Mối quan hệ một-một là một mối quan hệ rất cơ bản. Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo dữ liệu và truy xuất dữ liệu bằng Eloquent Model.

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ tạo hai bảng là users và phones với cấu trúc cơ sở dữ liệu như sau:

One to One Relationship sẽ sử dụng "hasOne()" và "belongsTo()" cho mối quan hệ.

Tạo Migrations

Bây giờ chúng ta phải tạo migrate cho bảng users, bảng phones và thêm foreign key với bảng users. Vì vậy, bạn hãy tạo như hướng dẫn dưới đây:

Migration bảng users

Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
  $table->id();
  $table->string('name');
  $table->string('email')->unique();
  $table->timestamp('email_verified_at')->nullable();
  $table->string('password');
  $table->rememberToken();
  $table->timestamps();
});

Migration bảng phones

Schema::create('phones', function (Blueprint $table) {
  $table->id();
  $table->unsignedBigInteger('user_id');
  $table->string('phone');
  $table->timestamps();
  $table->foreign('user_id')->references('id')->on('users')->onDelete('cascade');
});

Tạo Models

Ở đây, chúng ta sẽ tạo model bảng users và phones. Chúng ta cũng sẽ sử dụng "hasOne ()" và "belongsTo()" cho mối quan hệ của cả hai model.

Model bảng users

<?php
namespace App\Models;
use Illuminate\Notifications\Notifiable;
use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable;

class User extends Authenticatable
{
  use Notifiable;
  /**
   * The attributes that are mass assignable.
   *
   * @var array
   */
  protected $fillable = [
    'name', 'email', 'password',
  ];

  /**
   * The attributes that should be hidden for arrays.
   *
   * @var array
   */
  protected $hidden = [
    'password', 'remember_token',
  ];

  /**
   * Get the phone record associated with the user.
   */
  public function phone()
  {
    return $this->hasOne(Phone::class);
  }
}

Model bảng phones

<?php
namespace App\Models;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Phone extends Model
{
  /**
   * Get the user that owns the phone.
   */
  public function user()
  {
    return $this->belongsTo(User::class);
  }
}

Truy vấn dữ liệu

$phone = User::find(1)->phone;
dd($phone);
$user = Phone::find(1)->user;
dd($user);

Tạo mới dữ liệu

$user = User::find(1);
$phone = new Phone;
$phone->phone = '9429343852';
$user->phone()->save($phone);
$phone = Phone::find(1);
$user = User::find(10);
$phone->user()->associate($user)->save();

Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng tôi qua trang contact. Cảm ơn bạn.

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Laravel UI Custom Email Verification Template

Laravel UI Custom Email Verification Template

Nếu bạn đang dùng thư viện laravel/ui để làm các chức năng liên quan đến authentication, và trong dự án của bạn, bạn cần thay đổi template email verification thay vì sử dụng template email verificatio...

Laravel TinyMCE 6 Image Upload

Laravel TinyMCE 6 Image Upload

TinyMCE TinyMCE là một trình soạn thảo  WYSIWYG  được xây dựng trên nền tảng Javascript, được phát triển dưới dạng mã nguồn mở theo giấy phép  MIT  bởi Tiny Technologies Inc. TinyMCE cho phép ngư...

Integrating elFinder Into CKEditor 5 In Laravel

Integrating elFinder Into CKEditor 5 In Laravel

CKEditor 5 CKEditor 5 là một trình soạn thảo văn bản phong phú JavaScript với nhiều tính năng và khả năng tùy chỉnh. CKEditor 5 có kiến trúc MVC hiện đại, mô hình dữ liệu tùy chỉnh và DOM ảo, mang...

Encrypted HTTP Live Streaming with Laravel FFMpeg

Encrypted HTTP Live Streaming with Laravel FFMpeg

HTTP Live Streaming (HLS)  HTTP Live Streaming (HLS) là một trong những giao thức phát trực tuyến video được sử dụng rộng rãi nhất . Mặc dù nó được gọi là HTTP "live" streaming, nhưng nó được sử dụn...

Document Laravel API With OpenAPI (Swagger)

Document Laravel API With OpenAPI (Swagger)

Swagger là gì? Swagger là một Ngôn ngữ mô tả giao diện để mô tả các API RESTful được thể hiện bằng JSON. Swagger được sử dụng cùng với một bộ công cụ phần mềm mã nguồn mở để thiết kế, xây dựng, l...

Laravel Controllers

Laravel Controllers

Trong mô hình MVC, chữ "C" là từ viết tắt của Controller và nó đóng vai trò rất quan trọng để phân tích các logic business. Khi người dùng truy cập vào trình duyệt, nó sẽ đi đến route đầu tiên, sau đó...

How to insert into a database at lightning speed?

How to insert into a database at lightning speed?

Trong quá trình thực hiện dự án cho công ty, một trong những yêu cầu đặt ra là import dữ liệu từ file CSV (chứa dữ liệu từ hệ thống cũ) vào cơ sở dữ liệu MySQL của hệ thống mới. Do sự thay đổi cấu...

Laravel Socialite Login With Facebook

Laravel Socialite Login With Facebook

Ngoài xác thực dựa trên biểu mẫu điển hình, Laravel cũng cung cấp một cách đơn giản và thuận tiện để sử dụng Laravel Socialite để xác thực với các nhà cung cấp OAuth. Socialite hiện hỗ trợ xác thực qu...

Integrating CKFinder into CKEditor 5 in Laravel 11

Integrating CKFinder into CKEditor 5 in Laravel 11

CKEditor 5 CKEditor 5 là một trình soạn thảo văn bản phong phú JavaScript với nhiều tính năng và khả năng tùy chỉnh. CKEditor 5 có kiến trúc MVC hiện đại, mô hình dữ liệu tùy chỉnh và DOM ảo, mang...

ManhDanBlogs