Trong mô hình MVC, chữ "C" là từ viết tắt của Controller và nó đóng vai trò rất quan trọng để phân tích các logic business. Khi người dùng truy cập vào trình duyệt, nó sẽ đi đến route đầu tiên, sau đó nó sẽ tìm thấy controller của route đó.

Controller sẽ nhận một số dữ liệu cần thiết để phản hồi thông qua View. Khi làm việc với Laravel Controller, điều rất quan trọng là phải biết tất các phương thức cũng như chức năng có sẵn mà bạn có thể sử dụng khi đang ở Controller.

Tạo controller

Để tạo controller, bạn hãy mở command line ở thư mục root Laravel. Khi đó, bạn có thể chạy kì lệnh nào sau đây để tạo controller

# Create a simple blank controller
php artisan make:controller UserController

# Create resource full controller with CRUD methods
php artisan make:controller UserController --resource

# Create resource full controller with CRUD API methods
php artisan make:controller UserController --api

Sau khi chạy xong lệnh tạo, một controller mới được tạo ở app/Http/Controllers/UserController.php.

<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;

class UserController extends Controller
{
  
}

Controller có thể chứa các phương thức khác nhau, mỗi phương thức có thể có tham số $request. Về cơ bản, có thể nó chứa variables, session hoặc cookie.

Mỗi function trong controller có thể phản hồi khác nhau, sau đây là một số ví dụ

Render plain text

<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;

class UserController extends Controller
{
  function example()
  {
    return "Hello, Sandip Patel";
  }
}

Render view

<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;

class UserController extends Controller
{
  function example()
  {
    return view("dashboard");
  }
}

Render array as json or json array

<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;

class UserController extends Controller
{
  function example()
  {
    // render array as json
    return [1, 2, 3];

    // render json array
    return response()->json([
      "name" => "ManhDanBlogs"
    ]);
  }
}

Render text kèm theo headers

<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;

class UserController extends Controller
{
  function example()
  {
    return response('ManhDanBlogs', 200)
        ->header('Content-Type', 'text/plain');

    return response($content)
      ->header('Content-Type', $type)
      ->header('X-Header-One', 'Header Value1')
      ->header('X-Header-Two', 'Header Value2');
  }
}

Render file

<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;

class UserController extends Controller
{
  function example()
  {
    return response()->file($pathToFile);
  }
}

Render file download

<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;

class UserController extends Controller
{
  function example()
  {
    return response()->download($pathToFile);
  }
}

Redirect

<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;

class UserController extends Controller
{
  function example()
  {
    // redirect to last page with
    // submitted form data
    return back()->withInput();

    // redirect to user/dashboard page
    return redirect('user/dashboard');

    // redirect with named route
    return redirect()->route('login');

    // redirect with named route by passing variables
    return redirect()->route('profile', ['id' => 1]);


    // redirect to specific controller method
    return redirect()->action('HomeController@index');


    // redirect to external url
    return redirect()->away('https://www.google.com');

    // redirect with flash session message
    return redirect('dashboard')->with('success', 'Profile updated!');
  }
}

Sessions

<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;

class UserController extends Controller
{
  function example(Request $request)
  {
    // get all session data
    $data = $request->session()->all();

    // get a name variable from session store
    $name = $request->session()->get('name');

    // get a name from the session store if not available return default name
    $name = $request->session()->get('name', 'ManhDanBlogs');

    // store provided name in session store
    $request->session()->put('name', "ManhDanBlogs");

    // push a new item to array in session store
    $request->session()->push('user.teams', 'developers');

    // flush the session data
    $request->session()->flush();

    // re-generate new session id
    $request->session()->regenerate();

    // delete data from the session
    $request->session()->forget('key');
    $request->session()->forget(['key1', 'key2']);

    // create a new flash session variable to use in view file
    $request->session()->flash('success', 'Task was successful!');

    // get the data from the session and delete the key afterwards
    $value = $request->session()->pull('key', 'default');

    // check to see if item present in the session
    // it returns true if item does exist with not null value
    if ($request->session()->has('users')) {
      //
    }

    // check to see if item present in the session
    // returns true if item does exists with or without null value
    if ($request->session()->exists('users')) {
      //
    }

    // get a piece of data from the session
    // using global helper function
    $name = session('name');

    // Specifying a default value...
    // using global helper function
    $name = session('name', 'default');

    // store session data
    session(['key' => 'value']);
  }
}

Cookies

<?php
namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Cookie;

class UserController extends Controller
{
  function example(Request $request)
  {
    // get cookie from request
    $value = $request->cookie('name');

    // get cookie using facade
    $value = Cookie::get('name');

    // create a new cookie that lasts for next 5 minutes
    // response data with newly created cookie
    return response()->withCookie(cookie('name', 'ManhDanBlogs', 5));
  }
}

Form data

<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;

class UserController extends Controller
{
  function example(Request $request)
  {
    // get all form data
    $input = $request->all();

