Swagger là gì?

Swagger là một Ngôn ngữ mô tả giao diện để mô tả các API RESTful được thể hiện bằng JSON.

Swagger được sử dụng cùng với một bộ công cụ phần mềm mã nguồn mở để thiết kế, xây dựng, lập tài liệu và sử dụng các dịch vụ web RESTful.

Swagger bao gồm tài liệu tự động, tạo mã (sang nhiều ngôn ngữ lập trình) và tạo test-case.

Cài đặt Laravel

Đầu tiên, chúng ta cần tạo một dự án Laravel mới, sử dụng lệnh sau: 

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel laravel_swagger

Tiếp theo, chúng ta sẽ kết nối với cơ sở dữ liệu như sau:

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=laravel_swagger
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

 Cuối cùng, hãy chạy lệnh sau để tạo cấu trúc bảng cơ sở dữ liệu:

php artisan migrate

Cài đặt Swagger trong Laravel

Đầu tiên, chúng ta sẽ cài đặt thư viện darkaonline/l5-swagger bằng lệnh sau:

composer require "darkaonline/l5-swagger"

Tiếp theo, chúng ta sẽ publish L5-Swagger's config bằng lệnh command sau:

php artisan vendor:publish --provider "L5Swagger\L5SwaggerServiceProvider"

Để cho dự án Laravel có thể tự động cập nhập lại tài liệu, chúng ta cần thêm cấu hình sau vào file .env

L5_SWAGGER_GENERATE_ALWAYS=true

Nếu không thêm cấu hình ở trên, mỗi khi bạn thay đổi tài liệu, bạn sẽ cần chạy lệnh sau để cập nhật tài liệu:

php artisan l5-swagger:generate

Example Document API

Chúng ta viết tài liệu các API thông qua thư viện swagger-php, vì vậy các bạn cần phải học các cú pháp của thư viện này trước khi thực hiện các ví dụ API bên dưới:

http://zircote.github.io/swagger-php/guide/

Để hiểu rõ hơn nữa, các bạn nên tìm hiểu thêm về OpenAPI, phiên bản mới nhất là 3.0 các bạn hãy nhấp vào URL bên dưới:

https://swagger.io/docs/specification/about/

Thông tin cơ bản API

Đầu tiên bạn mở Controller.php nằm trong thư mục app\Http\Controllers và chỉnh sửa như sau:

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Foundation\Auth\Access\AuthorizesRequests;
use Illuminate\Foundation\Bus\DispatchesJobs;
use Illuminate\Foundation\Validation\ValidatesRequests;
use Illuminate\Routing\Controller as BaseController;

class Controller extends BaseController
{
  /**
   * @license Apache 2.0
   */

  /**
   * @OA\Info(
   *   description="This is a sample Userstore server. You can find out more about Swagger at [http://swagger.io](http://swagger.io) or on [irc.freenode.net, #swagger](http://swagger.io/irc/).",
   *   version="1.0.0",
   *   title="Swagger ManhDanBlogs",
   *   termsOfService="http://swagger.io/terms/",
   *   @OA\Contact(
   *     email="[email protected]"
   *   ),
   *   @OA\License(
   *     name="Apache 2.0",
   *     url="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html"
   *   )
   * )
   * @OA\Server(
   *   url="http://127.0.0.1:8000/api/",
   *   description="Development Environment"
   * )
   *
   * @OA\Server(
   *   url="http://127.0.0.1:9000/api/",
   *   description="Staging Environment"
   * )
   * @OA\Tag(
   *   name="auth",
   *   description="Operations about auth user",
   *   @OA\ExternalDocumentation(
   *     description="Find out more about store",
   *     url="http://swagger.io"
   *   )
   * )
   * @OA\Tag(
   *   name="user",
   *   description="Operations about user",
   *   @OA\ExternalDocumentation(
   *     description="Find out more about store",
   *     url="http://swagger.io"
   *   )
   * )
   * @OA\Tag(
   *   name="upload",
   *   description="Operations about file",
   *   @OA\ExternalDocumentation(
   *     description="Find out more about store",
   *     url="http://swagger.io"
   *   )
   * )
   * @OA\ExternalDocumentation(
   *   description="Find out more about Swagger",
   *   url="http://swagger.io"
   * )
   */

  use AuthorizesRequests, DispatchesJobs, ValidatesRequests;
}

CURD Model User

Đầu tiên, bạn hãy mở User.php nằm trong thư mục app\Models và chỉnh sửa như sau:

