Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các tạo cách Export hoặc Import CSV trong Laravel. Nhưng thay vì chỉ viết hàm đơn thuần trong PHP thì tôi sẽ hướng dẫn các tạo ra một Service trong Laravel bằng cách sử dụng Facades, chúng ta sẽ dễ dàng mang mã nguồn từ dự án qua dự án khác để tái sử dụng tiết kiệm thời gian trong quá trình phát triển dự án. Tôi thấy nó rất có ích, nên tôi muốn giới thiệu nó đến cho mọi người.

Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo một thư mục tên là Services trong thư mục app (tức là app/Services) trong project Laravel của bạn.

Bên trong thư mục này, chúng ta sẽ tạo một file PHP có tên là CsvServices. Bạn hãy mở file và chỉnh sửa như sau:

<?php
 
namespace App\Services;
 
class CsvServices 
{
  /**
   * Generate CSV file
   * @param $filename
   */ 
  public function create($filename) {
    $csv_file_path = storage_path('app/'.$filename);
    $result = fopen($csv_file_path, 'w');
    if ($result === FALSE) {
      throw new Exception('Failed to write the file.');
    } else {
      fwrite($result, pack('C*',0xEF,0xBB,0xBF)); // Add BOM
    }
    fclose($result);

    return $csv_file_path;
  }

  /**
   * Load CSV file
   * @param $filepath
   * @param $records
   */  
  public function load($filepath, $mode = 'utf8')
  {
    // File existence check
    if(!file_exists($filepath)) {
      return false;
    } 
  
    // Define PHP filter so that it can be read while converting the character code
    if($mode === 'sjis') {
      $filter = 'php://filter/read=convert.iconv.cp932%2Futf-8/resource=' . $filepath;
    } elseif ($mode === 'utf16') {
      $filter = 'php://filter/read=convert.iconv.utf-16%2Futf-8/resource=' . $filepath;
    } elseif($mode === 'utf8') {
      $filter = $filepath;
    }
  
    // CSV load using SplFileObject()
    $file = new \SplFileObject($filter);
    if($mode === 'utf16') {
      $file->setCsvControl("\t"); 
    } 
    $file->setFlags(
      \SplFileObject::READ_CSV |
      \SplFileObject::SKIP_EMPTY |
      \SplFileObject::READ_AHEAD
    );
    return $file;
  }

  /**
   * Export to CSV file
   * @param $filepath
   * @param $records
   */  
  public function write($filepath, $records) {
    $result = fopen($filepath, 'a');

    // Write to file
    fputcsv($result, $records);

    fclose($result);
  }

  /**
   * Read CSV file Without CallBack
   * @param $filepath
   * @param $records
   */ 
  public function readWithoutCallBack($filepath, $mode = 'utf8')
  {
    $file = $this->load($filepath, $mode);
    // Process each line
    $records = array();
    foreach ($file as $i => $row)
    {
      // Import the first line as a key header line
      if($i===0) {
        foreach($row as $j => $col) {
          $colbook[$j] = $col;
        }
        continue;
      }
  
      // Import the second and subsequent lines as data lines
      $line = array();
      foreach($colbook as $j=>$col) {
        $line[$colbook[$j]] = @$row[$j];
      } 
      $records[] = $line;
    }
    return $records;
  }

  /**
   * Read CSV file With CallBack
   * @param $filepath
   * @param $records
   */ 
  public function readWithCallBack($filepath, callable $callback, $mode = 'utf8')
  {
    $file = $this->load($filepath, $mode);
    // Process each line
    $records = array();
    foreach ($file as $i => $row)
    {
      // Import the first line as a key header line
      if($i===0) {
        continue;
      }
  
      // Import the second and subsequent lines as data lines
      call_user_func($callback, $row);
    }
    return $records;
  }

  /**
   * Delete CSV file
   * @param $filename
   */ 
  public function purge($filename) {
    return unlink(storage_path('app/'.$filename));
  }
}

Tiếp theo, chúng ta sẽ đăng kí CsvServices trong service provider.

Bạn có thể tạo một service provider mới hoặc chỉ cần thêm CsvServices vào app/Providers/AppServiceProvider.php

public function register()
{
  $this->app->singleton('CsvServicesAlias', function ($app) {
    return new \App\Services\CsvServices;
  });
}

Bây giờ, chúng ta sẽ tạo một thư mục có tên là Facades trong thư mục app (tức là app/Facades) trong project Laravel của bạn.

Bên trong thư mục này, chúng ta sẽ tạo một file PHP có tên là CsvServicesFacade. Bạn hãy mở file và chỉnh sửa như sau:

<?php
 
namespace App\Facades;
 
use Illuminate\Support\Facades\Facade;
 
class CsvServicesFacade extends Facade
{
  
 protected static function getFacadeAccessor()
 {
  return 'CsvServicesAlias';
 }
}

Tiếp theo, chúng ta sẽ đăng kí alias cho CsvServicesFacade trong config/app.php. Bạn hãy mở file config/app.php và thêm CsvServicesFacade trong array aliases.

