Đôi khi trong dự án, chúng ta cần xác định thời lượng video được phép upload lên server. Nhưng rất tiếc, Laravel không cung cấp validate xác định thời lượng video để chúng ta thực hiện được. Vì vậy, trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra một custom rule để thực hiện việc xác định thời lượng và min - max thời lượng video được phép upload.

Trước khi bắt đầu, bạn cần đảm bảo môi trường linux của bạn đã cài package FFmpeg.

Đầu tiên, chúng ta sẽ cài package pbmedia/laravel-ffmpeg để hỗ trợ chúng ta lấy được những thông tin video cần thiết, bạn hãy chạy lệnh command sau đây:

composer require pbmedia/laravel-ffmpeg

Tiếp theo, chúng ta sẽ thêm Service Provider and Facade vào file config/app.php

'providers' => [
  ...
  ProtoneMedia\LaravelFFMpeg\Support\ServiceProvider::class,
  ...
];

'aliases' => [
  ...
  'FFMpeg' => ProtoneMedia\LaravelFFMpeg\Support\FFMpeg::class
  ...
];

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo file config bằng lệnh command sau đây:

php artisan vendor:publish --provider="ProtoneMedia\LaravelFFMpeg\Support\ServiceProvider"

Bạn hãy thêm FFMPEG_BINARIES và FFPROBE_BINARIES vào file .env như sau:

FFMPEG_BINARIES=/usr/bin/ffmpeg
FFPROBE_BINARIES=/usr/bin/ffprobe

Tiếp theo, bạn hãy thêm config disk vào file config/filesystems.php như sau:

'disks' => [
  ....
  'ffmpeg' => [
    'driver' => 'local',
    'root'  => '/',
  ],
],

Vậy là quá trình chuẩn bị đã hoàn tất, tiếp theo chúng ta sẽ tạo một custom rule tên là VideoLength bằng lệnh command sau đây:

php artisan make:rule VideoLength

Sau khi lệnh command trên chạy xong, một file mới tên là VideoLength.php nằm ở thư mục app/Rules, bạn hãy mở file và chỉnh sửa như sau:

<?php

namespace App\Rules;

use Illuminate\Contracts\Validation\Rule;
use FFMpeg;

class VideoLength implements Rule
{
  public $min;

  public $max;

  public $duration;

  /**
   * Create a new rule instance.
   *
   * @return void
   */
  public function __construct($min = 0, $max = PHP_INT_MAX)
  {
    $this->min = $min;
    $this->max = $max;
  }

  /**
   * Determine if the validation rule passes.
   *
   * @param string $attribute
   * @param mixed $value
   * @return bool
   */
  public function passes($attribute, $value)
  {
    $mime = $value->getMimeType() ?? "";
    if(strstr($mime, "video/")) {
      $duration = FFMpeg::fromDisk('ffmpeg')->open($value->getRealPath())->getDurationInSeconds();
      $minFlag = $duration >= $this->min ? true : false;
      $maxFlag = $duration <= $this->max ? true : false;
      return $minFlag and $maxFlag;
    }
    return false;
  }

  /**
   * Get the validation error message.
   *
   * @return string
   */
  public function message()
  {
    if ($this->duration < $this->min) {
      return "Video is smaller than {$this->min} minute. upload should be between {$this->min} - {$this->max} minute";
    } else {
      return "video is larger than {$this->max} minute. upload should be between {$this->min} - {$this->max} minute";
    }
  }
}

Như vậy, chúng ta đã tạo ra một rule để có thể giới hạn thời lượng của video, tôi hy vọng hướng dẫn của tôi sẽ giúp ích cho công việc của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng tôi qua trang contact. Cảm ơn bạn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Integrating elFinder into TinyMCE 6 in Laravel

Integrating elFinder into TinyMCE 6 in Laravel

TinyMCE TinyMCE là một trình soạn thảo WYSIWYG được xây dựng trên nền tảng Javascript, được phát triển dưới dạng mã nguồn mở theo giấy phép MIT bởi Tiny Technologies Inc. TinyMCE cho phép người d...

Integrating CKEditor 5 in Laravel 10 using Vite

Integrating CKEditor 5 in Laravel 10 using Vite

CKEditor 5CKEditor 5 là một trình soạn thảo văn bản phong phú JavaScript với nhiều tính năng và khả năng tùy chỉnh. CKEditor 5 có kiến trúc MVC hiện đại, mô hình dữ liệu tùy chỉnh và DOM ảo, mang...

Laravel UI Password Reset Expired

Laravel UI Password Reset Expired

Trong thư viện laravel/ui, thì chức năng password reset dù cho token có hết hạn thì vẫn có truy cập vào trang password reset, đến khi bạn submit form thì mới thông báo là token đã hết hạn. Nhưng có mộ...

Laravel UI Custom Email Verification Template

Laravel UI Custom Email Verification Template

Nếu bạn đang dùng thư viện laravel/ui để làm các chức năng liên quan đến authentication, và trong dự án của bạn, bạn cần thay đổi template email verification thay vì sử dụng template email verificatio...

Laravel Validation

Laravel Validation

Lợi thế lớn nhất của Laravel so với các Framework khác là Laravel tích hợp rất nhiếu tính năng được tích hợp sẵn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Laravel Validation. Chức năng Là một...

Laravel Custom Request

Laravel Custom Request

Nếu bạn có một form để người dùng nhập dữ liệu và bạn muốn kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi lưu xuống database chẳng hạn thì bạn có 2 cách sau đây: Cách 1: Bạn thêm validate trực tiếp vào hàm sto...

Laravel Export & Import CSV

Laravel Export & Import CSV

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các tạo cách Export hoặc Import CSV trong Laravel. Nhưng thay vì chỉ viết hàm đơn thuần trong PHP thì tôi sẽ hướng dẫn các tạo ra một Service trong Laravel bằng cá...

Laravel View

Laravel View

View là gì? Đây là phần giao diện (theme) dành cho người sử dụng. Nơi mà người dùng có thể lấy được thông tin dữ liệu của MVC thông qua các thao tác truy vấn như tìm kiếm hoặc sử dụng thông qua các...

Laravel customize your API Versioning Route File

Laravel customize your API Versioning Route File

Trong khuôn khổ của Laravel, các route của api được tách thành một file duy nhất, đó là file api.php nằm trong thư mục routes . Nếu chúng ta muốn thêm version vào route api thì chúng ta sẽ làm như...

ManhDanBlogs