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Contracts\Auth\MustVerifyEmail;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable;
use Illuminate\Notifications\Notifiable;
use Laravel\Sanctum\HasApiTokens;

class User extends Authenticatable
{
  use HasApiTokens, HasFactory, Notifiable;

  /** @OA\Schema(
   *   schema="User",
   *   required={"id", "name", "email", "password"},
   *   @OA\Property(
   *     property="id",
   *     type="integer",
   *     format="int32"
   *   ),
   *   @OA\Property(
   *     property="name",
   *     type="string"
   *   ),
   *   @OA\Property(
   *     property="email",
   *     type="string"
   *   ),
   *   @OA\Property(
   *     property="email_verified_at",
   *     type="string",
   *     format="date-time"
   *   ),
   *   @OA\Property(
   *     property="password",
   *     type="string"
   *   ),
   *   @OA\Property(
   *     property="created_at",
   *     type="string",
   *     format="date-time"
   *   ),
   *   @OA\Property(
   *     property="updated_at",
   *     type="string",
   *     format="date-time"
   *   )
   * ),
   */
  protected $fillable = [
    'name',
    'email',
    'password',
  ];

  /**
   * The attributes that should be hidden for serialization.
   *
   * @var array<int, string>
   */
  protected $hidden = [
    'password',
    'remember_token',
  ];

  /**
   * The attributes that should be cast.
   *
   * @var array<string, string>
   */
  protected $casts = [
    'email_verified_at' => 'datetime',
  ];
}

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo một controller có các chức năng cơ bản như lấy danh sách user, lấy thông tin user, thêm user, sửa user và xóa user. Bạn hãy chạy lệnh command sau:

php artisan make:controller UserController --api

Sau đó bạn hãy mở UserController nằm trong thư mục app\Http\Controllers và chỉnh sửa như sau:

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\User;
use Illuminate\Http\JsonResponse;
use App\Http\Resources\UserResource;
use App\Http\Resources\UserCollection;
use App\Http\Requests\StoreUserRequest;
use App\Http\Requests\UpdateUserRequest;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;

class UserController extends Controller
{
  /**
   * @OA\Get(
   *   path="/users",
   *   tags={"user"},
   *   summary="Get list user",
   *   description="Returns a single new user.",
   *   operationId="getListUser",
   *   @OA\Parameter(
   *     name="name",
   *     in="query",
   *     @OA\Schema(
   *       type="string"
   *     )
   *   ),
   *   @OA\Response(
   *     response=200,
   *     description="successful operation",
   *     @OA\JsonContent(
   *       type="object",
   *       @OA\Property(
   *         property="data",
   *         type="array",
   *         @OA\Items(
   *           type="object",
   *           example={
   *             "id": 1,
   *             "name": "ManhDan",
   *             "email": "[email protected]",
   *           },
   *         )
   *       ),
   *       @OA\Property(
   *         property="links",
   *         type="object",
   *         example={
   *           "first": "http://127.0.0.1:8000/api/users?page=1",
   *           "last": "http://127.0.0.1:8000/api/users?page=1",
   *           "prev": null,
   *           "next": null,
   *         },
   *       ),
   *        @OA\Property(
   *         property="meta",
   *         type="object",
   *         @OA\Property(
   *           property="current_page",
   *           type="integer",
   *           example=1
   *         ),
   *         @OA\Property(
   *           property="from",
   *           type="integer",
   *           example=1
   *         ),
   *         @OA\Property(
   *           property="last_page",
   *           type="integer",
   *           example=1
   *         ),
   *         @OA\Property(
   *           property="links",
   *           type="array",
   *           @OA\Items(
   *             type="object",
   *             example={
   *               "url": "http://127.0.0.1:8000/api/users?page=1",
   *               "label": "http://127.0.0.1:8000/api/users?page=1",
   *               "active": null,
   *             },
   *           )
   *         ),
   *         @OA\Property(
   *           property="path",
   *           type="string",
   *           example="http://127.0.0.1:8000/api/users"
   *         ),
   *         @OA\Property(
   *           property="per_page",
   *           type="integer",
   *           example=10
   *         ),
   *         @OA\Property(
   *           property="to",
   *           type="integer",
   *           example=10
   *         ),
   *         @OA\Property(
   *           property="total",
   *           type="integer",
   *           example=10
   *         ),
   *       ),
   *     )
   *   ),
   * )
   */
  public function index()
  {
    $users = User::select(['id', 'name', 'email'])->paginate(10);
    return new UserCollection($users);
  }

