CKEditor 5

CKEditor 5 là một trình soạn thảo văn bản phong phú JavaScript với nhiều tính năng và khả năng tùy chỉnh.

CKEditor 5 có kiến trúc MVC hiện đại, mô hình dữ liệu tùy chỉnh và DOM ảo, mang lại hiệu suất và khả năng mở rộng vượt trội.

Tích hợp gốc với Angular, React và Vue.js có sẵn để thuận tiện cho bạn cũng như tương thích với Electron và các thiết bị di động (Android, iOS).

Laravel Vite

Laravel Vite là sự kết hợp giữa Laravel PHP framework và Vite, một công cụ xây dựng hiện đại để phát triển giao diện người dùng. Nó cho phép bạn sử dụng Vite làm hệ thống xây dựng giao diện người dùng cho các ứng dụng Laravel của mình.
 
Vite được biết đến với máy chủ phát triển nhanh và quy trình xây dựng hiệu quả.

Nó tận dụng ES modules gốc, với các tính năng tích hợp mạnh mẽ và khả năng thay thế Hot Module Replacement (HMR) vô cùng nhanh chóng.

Build CKEditor 5 bằng Laravel Vite

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách build CKEditor 5 sử dụng Laravel Vite trong một dự án Laravel (Phiên bản được áp dụng trong bài viết là Laravel 10).

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Node.js phiên bản 14.18 hoặc cao hơn, hoặc phiên bản 16 trở lên, vì đây là yêu cầu để sử dụng Vite.

Đầu tiên, chúng ta sẽ khởi tạo dự án Laravel mới. Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng lệnh sau:

composer create-project laravel/laravel ckeditor5

Tiếp theo, chúng ta sẽ cài đặt các packages cơ bản của CKEditor 5 gồm có Editor base, Editor plugins và Editor theme.

Dưới đây là một danh sách mẫu các plugin cơ bản:

npm install --save @ckeditor/ckeditor5-theme-lark \
 @ckeditor/ckeditor5-autoformat \
 @ckeditor/ckeditor5-basic-styles \
 @ckeditor/ckeditor5-block-quote \
 @ckeditor/ckeditor5-editor-classic \
 @ckeditor/ckeditor5-essentials \
 @ckeditor/ckeditor5-heading \
 @ckeditor/ckeditor5-link \
 @ckeditor/ckeditor5-list \
 @ckeditor/ckeditor5-paragraph

Khi CKEditor 5 của bạn đã có đầy đủ các plugin cần thiết, chúng ta có thể tiến hành tích hợp với Vite.

Có một plugin chính thức hỗ trợ chúng ta trong mục đích này. Plugin này xử lý tải SVG icons và Styles từ các package và theme package. Bạn có thể cài đặt nó bằng lệnh dưới đây:

npm install --save @ckeditor/vite-plugin-ckeditor5

Sau khi, cài đặt plugin trên thì nó vẫn chưa thể hoạt động được, chúng ta phải thêm nó vào cấu hình của Vite bằng cách chỉnh sửa tập tin vite.config.js với nội dung như sau:

import { createRequire } from 'node:module';
const require = createRequire( import.meta.url );
 
import { defineConfig } from 'vite';
import laravel from 'laravel-vite-plugin';
import ckeditor5 from '@ckeditor/vite-plugin-ckeditor5';
 
export default defineConfig({
  plugins: [
    laravel({
      input: ['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js', 'resources/css/ckeditor.css', 'resources/js/ckeditor.js'],
      refresh: true,
    }),
    ckeditor5({
      theme: require.resolve( '@ckeditor/ckeditor5-theme-lark' )
    }),
  ],
});

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo tập tin ckeditor.js trong thư mục resources/js với nội dung như sau:

import { ClassicEditor as ClassicEditorBase } from '@ckeditor/ckeditor5-editor-classic';
import { Essentials } from '@ckeditor/ckeditor5-essentials';
import { Autoformat } from '@ckeditor/ckeditor5-autoformat';
import { Bold, Italic } from '@ckeditor/ckeditor5-basic-styles';
import { BlockQuote } from '@ckeditor/ckeditor5-block-quote';
import { Heading } from '@ckeditor/ckeditor5-heading';
import { Link } from '@ckeditor/ckeditor5-link';
import { List } from '@ckeditor/ckeditor5-list';
import { Paragraph } from '@ckeditor/ckeditor5-paragraph';

export default class ClassicEditor extends ClassicEditorBase {}

ClassicEditor.builtinPlugins = [
  Essentials,
  Autoformat,
  Bold,
  Italic,
  BlockQuote,
  Heading,
  Link,
  List,
  Paragraph,
];

ClassicEditor.defaultConfig = {
  toolbar: {
    items: [
      'heading',
      '|',
      'bold',
      'italic',
      'link',
      'bulletedList',
      'numberedList',
      'blockQuote',
      'undo',
      'redo',
    ]
  },
  language: 'en'
};


ClassicEditor
  // Note that you do not have to specify the plugin and toolbar configuration — using defaults from the build.
  .create( document.querySelector( '#editor' ))
  .then( editor => {
    console.log( 'Editor was initialized', editor );
  } )
  .catch( error => {
    console.error( error.stack );
  } );

Vì chiều cao mặc định của Editor có phần hạn chế, chúng ta sẽ điều chỉnh nó thông qua CSS. Hãy tạo tập tin ckeditor.css nằm trong thư mục resources/css với nội dung như sau:

