CKEditor 5 

CKEditor 5 là một trình soạn thảo văn bản phong phú JavaScript với nhiều tính năng và khả năng tùy chỉnh.

CKEditor 5 có kiến trúc MVC hiện đại, mô hình dữ liệu tùy chỉnh và DOM ảo, mang lại hiệu suất và khả năng mở rộng vượt trội.

Tích hợp gốc với Angular, React và Vue.js có sẵn để thuận tiện cho bạn cũng như tương thích với Electron và các thiết bị di động (Android, iOS).

CKFinder 3

CKFinder 3 là trình quản lý tập tin được tích hợp với CKEditor 4 và CKEditor 5. Nó giúp bạn dễ dàng đưa các tập tin và hình ảnh vào nội dung của Editor một cách an toàn.

Đây là một tính năng có phí và bạn cần có một giấy phép để sử dụng nó, ngoài giấy phép thương mại của CKEditor của bạn.

Cài đặt CKFinder trong dự án Laravel

Trước khi, bắt đầu thực hiện tính năng nay, bạn cần phải tích hợp CKEditor vào Laravel bằng Laravel Vite.

Nếu bạn chưa thực hiện thì có thể tham khảo lại bài viết Integrating CKEditor 5 In Laravel 10 Using Vite.

Bài viết này, mình sẽ sử dụng Laravel 11. Nhưng các bạn đừng lo khi bài viết hướng dẫn tích hợp CKEditor 5 là Laravel 10 nha, vì bài viết này vẫn hoạt động bình thường trong phiên bản Laravel 11.

Đầu tiên, chúng ta sẽ cài đặt CKFinder thông qua lệnh Composer bên dưới:

composer require ckfinder/ckfinder-laravel-package

Sau khi, cài đặt package trên chúng ta tiến hành download source CKFinder bằng lệnh sau:

php artisan ckfinder:download

Tiếp theo, tiến hành xuất bản assets và config kết nối CKFinder bằng lệnh sau:

php artisan vendor:publish --tag=ckfinder-assets --tag=ckfinder-config

Trong bài viết này, tôi sử dụng storage của Laravel, do đó cần phải tạo symbolic link từ thư mục public/storage đến storage/app/public bằng lệnh sau:

php artisan storage:link

Sau khi chạy lệnh trên xong, chúng ta sẽ thay đổi giá trị mục backends.default trong tập tin config/ckfinder.php như sau:

$config['backends']['default'] = array(
  'name'     => 'default',
  'adapter'   => 'local',
  'baseUrl'   => config('app.url').'/storage/',
  'root'     => storage_path('app/public'),
  // 'chmodFiles'  => 0777,
  // 'chmodFolders' => 0755,
  'filesystemEncoding' => 'UTF-8'
);

CKFinder mặc định sử dụng cơ chế bảo vệ CSRF dựa trên cơ chế của Double submit cookies.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn có thể cần phải điều chỉnh cấu hình của Laravel để tránh việc mã hóa cookie do CKFinder tạo ra.

Để thực hiện việc này, hãy thêm cookie ckCsrfToken vào thuộc tính $except của middleware EncryptCookies:

// bootstrap/app.php

<?php

use Illuminate\Foundation\Application;
use Illuminate\Foundation\Configuration\Exceptions;
use Illuminate\Foundation\Configuration\Middleware;

return Application::configure(basePath: dirname(__DIR__))
  ...
  ->withMiddleware(function (Middleware $middleware) {
    $middleware->encryptCookies(except: [
      'ckCsrfToken',
    ]);
  })
  ...

Chúng ta cũng nên tắt tính năng bảo vệ CSRF của Laravel đối với đường dẫn của CKFinder, do CKFinder đã sử dụng cơ chế bảo vệ CSRF của riêng nó.

// bootstrap/app.php

<?php

use Illuminate\Foundation\Application;
use Illuminate\Foundation\Configuration\Exceptions;
use Illuminate\Foundation\Configuration\Middleware;

return Application::configure(basePath: dirname(__DIR__))
  ...
  ->withMiddleware(function (Middleware $middleware) {
    $middleware->encryptCookies(except: [
      'ckCsrfToken',
    ]);
    $middleware->validateCsrfTokens(
      except: ['ckfinder/*']
    );
  })
  ...