  /**
   * @OA\Post(
   *   path="/users",
   *   tags={"user"},
   *   summary="Add a new user to the store",
   *   description="Returns a single new user.",
   *   operationId="createUser",
   *   @OA\RequestBody(
   *     description= "User object that needs to be added to the store",
   *     required=true,
   *     @OA\JsonContent(
   *       type="object",
   *       @OA\Property(property="name", type="string"),
   *       @OA\Property(property="email", type="string"),
   *       @OA\Property(property="password", type="string")
   *     )
   *   ),
   *   @OA\Response(
   *     response=200,
   *     description="successful operation",
   *     @OA\JsonContent(ref="#/components/schemas/User"),
   *   ),
   *   @OA\Response(
   *     response=400,
   *     description="Invalid id supplied",
   *     @OA\JsonContent(
   *       type="object",
   *       @OA\Property(
   *         property="message",
   *         type="string",
   *         example="The specified data is invalid."
   *       ),
   *       @OA\Property(
   *         property="errors",
   *         type="object",
   *         example={
   *           "name": "The name field is required.",
   *         },
   *       ),
   *     ),
   *   ),
   * )
   */
  public function store(StoreUserRequest $request)
  {
    $data       = $request->all();
    $data['password'] = Hash::make($request->password);
    $user       = User::create($data);
    return new UserResource($user);
  }

  /**
   * @OA\Get(
   *   path="/users/{userId}",
   *  tags={"user"},
   *   summary="Get user by user id",
   *   operationId="getUserById",
   *   description="Returns a single user.",
   *   @OA\Parameter(
   *     name="userId",
   *     in="path",
   *     required=true,
   *     @OA\Schema(
   *       type="string"
   *     )
   *   ),
   *   @OA\Response(
   *     response=200,
   *     description="successful operation",
   *     @OA\JsonContent(ref="#/components/schemas/User"),
   *   ),
   *   @OA\Response(
   *     response=404,
   *     description="User not found",
   *     @OA\JsonContent(
   *       type="object",
   *       @OA\Property(
   *         property="message",
   *         type="string",
   *         example="User not found."
   *       ),
   *     ),
   *   ),
   * )
   */
  public function show($id)
  {
    $user = User::where('id', $id)->first();
    if ($user) {
      return new UserResource($user);
    }
    return response()->json(['message' => 'User not found.'], JsonResponse::HTTP_NOT_FOUND);
  }

  /**
   * @OA\Put(
   *   path="/users/{userId}",
   *   tags={"user"},
   *   summary="Updated user",
   *   description="Returns a single user.",
   *   operationId="updateUser",
   *   @OA\Parameter(
   *     name="userId",
   *     in="path",
   *     description="User that to be updated",
   *     required=true,
   *     @OA\Schema(
   *       type="string"
   *     )
   *   ),
   *   @OA\RequestBody(
   *     description= "User object needs to be updated to the store.",
   *     required=true,
   *     @OA\JsonContent(
   *       type="object",
   *       @OA\Property(property="email", type="string"),
   *       @OA\Property(property="password", type="string")
   *     )
   *   ),
   *   @OA\Response(
   *     response=200,
   *     description="successful operation",
   *     @OA\JsonContent(
   *       type="object",
   *       @OA\Property(property="email", type="string"),
   *       @OA\Property(property="name", type="string"),
   *     )
   *   ),
   *   @OA\Response(
   *     response=400,
   *     description="Invalid id supplied",
   *     @OA\JsonContent(
   *       type="object",
   *       @OA\Property(
   *         property="message",
   *         type="string",
   *         example="The specified data is invalid."
   *       ),
   *       @OA\Property(
   *         property="errors",
   *         type="object",
   *         example={
   *           "name": "The name field is required.",
   *         },
   *       ),
   *     ),
   *   ),
   *   @OA\Response(
   *     response=404,
   *     description="User not found",
   *     @OA\JsonContent(
   *       type="object",
   *       @OA\Property(
   *         property="message",
   *         type="string",
   *         example="User not found."
   *       ),
   *     ),
   *   )
   * )
   */
  public function update(UpdateUserRequest $request, $id)
  {
    $user = User::where('id', $id)->first();
    if ($user) {
      $user->email  = $request->email;
      $user->password = $request->password;
      $user->save();
      return response()->json(['message' => 'Update user successfully.'], JsonResponse::HTTP_OK );
    }
    return response()->json(['message' => 'User not found.'], JsonResponse::HTTP_NOT_FOUND);
  }

