OpenAI

OpenAI là một phòng thí nghiệm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ bao gồm tổ chức phi lợi nhuận OpenAI Incorporated (OpenAI Inc.) và công ty con hoạt động vì lợi nhuận OpenAI Limited Partnership (OpenAI LP).

OpenAI tiến hành nghiên cứu AI với mục đích đã tuyên bố là thúc đẩy và phát triển một AI thân thiện.

OpenAI PHP for Laravel

OpenAI PHP for Laravel là một thư viện PHP được cộng đồng duy trì, cho phép bạn tương tác với OpenAI API.

Với sự hỗ trợ của thư viện OpenAI PHP for Laravel, các nhà phát triển giờ đây có thể dễ dàng sử dụng khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên mạnh mẽ của OpenAI trong các ứng dụng Laravel của chính mình.

Để tìm hiểu thêm, bạn có thể tham khảo tại: https://github.com/openai-php/laravel

Thực hiện cài đặt OpenAI trong Laravel

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tích hợp OpenAI vào một dự án Laravel (Phiên bản được áp dụng trong bài viết là Laravel 10).

Thực hiện một demo cơ bản trong việc sử dụng OpenAI là Writebot (AI Writing Assistant for Bloggers).

OpenAI API key

Để sử dụng API của OpenAI, bạn sẽ cần phải có một API key của OpenAI. Nếu bạn chưa có, bạn hãy thực hiện các bước sau để tạo API key của OpenAI.

Bước 1: Bạn hãy truy cập vào OpenAI: https://platform.openai.com/api-keys.

Nếu bạn chưa đăng nhập, nó sẽ hiển thị màn hình bên dưới, bạn có thể nhấn nút Login và đăng nhập bằng tài khoản Gmail:

Bước 2: Nhấn nút Start Verification để thực hiện xác thực số điện thoại của bạn:

Bước 3: Nhập số điện thoại của bạn nhấn nút Send code via SMS:

Bước 4: Nhập mã xác thực OpenAI mà OpenAI đã gửi SMS về số điện thoại của bạn nhập phía trên:

Bước 5: Nhập Name Key (VD: ManhDanBlogs) và nhấn nút Create secret key:

Bước 6: Sau khi chờ đợi trong vài phút để OpenAI tạo API key, chúng ta sẽ nhận được thông tin API key như hình bên dưới:

Cài đặt OpenAI PHP for Laravel

Để bắt đầu tích hợp OpenAI PHP for Laravel vào dự án Laravel của bạn, trước tiên bạn cần cài đặt thư viện OpenAI PHP for Laravel bằng lệnh sau:

composer require openai-php/laravel

Sau đó, tiến hành cài đặt OpenAI vào dự án Laravel bằng lệnh sau:

php artisan openai:install

Tiếp theo, chúng ta hãy thêm API key của OpenAI mà bạn đã tạo ở trên vào tập tin .env của dự án Laravel:

OPENAI_API_KEY=xxxxx
OPENAI_ORGANIZATION=xxxxx

❄ Nếu bạn đang sử dụng tài khoản cá nhân, vui lòng để trống OPENAI_ORGANIZATION.

Sau khi hoàn thành cài đặt thư viện OpenAI PHP for Laravel, bạn hãy tạo một Controller để thực hiện chức năng Writebot bằng lệnh sau:

php artisan make:controller OpenAIController

Sau đó, hãy chỉnh sửa OpenAIController.php trong thư mục app/Http/Controllers với nội dung như sau:

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use OpenAI\Laravel\Facades\OpenAI;

class OpenAIController extends Controller
{
  public function view(Request $request)
  {
    return view('openai');
  }

  public function write(Request $request)
  {
    $title  = $request->title ?? '';
    $content = '';
    if ($title) {
      $result = OpenAI::completions()->create([
        "model"       => "gpt-3.5-turbo-instruct",
        "temperature"    => 0.7,
        "top_p"       => 1,
        "frequency_penalty" => 0,
        "presence_penalty" => 0,
        'max_tokens'    => 600,
        'prompt'      => sprintf('Write article about: %s', $title),
      ]);

      $content = trim($result['choices'][0]['text']);
    }

    return view('openai', compact('title', 'content'));
  }
}

Chúng ta hãy thiết lập route cho hàm view và write trong OpenAIController.php trong tập tin routes/web.php như sau:

<?php
...
use App\Http\Controllers\OpenAIController;
...
Route::get('openai', [OpenAIController::class, 'view'])->name('openai_view');
Route::post('openai', [OpenAIController::class, 'write'])->name('openai_write');

Cuối cùng, chúng ta sẽ tạo tập tin openai.blade.php trong thư mục resources/views với nội dung như sau:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <meta name="description" content="ManhDan Blogs">
  <meta name="author" content="ManhDan Blogs">
  <meta name="generator" content="ManhDan Blogs 0.84.0">
  <title>Writebot - AI Writing Assistant for Bloggers</title>
  <link rel="icon" href="https://manhdandev.com/web/img/favicon.webp" type="image/x-icon"/>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <style>
    .bd-placeholder-img {
      font-size: 1.125rem;
      text-anchor: middle;
      -webkit-user-select: none;
      -moz-user-select: none;
      user-select: none;
    }

