Many to many Polymorphic Relationship cũng hơi phức tạp để hiểu. Ví dụ: nếu bạn có bài post, video và tag, bạn cần kết nối với nhau theo yêu cầu là mọi bài đăng đều có nhiều tag và video cũng như vậy. Ngoài ra, mỗi tag sẽ được liên kết với nhiều bài post hoặc video. Nhưng chúng ta có thể dễ dàng làm điều đó chỉ bằng một bảng "taggables". 

Vì vậy, trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo migrate, tạo dữ liệu và truy xuất dữ liệu trong Many to many Polymorphic Relationship.

Trong ví dụ này, tôi sẽ tạo các bảng "posts", "videos", "tags" và "taggables". mỗi bảng được liên kết với nhau. bây giờ chúng ta sẽ tạo Many to many Polymorphic Relationship bằng cách sử dụng laravel Eloquent Model. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo migrate, model, truy xuất dữ liệu và sau đó là cách tạo dữ liệu. 

Polymorphic Many to Many Relationship sẽ sử dụng  "morphToMany()" và "morphedByMany()" cho mối quan hệ.

Tạo migrations

Bây giờ chúng ta sẽ tạo bảng "posts", "videos", "tags" và "taggables". Vì vậy, bạn hãy tạo như hướng dẫn dưới đây:

Migration bảng posts

Schema::create('posts', function (Blueprint $table) {
  $table->id();
  $table->string("name");
  $table->timestamps();
});

Migration bảng videos

Schema::create('videos', function (Blueprint $table) {
  $table->id();
  $table->string("name");
  $table->timestamps();
});

Migration bảng tags

Schema::create('tags', function (Blueprint $table) {
  $table->id();
  $table->string("name");
  $table->timestamps();
});

Migration bảng taggables

Schema::create('taggables', function (Blueprint $table) {
  $table->integer("tag_id");
  $table->integer("taggable_id");
  $table->string("taggable_type");
});

Tạo models

Tại đây, chúng ta sẽ tạo model bảng posts, videos và tags. chúng tôi cũng sẽ sử dụng "morphToMany()" và "morphedByMany()" cho các mối quan hệ.

Model bảng posts

<?php
namespace App\Models;
 
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
 
class Post extends Model
{
  /**
   * Get all of the tags for the post.
   */
  public function tags()
  {
    return $this->morphToMany(Tag::class, 'taggable');
  }
}

Model bảng Videos

<?php
namespace App\Models;
 
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
 
class Video extends Model
{
  /**
   * Get all of the tags for the post.
   */
  public function tags()
  {
    return $this->morphToMany(Tag::class, 'taggable');
  }
}

Model bảng tags

<?php
namespace App\Models;
 
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
 
class Tag extends Model
{
  /**
   * Get all of the posts that are assigned this tag.
   */
  public function posts()
  {
    return $this->morphedByMany(Post::class, 'taggable');
  }
 
  /**
   * Get all of the videos that are assigned this tag.
   */
  public function videos()
  {
    return $this->morphedByMany(Video::class, 'taggable');
  }
}

Tuy vấn dữ liệu

$post = Post::find(1);	
dd($post->tags);

$video = Video::find(1);	
dd($video->tags);

$tag = Tag::find(1);	
dd($tag->posts);

$tag = Tag::find(1);	
dd($tag->videos);

Tạo mới dữ liệu

#
$post   = Post::find(1);
$tag    = new Tag;
$tag->name = "ManhDanBlog";
$post->tags()->save($tag);

#
$video   = Video::find(1);
$tag    = new Tag;
$tag->name = "Hi ManhDanBlog";
$video->tags()->save($tag);

#
$post    = Post::find(1);
$tag1    = new Tag;
$tag1->name = "Hi ManhDanBlog";
$tag2    = new Tag;
$tag2->name = "Hi ManhDanBlog";
$post->tags()->saveMany([$tag1, $tag2]);