  /**
   * @OA\Delete(
   *   path="/users/{userId}",
   *   tags={"user"},
   *   summary="Delete user",
   *   description="This can only be done by the logged in user.",
   *   operationId="deleteUser",
   *   @OA\Parameter(
   *     name="userId",
   *     in="path",
   *     description="The name that needs to be deleted",
   *     required=true,
   *     @OA\Schema(
   *       type="string"
   *     )
   *   ),
   *   @OA\Response(
   *     response=200,
   *     description="successful operation",
   *     @OA\JsonContent(
   *       type="object",
   *       @OA\Property(
   *         property="message",
   *         type="string",
   *         example="Delete user successfully."
   *       ),
   *     ),
   *   ),
   *   @OA\Response(
   *     response=404,
   *     description="User not found",
   *     @OA\JsonContent(
   *       type="object",
   *       @OA\Property(
   *         property="message",
   *         type="string",
   *         example="User not found."
   *       ),
   *     ),
   *   )
   * )
   */
  public function destroy($id)
  {
    $user = User::where('id', $id)->first();
    if ($user) {
      $user->delete();
      return response()->json(['message' => 'Delete user successfully.'], JsonResponse::HTTP_OK );
    }
    return response()->json(['message' => 'User not found.'], JsonResponse::HTTP_NOT_FOUND);
  }
}

Authentication

Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo một controller có các chức năng cơ bản như đăng nhập và lấy thông tin user đang đăng nhập. Bạn hãy chạy lệnh command sau:

php artisan make:controller AuthController

Sau đó bạn hãy mở AuthController.php nằm trong thư mục app\Http\Controllers và chỉnh sửa như sau:

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\User;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use App\Http\Requests\LoginAuthRequest;
use App\Http\Resources\UserResource;

class AuthController extends Controller
{
  /**
   * @OA\Post(
   *   path="/login",
   *   tags={"auth"},
   *   summary="Logs user into system",
   *   description="Returns a info auth.",
   *   operationId="loginUser",
   *   @OA\Parameter(
   *     name="email",
   *     in="query",
   *     description="The user name for login",
   *     @OA\Schema(
   *       type="string"
   *     )
   *   ),
   *   @OA\Parameter(
   *     name="password",
   *     in="query",
   *     @OA\Schema(
   *       type="string",
   *     )
   *   ),
   *   @OA\Response(
   *     response=200,
   *     description="successful operation",
   *     @OA\JsonContent(
   *       type="object",
   *       @OA\Property(
   *         property="data",
   *         type="object",
   *         example={
   *           "access_token": "5|Fh33EyADXaSYGIZM518zxBBQXL2aT7jOV9xyXTpJ",
   *           "token_type": "Bearer",
   *         },
   *       ),
   *     ),
   *   ),
   *   @OA\Response(
   *     response=400,
   *     description="Invalid id supplied",
   *     @OA\JsonContent(
   *       type="object",
   *       @OA\Property(
   *         property="message",
   *         type="string",
   *         example="The specified data is invalid."
   *       ),
   *       @OA\Property(
   *         property="errors",
   *         type="object",
   *         example={
   *           "email": "The email field is required.",
   *         },
   *       ),
   *     ),
   *   ),
   *   @OA\Response(
   *     response=401,
   *     description="Unauthorized",
   *     @OA\JsonContent(
   *       type="object",
   *       @OA\Property(
   *         property="message",
   *         type="string",
   *         example="Unauthenticated."
   *       ),
   *     ),
   *   )
   * )
   */
  public function login(LoginAuthRequest $request)
  {
    if (!Auth::attempt($request->only('email', 'password'))) {
      return response()->json(['message' => 'Unauthenticated.'], 401);
    }
    $user = User::where('email', $request['email'])->firstOrFail();
    $token = $user->createToken('auth_token')->plainTextToken;
    $result['data'] = [
      'access_token' => $token,
      'token_type' => 'Bearer',
    ];
    return response()->json($result);
  }