'aliases' => [
  ...
  'Csv' => App\Facades\CsvServicesFacade::class
],

Như vậy đến bước này, chúng ta đã hoàn thành việc tạo Service CSV trong Laravel bằng Facades, thật dễ dàng phải không nào?

Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng các function trong Service CSV mà chúng ta vừa tạo ra ở trên.

Trước tiên, chúng ta hãy thực hiện chức năng Export CSV

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Csv;

class PhotoController extends Controller
{
  public function export ()
  {
    // Dữ liệu xuất csv
    $lists = [
      ['ManhDanBlogs', 'ManhDanBlogs'],
      ['ManhDanBlogs', 'ManhDanBlogs'],
    ];

    $filename = 'demo.csv';
    $file   = Csv::create($filename);

    // Write header csv
    Csv::write($file, ['header1', 'header2']);

    // Write dữ liệu xuất csv
    foreach ($lists as $list) {
      Csv::write($file, $list);
    }

    $response = file_get_contents($file);

    // Xóa file csv
    Csv::purge($filename);

    return response($response, 200)
         ->header('Content-Type', 'text/csv')
         ->header('Content-Disposition', 'attachment; filename='.$filename);
  }
}

 Cuối cùng, chúng sẽ sẽ thực hiện chức năng Import CSV

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Csv;

class PhotoController extends Controller
{
  /**
   * Display a listing of the resource.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function import()
  {
    // Cách 1: Sử dụng readWithoutCallBack trong servive
    $filepath = public_path('demo.csv');
    $data   = Csv::readWithoutCallBack($filepath);
    dd($data);

    // Cách 2: Sử dụng readWithCallBack trong servive
    $filepath = public_path('demo.csv');
    Csv::readWithCallBack($filepath, function ($item) {
      dd($item);
    });
  }
}

Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng tôi qua trang contact. Cảm ơn bạn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Laravel Controllers

Laravel Controllers

Trong mô hình MVC, chữ "C" là từ viết tắt của Controller và nó đóng vai trò rất quan trọng để phân tích các logic business. Khi người dùng truy cập vào trình duyệt, nó sẽ đi đến route đầu tiên, sau đó...

Laravel customize your API Versioning Route File

Laravel customize your API Versioning Route File

Trong khuôn khổ của Laravel, các route của api được tách thành một file duy nhất, đó là file api.php nằm trong thư mục routes . Nếu chúng ta muốn thêm version vào route api thì chúng ta sẽ làm như...

Laravel Migration

Laravel Migration

Migration cho phép các nhà phát triển (Developer) nhanh chóng tạo ra cở sở dữ liệu của ứng dụng mà không cần vào màn hình quản lý cơ sở dữ liệu hay chạy bất kì một câu lệnh SQL nào. Trước hết, nếu...

Laravel Upload File Using Trait

Laravel Upload File Using Trait

Hiện nay, đa số các dự án đều có chức năng upload file, nên tôi đã thử xây dựng một lớp Trait Upload File, để chúng ta dễ dàng sao chép qua các dự án khác để sử dụng, nhằm rút ngắn thời gian phát triể...

Laravel Custom Rules

Laravel Custom Rules

Trong quá trình phát triển website Laravel, mình cảm thấy hệ thống Validation của Laravel rất tuyệt vời, nó cung cấp đã cung cấp cho chúng ta một bộ quy tắc kiểm tra dữ liệu, mà trong các trường hợp b...

Laravel 9 REST API With Sanctum Authentication

Laravel 9 REST API With Sanctum Authentication

Laravel Sanctum Laravel Sanctum cung cấp một hệ thống authentication đơn giản cho các SPA, ứng dụng Mobile và API đơn giản sử dụng token. Sanctum cho phép ứng dụng của bạn phát hành các mã token...

Laravel Socialite Login With Github

Laravel Socialite Login With Github

GitHub GitHub là một nền tảng phát triển phần mềm trực tuyến. Nó được sử dụng để lưu trữ, theo dõi và cộng tác trong các dự án phần mềm. Nó giúp các nhà phát triển dễ dàng chia sẻ các tập tin mã...

Laravel CKEditor 5 Image Upload

Laravel CKEditor 5 Image Upload

CKEditor 5CKEditor 5 là một trình soạn thảo văn bản phong phú JavaScript với nhiều tính năng và khả năng tùy chỉnh. CKEditor 5 có kiến trúc MVC hiện đại, mô hình dữ liệu tùy chỉnh và DOM ảo, mang...

Laravel Custom Eloquent Casts

Laravel Custom Eloquent Casts

Trước đây, chúng ta bị giới hạn cast mặc định do Laravel cung cấp. Mặc dù, có một số gói thư viện có thể  giúp chúng ta custom được nhưng chúng có một nhược điểm lớn. Bởi vì, chúng ghi đề phương thức...

ManhDanBlogs