    // get the name from the form data
    $name = $request->input('name');

    // get name field from the form and pass default value
    $name = $request->input('name', 'ManhDanBlogs');

    // access array key from form data
    $name = $request->input('products.0.name');
    $names = $request->input('products.*.name');

    // access json key from the request data
    $name = $request->input('user.name');

    // get all fields except credit_card field
    $input = $request->except('credit_card');

    // fetch only few keys from the form data
    $input = $request->only(['username', 'password']);

    // get all query variables
    $query = $request->query();

    // get name from querystring
    $name = $request->query('name');
    $name = $request->query('name', 'ManhDanBlogs');

    // The old method will pull the previously flashed input data from the session:
    $username = $request->old('username');

    // has method returns true if the value is present on the request:
    if ($request->has('name')) {
      //
    }

    // check if multiple fields are present
    if ($request->has(['name', 'email'])) {
      //
    }

    // The hasAny method returns true if any of the specified values are present:
    if ($request->hasAny(['name', 'email'])) {
      //
    }

    // If you would like to determine if a value is present on the request, not empty
    if ($request->filled('name')) {
      //
    }

    // To determine if a given key is absent from the request
    if ($request->missing('name')) {
      //
    }

    // get file field
    $file = $request->file('photo');

    // check if file uploaded is valid file
    if ($request->file('photo')->isValid()) {
      //
    }

    // get path and extension of a file
    $path = $file->path();
    $extension = $file->extension();

    // store file in storage/images folder
    $path = $file->store('images');

    // store file with different name in storage/images
    $path = $file->storeAs('images', 'filename.jpg');
  }
}

Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng tôi qua trang contact. Cảm ơn bạn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Integrating elFinder into TinyMCE 6 in Laravel

Integrating elFinder into TinyMCE 6 in Laravel

TinyMCE TinyMCE là một trình soạn thảo WYSIWYG được xây dựng trên nền tảng Javascript, được phát triển dưới dạng mã nguồn mở theo giấy phép MIT bởi Tiny Technologies Inc. TinyMCE cho phép người d...

Laravel Has Many Through Eloquent Relationship

Laravel Has Many Through Eloquent Relationship

Has Many Through Relationship hơi phức tạp để hiểu một cách đơn giản, nó sẽ cung cấp cho chúng ta một con đường tắt để có thể truy cập dữ liệu của một quan hệ xa xôi thông qua một mối quan hệ trung gi...

Laravel Socialite Login With Google

Laravel Socialite Login With Google

Google Google là một công cụ tìm kiếm trên internet. Nó sử dụng một thuật toán độc quyền được thiết kế để truy xuất và sắp xếp các kết quả tìm kiếm nhằm cung cấp các nguồn dữ liệu đáng tin cậy và ph...

Integrating CKFinder into CKEditor 5 in Laravel 11

Integrating CKFinder into CKEditor 5 in Laravel 11

CKEditor 5 CKEditor 5 là một trình soạn thảo văn bản phong phú JavaScript với nhiều tính năng và khả năng tùy chỉnh. CKEditor 5 có kiến trúc MVC hiện đại, mô hình dữ liệu tùy chỉnh và DOM ảo, mang...

Laravel Change Expire Time Cookie Remember

Laravel Change Expire Time Cookie Remember

Vấn đề Đôi khi, trang web của bạn chỉ muốn người dùng sử chức năng remembering users  trong 7 ngày hoặc là 30 ngày chẳng hạn. Nhưng Authentication của Laravel không cung cấp cho chúng ta tùy chọn đ...

Laravel Socialite Login With Linkedin

Laravel Socialite Login With Linkedin

LinkedIn LinkedIn là mạng xã hội tập trung vào mạng lưới nghề nghiệp và phát triển nghề nghiệp và chuyên nghiệp lớn nhất thế giới trên internet. Bạn có thể sử dụng LinkedIn để tìm công việc hoặc...

Document Laravel API With OpenAPI (Swagger)

Document Laravel API With OpenAPI (Swagger)

Swagger là gì? Swagger là một Ngôn ngữ mô tả giao diện để mô tả các API RESTful được thể hiện bằng JSON. Swagger được sử dụng cùng với một bộ công cụ phần mềm mã nguồn mở để thiết kế, xây dựng, l...

Laravel Queues and Jobs

Laravel Queues and Jobs

Các công ty có thẻ gặp khó khăn trong việc quản lý các dịch vụ hoặc ứng dụng của họ. Ví dụ, các công ty các thực hiện gửi email cho hàng triệu người dùng hoặc thực hiện sao lưu dữ liệu. Tất cả các hoạ...

Laravel Export & Import CSV

Laravel Export & Import CSV

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các tạo cách Export hoặc Import CSV trong Laravel. Nhưng thay vì chỉ viết hàm đơn thuần trong PHP thì tôi sẽ hướng dẫn các tạo ra một Service trong Laravel bằng cá...

ManhDanBlogs