  /**
   * @OA\Get(
   *   path="/me",
   *  tags={"auth"},
   *   summary="Get user by user id",
   *   operationId="getUserLogined",
   *   description="Returns a single user.",
   *   security={ {"sanctum": {}, "basic_authentication": {} }},
   *   @OA\Response(
   *     response=200,
   *     description="successful operation",
   *     @OA\JsonContent(ref="#/components/schemas/User"),
   *   ),
   *   @OA\Response(
   *     response=401,
   *     description="Unauthorized",
   *     @OA\JsonContent(
   *       type="object",
   *       @OA\Property(
   *         property="message",
   *         type="string",
   *         example="Unauthenticated."
   *       ),
   *     ),
   *   ),
   * )
   */
  public function me(Request $request)
  {
    $user = $request->user();
    return new UserResource($user);
  }
}

Cuối cùng, bạn hãy mở l5-swagger.php nằm trong thư mục config và chỉnh sửa như sau:

...
'securitySchemes' => [
  ...
  'sanctum' => [
    'type' => 'http',
    'description' => 'Laravel Sanctum token authentication',
    'scheme' => 'bearer',
    'bearerFormat' => 'JWT'
  ],
  ...
],
...

Nếu bạn có sử dụng Basic Authentication, bạn hãy mở l5-swagger.php nằm trong thư mục config và chỉnh sửa như sau:

...
'securitySchemes' => [
  ...
  'basic_authentication' => [
    'type' => 'http',
    'description' => 'Basic Authentication is a method for an HTTP user agent (e.g., a web browser) to provide a username and password when making a request.',
    'scheme' => 'basic',
  ],
  ...
],
...

Upload File

Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo một controller có các chức năng cơ bản như upload one file và upload multiple file. Bạn hãy chạy lệnh command sau:

php artisan make:controller UploadController

Sau đó bạn hãy mở UploadController.php nằm trong thư mục app\Http\Controllers và chỉnh sửa như sau:

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Http\Exceptions\HttpResponseException;
use Illuminate\Http\JsonResponse;

class UploadController extends Controller
{
  /**
   * @OA\Post(
   *   path="/upload/file",
   *  tags={"upload"},
   *   summary="Upload files to the system.",
   *   operationId="uploadFile",
   *   description="Return path file on the system.",
   *   @OA\RequestBody(
   *     required=true,
   *     @OA\MediaType(
   *       mediaType="multipart/form-data",
   *       @OA\Schema(
   *         @OA\Property(property="file", type="string", format="binary"),
   *       )
   *     )
   *   ),
   *   @OA\Response(
   *     response=200,
   *     description="successful operation",
   *     @OA\JsonContent(ref="#/components/schemas/User"),
   *   ),
   *   @OA\Response(
   *     response=404,
   *     description="User not found",
   *     @OA\JsonContent(
   *       type="object",
   *       @OA\Property(
   *         property="message",
   *         type="string",
   *         example="User not found."
   *       ),
   *     ),
   *   ),
   * )
   */
  public function index(Request $request)
  {
    try {
      $name = $this->setNameFile($request->file->extension());
      $path = $request->file->storeAs('files', $name, 'public');
      return new JsonResponse(['path' => '/' . $path], 200);
    } catch (\Throwable $th) {
      report($th);
      throw new HttpResponseException(
        response()->json([
          'message' => 'The given data was invalid.',
          'errors' => [
            'file' => $th->getMessage(),
          ]
        ], JsonResponse::HTTP_UNPROCESSABLE_ENTITY)
      );
    }
  }

  /**
   * @OA\Post(
   *   path="/upload/multiple-file",
   *  tags={"upload"},
   *   summary="Upload files to the system.",
   *   operationId="uploadMultipleFile",
   *   description="Return path file on the system.",
   *   @OA\RequestBody(
   *     @OA\MediaType(
   *       mediaType="multipart/form-data",
   *       @OA\Schema(
   *       type="object",
   *         @OA\Property(
   *           property="files[]",
   *           type="array",
   *           @OA\Items(type="string", format="binary")
   *         )
   *       )
   *     )
   *   ),
   *   @OA\Response(
   *     response=200,
   *     description="successful operation",
   *     @OA\JsonContent(ref="#/components/schemas/User"),
   *   ),
   *   @OA\Response(
   *     response=404,
   *     description="User not found",
   *     @OA\JsonContent(
   *       type="object",
   *       @OA\Property(
   *         property="message",
   *         type="string",
   *         example="User not found."
   *       ),
   *     ),
   *   ),
   * )
   */
  public function multiple(Request $request)
  {
    try {
      $result = [];
      foreach ($request->file('files') as $key => $file) {
        $name = $this->setNameFile($file->extension());
        $path = $file->storeAs('files', $name, 'public');
        array_push($result, '/' . $path);
      }
      return new JsonResponse($result, 200);
    } catch (\Throwable $th) {
      report($th);
      throw new HttpResponseException(
        response()->json([
          'message' => 'The given data was invalid.',
          'errors' => [
            'file' => $th->getMessage(),
          ]
        ], JsonResponse::HTTP_UNPROCESSABLE_ENTITY)
      );
    }
  }