#
$video   = Video::find(1);
$tag1    = new Tag;
$tag1->name = "Hi ManhDanBlog";
$tag2    = new Tag;
$tag2->name = "Hi ManhDanBlog";
$video->tags()->saveMany([$tag1, $tag2]);

#
$post = Post::find(1);
$tag1 = Tag::find(3);
$tag2 = Tag::find(4);
$post->tags()->attach([$tag1->id, $tag2->id]);

#
$video = Video::find(1);
$tag1 = Tag::find(3);
$tag2 = Tag::find(4);
$video->tags()->attach([$tag1->id, $tag2->id]);

#
$post = Post::find(1);
$tag1 = Tag::find(3);
$tag2 = Tag::find(4);
$post->tags()->sync([$tag1->id, $tag2->id]);

#
$video = Video::find(1);
$tag1 = Tag::find(3);
$tag2 = Tag::find(4);
$video->tags()->sync([$tag1->id, $tag2->id]);

Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng tôi qua trang contact. Cảm ơn bạn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Simplify Your Laravel Workflow with Laravel Pint

Simplify Your Laravel Workflow with Laravel Pint

Laravel Pint là gì? Laravel Pint là một công cụ sửa đổi mã nguồn của bạn để mã nguồn của bạn tuân thủ theo các tiêu chuẩn. Nói một cách khác, Laravel Pint sẽ quét toàn bộ mã nguồn của bạn, phát...

Laravel Queue Workers With Systemd

Laravel Queue Workers With Systemd

Systemd chủ yếu được sử dụng để quản lý các service trên môi trường Linux, nhưng nó cũng cho phép chúng ta quản lý các service với quyền không phải là root. Điều này, làm cho systemd trở thành một giả...

Laravel Validate Video Duration

Laravel Validate Video Duration

Đôi khi trong dự án, chúng ta cần xác định thời lượng video được phép upload lên server. Nhưng rất tiếc, Laravel không cung cấp validate xác định thời lượng video để chúng ta thực hiện được. Vì vậy, t...

Laravel Upload File Using Trait

Laravel Upload File Using Trait

Hiện nay, đa số các dự án đều có chức năng upload file, nên tôi đã thử xây dựng một lớp Trait Upload File, để chúng ta dễ dàng sao chép qua các dự án khác để sử dụng, nhằm rút ngắn thời gian phát triể...

Laravel Model

Laravel Model

Model là gì? Trong mô hình MVC, chữ “M” viết tắt là Model, Model dùng để xử lý logic nghiệp vụ trong bất kì ứng dụng dựa trên mô hình MVC. Trong Laravel, Model là lớp đại diện cho cấu trúc logic và...

How to insert into a database at lightning speed?

How to insert into a database at lightning speed?

Trong quá trình thực hiện dự án cho công ty, một trong những yêu cầu đặt ra là import dữ liệu từ file CSV (chứa dữ liệu từ hệ thống cũ) vào cơ sở dữ liệu MySQL của hệ thống mới. Do sự thay đổi cấu...

Laravel Validation

Laravel Validation

Lợi thế lớn nhất của Laravel so với các Framework khác là Laravel tích hợp rất nhiếu tính năng được tích hợp sẵn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Laravel Validation. Chức năng Là một...

Amazon S3 Pre-Signed URL with DropzoneJs in Laravel

Amazon S3 Pre-Signed URL with DropzoneJs in Laravel

Chức năng upload file hay hình ảnh là một chức năng rất phổ biến, hầu hết các dự án đều có chức năng này. Đa số các nhà phát triển khi thực hiện chức năng upload file, thường sẽ sử dụng cách làm nh...

Easy Laravel Reverb Setup For Beginners

Easy Laravel Reverb Setup For Beginners

Laravel Reverb Lần đầu tiên, Laravel ra mắt một official package cho phép bạn xây dựng một Websocket Server. Trước đây, chúng ta phải sử dụng package bên thứ 3 như Laravel Websocket. Reverb được...

ManhDanBlogs