CKEditor 5

CKEditor 5 là một trình soạn thảo văn bản phong phú JavaScript với nhiều tính năng và khả năng tùy chỉnh.

CKEditor 5 có kiến trúc MVC hiện đại, mô hình dữ liệu tùy chỉnh và DOM ảo, mang lại hiệu suất và khả năng mở rộng vượt trội.

Tích hợp gốc với Angular, React và Vue.js có sẵn để thuận tiện cho bạn cũng như tương thích với Electron và các thiết bị di động (Android, iOS).

Simple Upload Adapter

Simple Upload Adapter là một plugin của CKEditor 5, nó cho phép bạn có thể upload hình ảnh lên server thông qua XMLHttpRequest.

Đây là một giải pháp đơn giản, dễ dàng triển khai để thực hiện việc upload hình ảnh lên server.

Thực hiện Laravel CKEditor Image Upload

Trước khi, bắt đầu thực hiện tính năng nay, bạn cần phải tích hợp CKEditor vào Laravel bằng Laravel Vite.

Nếu bạn chưa thực hiện thì có thể tham khảo lại bài viết Integrating CKEditor 5 In Laravel 10 Using Vite.

Laravel API Upload Images

Trước khi, chúng ta tích hợp tính năng upload hình ảnh vào CKEditor 5, chúng ta cần phải chuẩn bị API upload hình ảnh bằng Laravel.

Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo Form Request để kiểm tra và xác thực tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào bằng lệnh sau:

php artisan make:request UploadImageRequest

Sau khi chạy lệnh trên xong, chúng ta hãy chỉnh sửa tập tin UploadImageRequest.php nằm trong thư mục /app/Http/Requests  với nội dung như sau:

<?php

namespace App\Http\Requests;

use Illuminate\Http\JsonResponse;
use Illuminate\Foundation\Http\FormRequest;
use Illuminate\Validation\ValidationException;
use Illuminate\Http\Exceptions\HttpResponseException;
use Illuminate\Contracts\Validation\Validator as ValidatorContract;

class UploadImageRequest extends FormRequest
{
  /**
   * Determine if the user is authorized to make this request.
   */
  public function authorize(): bool
  {
    return true;
  }

  /**
   * Get the validation rules that apply to the request.
   *
   * @return array<string, \Illuminate\Contracts\Validation\ValidationRule|array<mixed>|string>
   */
  public function rules(): array
  {
    return [
      'upload' => 'bail|required|image|mimes:jpeg,png|mimetypes:image/jpeg,image/png|extensions:jpg,png|max:2048',
    ];
  }

  /**
   * Handle a failed validation attempt.
   *
   * @param \Illuminate\Contracts\Validation\Validator $validator
   * @return void
   *
   * @throws \Illuminate\Validation\ValidationException
   */
  public function failedValidation(ValidatorContract $validator)
  {
    $errors = (new ValidationException($validator))->errors();

    foreach ($errors as $key => $value) {
      $errors[$key] = reset($value);
    }

    $requests = [
      "error" => [
        'message' => $errors['upload'] ?? ''
      ],
    ];
    throw new HttpResponseException(response()->json($requests, JsonResponse::HTTP_BAD_REQUEST));
  }
}

Trong bài viết này, tôi sử dụng storage của Laravel, do đó cần phải tạo symbolic link từ thư mục public/storage đến storage/app/public bằng lệnh sau:

php artisan storage:link

Để xử lý upload hình ảnh, chúng ta cần tạo controller để thực hiện nhiệm vụ này bằng lệnh sau:

php artisan make:controller UploadController

Sau khi chạy lệnh trên xong, chúng ta hãy chỉnh sửa tập tin UploadController.php nằm trong thư mục /app/Http/Controllers  với nội dung như sau:

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\JsonResponse;
use Illuminate\Support\Facades\Storage;
use App\Http\Requests\UploadImageRequest;
use Illuminate\Http\Request;

class UploadController extends Controller
{
  public function uploadImage(UploadImageRequest $request)
  {
    try {
      $name = $this->_getNameFile() . '.' .$request->upload->getClientOriginalExtension();
      return response()->json([
        'url' => Storage::disk('public')->url($request->upload->storeAs('images', $name, 'public'))
      ]);
    } catch (\Throwable $th) {
      report($th);
      return response()->json([
        'error' => [
          'message' => 'HTTP/1.1 500 Server Error.'
        ]
      ], JsonResponse::HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR);
    }
  }

  /**
   * Generates a unique name for a file.
   *
   * @return string
   */
  private function _getNameFile()
  {
    # Generate a unique name using MD5 and timestamp
    $md5 = strtoupper(md5(uniqid() . microtime()));
    return substr($md5, 0, 8) . '-' . substr($md5, 8, 4) . '-' . substr($md5, 12, 4) . '-' . substr($md5, 16, 4) . '-' . substr($md5, 20);
  }
}

Cuối cùng, chúng ta hãy thiết lập route cho hàm uploadImage trong UploadController.php ở phía trên trong tập tin /routes/web.php như sau:

<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\UploadController;

/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Web Routes
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Here is where you can register web routes for your application. These
| routes are loaded by the RouteServiceProvider and all of them will
| be assigned to the "web" middleware group. Make something great!
|
*/

Route::get('/', function () {
  return view('welcome');
});

Route::post('images/upload', [UploadController::class, 'uploadImage']);

CKEditor Upload Images

Đầu tiên, chúng ta cần phải cài đặt package @ckeditor/ckeditor5-image bằng lệnh sau:

npm install --save @ckeditor/ckeditor5-image

Tiếp theo, chúng ta tiếp tục cài đặt package @ckeditor/ckeditor5-upload bằng lệnh sau:

npm install --save @ckeditor/ckeditor5-upload

Sau đó, chúng ta sẽ thêm plugin SimpleUploadAdapter vào danh sách plugin và cấu hình tính năng như sau:

import { ClassicEditor as ClassicEditorBase } from '@ckeditor/ckeditor5-editor-classic';
import { Essentials } from '@ckeditor/ckeditor5-essentials';
import { Autoformat } from '@ckeditor/ckeditor5-autoformat';
import { Bold, Italic } from '@ckeditor/ckeditor5-basic-styles';
import { BlockQuote } from '@ckeditor/ckeditor5-block-quote';
import { Heading } from '@ckeditor/ckeditor5-heading';
import { Link } from '@ckeditor/ckeditor5-link';
import { List } from '@ckeditor/ckeditor5-list';
import { Paragraph } from '@ckeditor/ckeditor5-paragraph';
import { SimpleUploadAdapter } from '@ckeditor/ckeditor5-upload';
import { Image, ImageUpload } from '@ckeditor/ckeditor5-image';

export default class ClassicEditor extends ClassicEditorBase {}

ClassicEditor.builtinPlugins = [
  Essentials,
  Autoformat,
  Bold,
  Italic,
  BlockQuote,
  Heading,
  Link,
  List,
  Paragraph,
  Image,
  ImageUpload,
  SimpleUploadAdapter,
];

ClassicEditor.defaultConfig = {
  toolbar: {
    items: [
      'heading',
      '|',
      'bold',
      'italic',
      'link',
      'bulletedList',
      'numberedList',
      'blockQuote',
      'undo',
      'redo',
      'uploadImage',
    ]
  },
  language: 'en'
};


ClassicEditor
  // Note that you do not have to specify the plugin and toolbar configuration — using defaults from the build.
  .create( document.querySelector( '#editor' ), {
    simpleUpload: {
      // The URL that the images are uploaded to.
      uploadUrl: '/images/upload',

      // Enable the XMLHttpRequest.withCredentials property.
      withCredentials: true,

      // Headers sent along with the XMLHttpRequest to the upload server.
      headers: {
        'X-CSRF-TOKEN': document.querySelector('meta[name="csrf-token"]').getAttribute('content'),
      }
    }
  })
  .then( editor => {
    console.log( 'Editor was initialized', editor );
  } )
  .catch( error => {
    console.error( error.stack );
  } );

Cuối cùng, chúng ta hãy mở tập tin welcome.blade.php trong thư mục resources/views và thêm thẻ meta bên dưới vào thẻ head như sau:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  ...
  <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
  ...
</head>
<body>
  ...
</body>
</html>

Kết quả của công việc bạn đã làm đang chờ bạn khám phá!