.ck-editor__editable_inline {
  min-height: 400px;
}

Cấu hình build CKEditor 5 bằng Laravel Vite đã sẵn sàng, nhưng hiện tại chúng ta không có giao diện để có thể hiển thị Editor. Do đó, chúng ta sẽ chỉnh sửa tập tin welcome.blade.php trong thư mục resources/views với nội dung như sau:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <meta name="description" content="ManhDan Blogs">
  <meta name="author" content="ManhDan Blogs">
  <meta name="generator" content="ManhDan Blogs 0.84.0">
  <title>CKEditor 5 – Classic Editor</title>
  <link rel="icon" href="https://manhdandev.com/web/img/favicon.webp" type="image/x-icon"/>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  @vite(['resources/css/ckeditor.css', 'resources/js/ckeditor.js'])
</head>
<body>
  <div class="col-lg-8 mx-auto p-3 py-md-5">
  <header class="d-flex align-items-center pb-3 mb-3 border-bottom">
    <a href="https://manhdandev.com" class="d-flex align-items-center text-dark text-decoration-none" target="_blank">
      <img src="https://manhdandev.com/web/img/logo.webp" width="100px" height="100px">
    </a>
  </header>
  <main>
    <div id="editor">
      <p>This is some sample content.</p>
    </div>
  </main>
  <footer class="pt-5 my-5 text-muted border-top">
    &copy;Copyright &copy;2023 All rights reserved | This template is made with
    <i class="fa fa-heart-o"></i> by <a href="https://blog.dane.dev/" rel="noopener" target="_blank">ManhDanBlogs</a>
  </footer>
  </div>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>

Kết quả của công việc bạn đã làm đang chờ bạn khám phá!

Sau khi đã hoàn thành các bước trên, giờ là lúc để chúng ta cùng nhau khám phá thành quả công sức của mình.

Hãy thực thi lệnh sau để tiến hành build CKEditor 5 sử dụng Laravel Vite:

npm run build

Cuối cùng, chúng ta hãy mở trình duyệt lên và truy cập vào địa chỉ  http://127.0.0.1 để chiêm ngưỡng kết quả do chính bản thân chúng ta tạo ra 🤤🤤🤤🏆🍨🍨🍨.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Laravel Scout Full Text Search With Meilisearch

Laravel Scout Full Text Search With Meilisearch

Laravel Scout cung cấp một giải pháp đơn giản, dựa trên trình điều khiển để thêm tìm kiếm Full Text vào các mô hình Eloquent của bạn. Khi sử dụng Eloquent, Scout sẽ tự động giữ chỉ mục tìm kiếm của bạ...

Integrating OpenAI in Laravel

Integrating OpenAI in Laravel

OpenAI OpenAI là một phòng thí nghiệm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ bao gồm tổ chức phi lợi nhuận OpenAI Incorporated (OpenAI Inc.) và công ty con hoạt động vì lợi nhuận OpenAI Limited Par...

Laravel Validate Video Duration

Laravel Validate Video Duration

Đôi khi trong dự án, chúng ta cần xác định thời lượng video được phép upload lên server. Nhưng rất tiếc, Laravel không cung cấp validate xác định thời lượng video để chúng ta thực hiện được. Vì vậy, t...

Laravel Artisan Console

Laravel Artisan Console

Ngoài các lệnh command mặc định của Laravel được cung cấp bởi Artisan, có rất nhiều tác vụ trong ứng dụng Laravel của bạn có thể được xử lý rất tốt bằng các lệnh command này. Nhưng đôi khi có nhiều tá...

Laravel Custom Request

Laravel Custom Request

Nếu bạn có một form để người dùng nhập dữ liệu và bạn muốn kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi lưu xuống database chẳng hạn thì bạn có 2 cách sau đây: Cách 1: Bạn thêm validate trực tiếp vào hàm sto...

Integrating Google Gemini AI in Laravel

Integrating Google Gemini AI in Laravel

Google Gemini Gemini là một mô hình trí tuệ nhân tạo mới mạnh mẽ từ Google không chỉ có khả năng hiểu văn bản mà còn có thể hiểu cả hình ảnh, video và âm thanh. Gemini là một mô hình đa phương ti...

Laravel Scout Full Text Search with Algolia

Laravel Scout Full Text Search with Algolia

Laravel Scout cung cấp một giải pháp đơn giản, dựa trên trình điều khiển để thêm tìm kiếm Full Text vào các mô hình Eloquent của bạn. Khi sử dụng Eloquent, Scout sẽ tự động giữ chỉ mục tìm kiếm của bạ...

Laravel Migration

Laravel Migration

Migration cho phép các nhà phát triển (Developer) nhanh chóng tạo ra cở sở dữ liệu của ứng dụng mà không cần vào màn hình quản lý cơ sở dữ liệu hay chạy bất kì một câu lệnh SQL nào. Trước hết, nếu...

Laravel Has Many Through Eloquent Relationship

Laravel Has Many Through Eloquent Relationship

Has Many Through Relationship hơi phức tạp để hiểu một cách đơn giản, nó sẽ cung cấp cho chúng ta một con đường tắt để có thể truy cập dữ liệu của một quan hệ xa xôi thông qua một mối quan hệ trung gi...

ManhDanBlogs