  public function comments()
  {
    return $this->morphMany(Comment::class, 'commentable');
  }
}

Model bảng videos

<?php
namespace App\Models;
 
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
 
class Video extends Model
{
  /**
   * Get all of the post's comments.
   */
  public function comments()
  {
    return $this->morphMany(Comment::class, 'commentable');
  }
}

Model bảng comments

<?php
namespace App\Models;
 
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
 
class Comment extends Model
{
  /**
   * Get all of the owning commentable models.
   */
  public function commentable()
  {
    return $this->morphTo();
  }
}

Truy vấn dữ liệu

$post = Post::find(1);	
dd($post->comments);
$video = Video::find(1);	
dd($video->comments);

Tạo mới dữ liệu

$post = Post::find(1);	
$comment = new Comment;
$comment->body = "Hi ManhDanBlog";

$post->comments()->save($comment);
$video = Video::find(1);	
$comment = new Comment;
$comment->body = "Hi ManhDanBlog";
 
$video->comments()->save($comment);

Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng tôi qua trang contact. Cảm ơn bạn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Laravel Custom Request

Laravel Custom Request

Nếu bạn có một form để người dùng nhập dữ liệu và bạn muốn kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi lưu xuống database chẳng hạn thì bạn có 2 cách sau đây: Cách 1: Bạn thêm validate trực tiếp vào hàm sto...

Laravel customize your API Versioning Route File

Laravel customize your API Versioning Route File

Trong khuôn khổ của Laravel, các route của api được tách thành một file duy nhất, đó là file api.php nằm trong thư mục routes . Nếu chúng ta muốn thêm version vào route api thì chúng ta sẽ làm như...

Fast Paginate in Laravel

Fast Paginate in Laravel

Laravel Fast Paginate là gì? Laravel Fast Paginate là một macro nhanh về phân trang offset/limit cho Laravel. Nó được sử dụng để thay thể paginate trong Laravel.Package này sử dụng phương pháp SQL t...

Integrating TinyMCE in Laravel 10 using Vite

Integrating TinyMCE in Laravel 10 using Vite

TinyMCE TinyMCE là một trình soạn thảo WYSIWYG được xây dựng trên nền tảng Javascript, được phát triển dưới dạng mã nguồn mở theo giấy phép MIT bởi Tiny Technologies Inc. TinyMCE cho phép ngư...

Efficient Laravel PDF Export for Large Datasets

Efficient Laravel PDF Export for Large Datasets

Xuất file PDF là một tính năng quan trọng của nhiều ứng dụng web, đặc biệt là các trang thương mại điện tử, giúp người dùng tạo và lưu trữ các bản báo cáo, hóa đơn, v.v.  Tuy nhiên, khi phải xử lý...

ZSH-Artisan CLI and Docker: The Perfect Match for Laravel Development

ZSH-Artisan CLI and Docker: The Perfect Match for Laravel Development

Zsh Zsh viết tắt của “ Z Shell ” là một shell nâng cao cho hệ thống Unix và Linux. Nó được phát triển nhằm cung cấp các tính năng và khả năng cao hơn so với shell mặc định trên hầu hết các hệ thố...

Laravel UI Custom Email Verification Template

Laravel UI Custom Email Verification Template

Nếu bạn đang dùng thư viện laravel/ui để làm các chức năng liên quan đến authentication, và trong dự án của bạn, bạn cần thay đổi template email verification thay vì sử dụng template email verificatio...

Amazon S3 Pre-Signed URL with DropzoneJs in Laravel

Amazon S3 Pre-Signed URL with DropzoneJs in Laravel

Chức năng upload file hay hình ảnh là một chức năng rất phổ biến, hầu hết các dự án đều có chức năng này. Đa số các nhà phát triển khi thực hiện chức năng upload file, thường sẽ sử dụng cách làm nh...

Laravel Upload File Using Trait

Laravel Upload File Using Trait

Hiện nay, đa số các dự án đều có chức năng upload file, nên tôi đã thử xây dựng một lớp Trait Upload File, để chúng ta dễ dàng sao chép qua các dự án khác để sử dụng, nhằm rút ngắn thời gian phát triể...

ManhDanBlogs