Sau khi đã hoàn thành các bước trên, giờ là lúc để chúng ta cùng nhau khám phá thành quả công sức của mình.

Hãy thực thi lệnh sau để tiến hành build CKEditor sử dụng Laravel Vite:

npm run build

Cuối cùng, chúng ta hãy mở trình duyệt lên và truy cập vào địa chỉ  http://127.0.0.1 để chiêm ngưỡng kết quả do chính bản thân chúng ta tạo ra 🤤🤤🤤🏆🍨🍨🍨.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Google Drive as Filesystem in Laravel

Google Drive as Filesystem in Laravel

Đối với một số dự án, bạn cần phải sử dụng Google Drive (với tài khoản @gmail.com cá nhân hoặc tài khoản G Suite) làm nhà cung cấp bộ nhớ trong các dự án Laravel. Trong bài đăng này, tôi sẽ hướng d...

Laravel Facades

Laravel Facades

Facade là gì? Chúng ta có thể hiểu Facade là mặt tiền và mặt trước của một tòa nhà hay bất cứ thứ gì. Tầm quan trọng của Facade là chúng có thể dễ nhận thấy và nổi bật hơn, tương tự như vậy, thì...

Laravel View

Laravel View

View là gì? Đây là phần giao diện (theme) dành cho người sử dụng. Nơi mà người dùng có thể lấy được thông tin dữ liệu của MVC thông qua các thao tác truy vấn như tìm kiếm hoặc sử dụng thông qua các...

Laravel Many to Many Polymorphic Relationship

Laravel Many to Many Polymorphic Relationship

Many to many Polymorphic Relationship cũng hơi phức tạp để hiểu. Ví dụ: nếu bạn có bài post, video và tag, bạn cần kết nối với nhau theo yêu cầu là mọi bài đăng đều có nhiều tag và video cũng như vậy....

Laravel Scout Full Text Search With Meilisearch

Laravel Scout Full Text Search With Meilisearch

Laravel Scout cung cấp một giải pháp đơn giản, dựa trên trình điều khiển để thêm tìm kiếm Full Text vào các mô hình Eloquent của bạn. Khi sử dụng Eloquent, Scout sẽ tự động giữ chỉ mục tìm kiếm của bạ...

Laravel Task Scheduling

Laravel Task Scheduling

Trong các ứng dụng lớn, bạn cần lên lịch định kì cho các công việc bằng Cron jobs.  Tại số một số thời điểm, việc quản lý các cron jobs trở nên cồng kềnh và khó khăn hơn. Laravel Scheduler là một côn...

Laravel User Authentication

Laravel User Authentication

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn xây dựng chức năng đăng nhập trong Laravel. Công bằng mà nói thì bạn có thể sử dụng Laravel UI hoặc JetStream để tự động tạo ra chức năng đăng nhập trong Lara...

Send Slack Notifications In Laravel

Send Slack Notifications In Laravel

Slack là gì? Slack là một công cụ giao tiếp tại nơi làm việc, "một nơi duy nhất cho các tin nhắn, công cụ và file." Điều này có nghĩa là Slack là một hệ thống nhắn tin tức thì với nhiều plug-in cho...

Laravel Controllers

Laravel Controllers

Trong mô hình MVC, chữ "C" là từ viết tắt của Controller và nó đóng vai trò rất quan trọng để phân tích các logic business. Khi người dùng truy cập vào trình duyệt, nó sẽ đi đến route đầu tiên, sau đó...

ManhDanBlogs