Zsh

Zsh viết tắt của “Z Shell” là một shell nâng cao cho hệ thống Unix và Linux.

Nó được phát triển nhằm cung cấp các tính năng và khả năng cao hơn so với shell mặc định trên hầu hết các hệ thống Unix.

Zsh kết hợp những tính năng mạnh mẽ của các shell trước đó như Bash, Ksh và cung cấp nhiều tiện ích và khả năng tùy chỉnh.

Zsh Artisan

Zsh Artisan là một plugin hỗ trợ bạn trong việc chạy lệnh artisan trong dự án Laravel. Với tính năng auto-completion và có thể tự động mở tập tin được tạo bởi Artisan.

Bạn có thể tim hiểu thêm tại đây: https://github.com/jessarcher/zsh-artisan

Hướng dẫn cài đặt Zsh Artisan trong Docker

Create Dockerfile

Dockerfile là một tập tin văn bản không có phần mở rộng tập tin, chứa tất cả các lệnh mà người dùng có thể gọi trên dòng lệnh để tạo một Image.

Trong bài hướng dẫn này, tôi sử dụng Image webdevops/php-nginx-dev:8.2 để cài đặt plugin Zsh Artisan và nội dung Dockerfile của tôi như sau:

FROM webdevops/php-nginx-dev:8.2

# Install zsh, git, and curl
RUN apt-get update \
  && apt-get install -y zsh git curl

# Switch to the application user
USER application

# Install Oh-my-zsh for application user
RUN sh -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh)" "" --unattended

# Install Powerlevel10k theme
RUN git clone --depth=1 https://github.com/romkatv/powerlevel10k.git /home/application/.oh-my-zsh/custom/themes/powerlevel10k

# Switch back to root
USER root

# Install zsh-artisan
RUN git clone https://github.com/jessarcher/zsh-artisan.git /home/application/.oh-my-zsh/custom/plugins/artisan

# Enable zsh-artisan plugin and set Powerlevel10k theme in .zshrc
RUN sed -i 's/^ZSH_THEME=.*/ZSH_THEME="powerlevel10k\/powerlevel10k"/' /home/application/.zshrc && \
  sed -i 's/plugins=(/plugins=(artisan /' /home/application/.zshrc && \
  echo 'POWERLEVEL9K_DISABLE_CONFIGURATION_WIZARD=true' >> /home/application/.zshrc

# Add alias for php artisan
RUN echo "alias artisan='php artisan'" >> /home/application/.zshrc

# Switch back to application user to apply changes
USER application

Sử dụng Dockerfile trong docker-compose.yml

version: "3"
services:
 manhdan:
  build:
   context: ./
   dockerfile: Dockerfile
  container_name: [example: manhdan]
  environment:
   - PHP_DISPLAY_ERRORS=1
   - PHP_DATE_TIMEZONE=Asia/Tokyo
   - WEB_DOCUMENT_ROOT=/app/public
   - COMPOSER_VERSION=2
  networks:
   - docker-net
  volumes:
   - ../httpdocs:/app
   - ./custom.conf:/opt/docker/etc/nginx/vhost.common.d/custom.conf
  labels:
   - "traefik.enable=true"
   - "traefik.http.routers.manhdan.tls=true"
   - "traefik.http.routers.manhdan.rule=Host(`manhdandev.com`)"
   - "traefik.http.routers.manhdan.entrypoints=websecure"
networks:
 docker-net:
  external: true

Build Container

Sau khi đã tạo xong Dockerfiledocker-compose.yml, chúng ta sẽ khởi tạo Container bằng lệnh sau:

docker compose up -d --build

Run Docker exec

Sau khi khởi tạo xong Container, chúng ta có thể sử dụng lệnh docker exec để khởi tạo một phiên làm việc tương tác mới trong Container.

Điều này cho phép chúng ta truy cập và tương tác trực tiếp với Container:

docker exec -ti -u 1000:1000 [container_name] /bin/zsh

Kết quả của công việc bạn đã làm đang chờ bạn khám phá!

Sau khi đã hoàn thành các bước trên, giờ là lúc để chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thành quả công sức của mình.

Chúng ta cần phải vào thư thư mục chứa source Laravel bằng lệnh sau:

cd folder_laravel

Bạn hãy chạy lệnh sau để xem để xem thành quả của mình:

artisan + tab

Đây chính là thành quả của chúng ta sau khi thực hiện các bước ở phía trên 🤤🤤🤤🏆🍨🍨🍨.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Laravel Custom Rules

Laravel Custom Rules

Trong quá trình phát triển website Laravel, mình cảm thấy hệ thống Validation của Laravel rất tuyệt vời, nó cung cấp đã cung cấp cho chúng ta một bộ quy tắc kiểm tra dữ liệu, mà trong các trường hợp b...

Laravel 9 REST API With Sanctum Authentication

Laravel 9 REST API With Sanctum Authentication

Laravel Sanctum Laravel Sanctum cung cấp một hệ thống authentication đơn giản cho các SPA, ứng dụng Mobile và API đơn giản sử dụng token. Sanctum cho phép ứng dụng của bạn phát hành các mã token...

Send Slack Notifications In Laravel

Send Slack Notifications In Laravel

Slack là gì? Slack là một công cụ giao tiếp tại nơi làm việc, "một nơi duy nhất cho các tin nhắn, công cụ và file." Điều này có nghĩa là Slack là một hệ thống nhắn tin tức thì với nhiều plug-in cho...

Integrating CKEditor 5 in Laravel 10 using Vite

Integrating CKEditor 5 in Laravel 10 using Vite

CKEditor 5CKEditor 5 là một trình soạn thảo văn bản phong phú JavaScript với nhiều tính năng và khả năng tùy chỉnh. CKEditor 5 có kiến trúc MVC hiện đại, mô hình dữ liệu tùy chỉnh và DOM ảo, mang...

Laravel Socialite Login With Google

Laravel Socialite Login With Google

Google Google là một công cụ tìm kiếm trên internet. Nó sử dụng một thuật toán độc quyền được thiết kế để truy xuất và sắp xếp các kết quả tìm kiếm nhằm cung cấp các nguồn dữ liệu đáng tin cậy và ph...

Integrating elFinder into TinyMCE 6 in Laravel

Integrating elFinder into TinyMCE 6 in Laravel

TinyMCE TinyMCE là một trình soạn thảo WYSIWYG được xây dựng trên nền tảng Javascript, được phát triển dưới dạng mã nguồn mở theo giấy phép MIT bởi Tiny Technologies Inc. TinyMCE cho phép người d...

Laravel Custom Request

Laravel Custom Request

Nếu bạn có một form để người dùng nhập dữ liệu và bạn muốn kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi lưu xuống database chẳng hạn thì bạn có 2 cách sau đây: Cách 1: Bạn thêm validate trực tiếp vào hàm sto...

Laravel Model

Laravel Model

Model là gì? Trong mô hình MVC, chữ “M” viết tắt là Model, Model dùng để xử lý logic nghiệp vụ trong bất kì ứng dụng dựa trên mô hình MVC. Trong Laravel, Model là lớp đại diện cho cấu trúc logic và...

Laravel Queues and Jobs

Laravel Queues and Jobs

Các công ty có thẻ gặp khó khăn trong việc quản lý các dịch vụ hoặc ứng dụng của họ. Ví dụ, các công ty các thực hiện gửi email cho hàng triệu người dùng hoặc thực hiện sao lưu dữ liệu. Tất cả các hoạ...

ManhDanBlogs