  /**
   * Create new name file.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param string $response
   * @return \Illuminate\Http\RedirectResponse|\Illuminate\Http\JsonResponse
   */
  protected function setNameFile($extension)
  {
    $time   = time();
    $str_rand = \Str::random(12);
    return "{$str_rand}_{$time}.{$extension}";
  }
}

Trải nghiệm Swagger Laravel

Các bạn hãy truy cập vào URL sau để trải nghiệm Swggwer trong Laravel nào.

http://127.0.0.1:8000/api/documentation

Như vậy, mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt swagger trong dự án Laravel, mình hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho công việc và quá trình học tập của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng tôi qua trang contact. Cảm ơn bạn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

How to insert into a database at lightning speed?

How to insert into a database at lightning speed?

Trong quá trình thực hiện dự án cho công ty, một trong những yêu cầu đặt ra là import dữ liệu từ file CSV (chứa dữ liệu từ hệ thống cũ) vào cơ sở dữ liệu MySQL của hệ thống mới. Do sự thay đổi cấu...

Efficient Laravel PDF Export for Large Datasets

Efficient Laravel PDF Export for Large Datasets

Xuất file PDF là một tính năng quan trọng của nhiều ứng dụng web, đặc biệt là các trang thương mại điện tử, giúp người dùng tạo và lưu trữ các bản báo cáo, hóa đơn, v.v.  Tuy nhiên, khi phải xử lý...

Integrating Google Gemini AI in Laravel

Integrating Google Gemini AI in Laravel

Google Gemini Gemini là một mô hình trí tuệ nhân tạo mới mạnh mẽ từ Google không chỉ có khả năng hiểu văn bản mà còn có thể hiểu cả hình ảnh, video và âm thanh. Gemini là một mô hình đa phương ti...

Laravel One to Many Eloquent Relationship

Laravel One to Many Eloquent Relationship

One to Many Relationship được sử dụng trong trường hợp một dữ liệu của một bảng được liên kết với một hoặc nhiều dữ liệu ở bảng khác. Ví dụ, một bài post có thể có nhiều comment. Vì vậy, trong hướn...

Laravel Upload File Using Trait

Laravel Upload File Using Trait

Hiện nay, đa số các dự án đều có chức năng upload file, nên tôi đã thử xây dựng một lớp Trait Upload File, để chúng ta dễ dàng sao chép qua các dự án khác để sử dụng, nhằm rút ngắn thời gian phát triể...

Laravel Routing

Laravel Routing

Route là gì? Đúng như tên gọi của nó, Route thực hiện chức năng định tuyến, dẫn đường cho các HTTP request gửi đến đúng nơi mà ta mong muốn. Với sự phát triển mạnh mẽ của ứng dụng web ngày nay, việc...

Laravel Change Expire Time Cookie Remember

Laravel Change Expire Time Cookie Remember

Vấn đề Đôi khi, trang web của bạn chỉ muốn người dùng sử chức năng remembering users  trong 7 ngày hoặc là 30 ngày chẳng hạn. Nhưng Authentication của Laravel không cung cấp cho chúng ta tùy chọn đ...

Laravel Custom Eloquent Casts

Laravel Custom Eloquent Casts

Trước đây, chúng ta bị giới hạn cast mặc định do Laravel cung cấp. Mặc dù, có một số gói thư viện có thể  giúp chúng ta custom được nhưng chúng có một nhược điểm lớn. Bởi vì, chúng ghi đề phương thức...

Laravel Validate Video Duration

Laravel Validate Video Duration

Đôi khi trong dự án, chúng ta cần xác định thời lượng video được phép upload lên server. Nhưng rất tiếc, Laravel không cung cấp validate xác định thời lượng video để chúng ta thực hiện được. Vì vậy, t...

ManhDanBlogs