    @media (min-width: 768px) {
      .bd-placeholder-img-lg {
        font-size: 3.5rem;
      }
    }
    .bg-purple {
      background-color: #6f42c1;
    }
  </style>
</head>
<body class="bg-light">
  <main class="container">
    <div class="d-flex align-items-center p-3 my-3 text-white bg-purple rounded shadow-sm">
      <a href="https://manhdandev.com" target="_blank">
        <img class="me-3" src="https://manhdandev.com/web/img/logo.webp" alt="" width="80" height="80">
      </a>
    </div>
    <div class="my-3 p-3 bg-body rounded shadow-sm">
      <h6 class="border-bottom pb-2 mb-0">Message OpenAI</h6>
      <div class="text-muted pt-3">
        <form action="{{ route('openai_write') }}" method="post">
          @csrf
          <input type="text" class="form-control input-full-width" name="title" placeholder="Type your article title..." value="{{ $title ?? ''}}">
          <div class="d-flex justify-content-center">
            <button type="submit" class="btn btn-primary mt-2">Generate</button>
          </div>
        </form>
      </div>
    </div>
    <div class="my-3 p-3 bg-body rounded shadow-sm">
      <div class="d-flex text-muted pt-3">
        <div class="pb-3 mb-0 small lh-sm border-bottom w-100">
          <div class="d-flex justify-content-between">
            <textarea class="form-control" id="exampleFormControlTextarea1" rows="18">{{ $content ?? '' }}</textarea>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </main>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>

Kết quả của công việc bạn đã làm đang chờ bạn khám phá!

Sau khi đã hoàn thành các bước trên, giờ là lúc để chúng ta cùng nhau khám phá thành quả công sức của mình.

Chúng ta hãy mở trình duyệt lên và truy cập vào địa chỉ  http://127.0.0.1/openai để chiêm ngưỡng kết quả do chính bản thân chúng ta tạo ra 🤤🤤🤤🏆🍨🍨🍨.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Laravel Validate Video Duration

Laravel Validate Video Duration

Đôi khi trong dự án, chúng ta cần xác định thời lượng video được phép upload lên server. Nhưng rất tiếc, Laravel không cung cấp validate xác định thời lượng video để chúng ta thực hiện được. Vì vậy, t...

Laravel Custom Request

Laravel Custom Request

Nếu bạn có một form để người dùng nhập dữ liệu và bạn muốn kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi lưu xuống database chẳng hạn thì bạn có 2 cách sau đây: Cách 1: Bạn thêm validate trực tiếp vào hàm sto...

Laravel Mail Sending Redirector Listener

Laravel Mail Sending Redirector Listener

Trong quá trình phát triển web, việc gửi email là một chức năng quan trọng để thông báo, đặt lại mật khẩu, hoặc tương tác với người dùng. Tuy nhiên, khi chúng ta đang trong quá trình phát triển, vi...

How to insert into a database at lightning speed?

How to insert into a database at lightning speed?

Trong quá trình thực hiện dự án cho công ty, một trong những yêu cầu đặt ra là import dữ liệu từ file CSV (chứa dữ liệu từ hệ thống cũ) vào cơ sở dữ liệu MySQL của hệ thống mới. Do sự thay đổi cấu...

Laravel Logging Of Database Queries

Laravel Logging Of Database Queries

Laravel là một Framework PHP mạnh mẽ và linh hoạt, giúp cho việc phát triển ứng dụng trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Một trong những tính năng hữu ích của Laravel là khả năng ghi nhật ký truy vấn...

Pipeline Design Pattern in Laravel

Pipeline Design Pattern in Laravel

Pipeline Design Pattern là nơi mà các dữ liệu được chuyển qua một chuỗi các nhiệm vụ hoặc giai đoạn. Pipeline hoạt động giống như một chuỗi dây chuyền lắp ráp, nơi dữ liệu được xử lý và sau đó, sẽ...

Laravel UI Password Reset Expired

Laravel UI Password Reset Expired

Trong thư viện laravel/ui, thì chức năng password reset dù cho token có hết hạn thì vẫn có truy cập vào trang password reset, đến khi bạn submit form thì mới thông báo là token đã hết hạn. Nhưng có mộ...

Laravel 9 REST API With Sanctum Authentication

Laravel 9 REST API With Sanctum Authentication

Laravel Sanctum Laravel Sanctum cung cấp một hệ thống authentication đơn giản cho các SPA, ứng dụng Mobile và API đơn giản sử dụng token. Sanctum cho phép ứng dụng của bạn phát hành các mã token...

Send Slack Notifications In Laravel

Send Slack Notifications In Laravel

Slack là gì? Slack là một công cụ giao tiếp tại nơi làm việc, "một nơi duy nhất cho các tin nhắn, công cụ và file." Điều này có nghĩa là Slack là một hệ thống nhắn tin tức thì với nhiều plug-in cho...

ManhDanBlogs