Việc xác thực kết nối với CKFinder trong Laravel được quản lý thông qua Middleware.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, bạn có thể cần tạo Middleware mới để đáp ứng nhu cầu riêng của dự án. Lệnh sau đây sẽ giúp bạn thực hiện điều đó:

php artisan make:middleware CKFinderMiddleware

Sau đó, bạn hãy mở CKFinderMiddleware.php trong thư mục src/app/Http/Middleware và chỉnh sửa với nội dung sau:

<?php

namespace App\Http\Middleware;

use Closure;
use Illuminate\Http\Request;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;

class CKFinderMiddleware
{
  /**
   * Handle an incoming request.
   *
   * @param \Closure(\Illuminate\Http\Request): (\Symfony\Component\HttpFoundation\Response) $next
   */
  public function handle(Request $request, Closure $next): Response
  {
    config(['ckfinder.authentication' => function() {
      return true;
    }]);
    return $next($request);
  }
}

Tiếp theo, bạn hãy thay đổi giá trị mục authentication trong tập tin config/ckfinder.php như sau:

$config['authentication'] = '\App\Http\Middleware\CKFinderMiddleware';

Tích hợp CKFinder vào CKEditor bằng Laravel Vite

Ở bước này, chúng ta sẽ tiến hành tích hợp CKFinder vào CKEditor trong dự án Laravel bằng Laravel Vite.

Dưới đây là một danh sách plugin cần thiết cho mục đích này:

npm install --save @ckeditor/ckeditor5-image \
 @ckeditor/ckeditor5-adapter-ckfinder \
 @ckeditor/ckeditor5-ckfinder 

Tiếp theo, chúng ta sẽ chỉnh sửa tập tin ckeditor.js trong thư mục src/resources/js với nội dung như sau:

import { ClassicEditor as ClassicEditorBase } from '@ckeditor/ckeditor5-editor-classic';
import { Essentials } from '@ckeditor/ckeditor5-essentials';
import { Autoformat } from '@ckeditor/ckeditor5-autoformat';
import { Bold, Italic } from '@ckeditor/ckeditor5-basic-styles';
import { BlockQuote } from '@ckeditor/ckeditor5-block-quote';
import { Heading } from '@ckeditor/ckeditor5-heading';
import { Link } from '@ckeditor/ckeditor5-link';
import { List } from '@ckeditor/ckeditor5-list';
import { Paragraph } from '@ckeditor/ckeditor5-paragraph';
import { Image } from '@ckeditor/ckeditor5-image';
import { CKFinderUploadAdapter} from '@ckeditor/ckeditor5-adapter-ckfinder';
import { CKFinder } from '@ckeditor/ckeditor5-ckfinder';


export default class ClassicEditor extends ClassicEditorBase {}

ClassicEditor.builtinPlugins = [
  Essentials,
  Autoformat,
  Bold,
  Italic,
  BlockQuote,
  Heading,
  Link,
  List,
  Paragraph,
  Image,
  CKFinderUploadAdapter,
  CKFinder,
];

ClassicEditor.defaultConfig = {
  toolbar: {
    items: [
      'heading',
      '|',
      'bold',
      'italic',
      'link',
      'bulletedList',
      'numberedList',
      'blockQuote',
      'undo',
      'redo',
      'ckfinder'
    ]
  },
  language: 'en'
};


ClassicEditor
  // Note that you do not have to specify the plugin and toolbar configuration — using defaults from the build.
  .create( document.querySelector( '#editor' ), {
    ckfinder: {
      // Upload the images to the server using the CKFinder QuickUpload command.
      uploadUrl: '/ckfinder/connector'
    }
  })
  .then( editor => {
    console.log( 'Editor was initialized', editor );
  } )
  .catch( error => {
    console.error( error.stack );
  } );

Để có thể sử dụng CKFinder trên một trang web, bạn cần phải bao gồm tập tin JavaScript chính của CKFinder.

Cách tốt nhất để thực hiện việc này là sử dụng hàm include() của Laravel. Hàm này sẽ tự động chèn tập tin JavaScript vào trang web của bạn.

@include('ckfinder::setup')

Chúng ta sẽ thêm mã nguồn trên vào tập tin welcome.blade.php , sau khi chỉnh sửa tập tin  welcome.blade.php sẽ có nội dung như sau:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <meta name="description" content="ManhDan Blogs">
  <meta name="author" content="ManhDan Blogs">
  <meta name="generator" content="ManhDan Blogs 0.84.0">
  <title>CKEditor 5 – Classic Editor</title>
  <link rel="icon" href="https://manhdandev.com/web/img/favicon.webp" type="image/x-icon"/>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  @vite(['resources/css/ckeditor.css', 'resources/js/ckeditor.js'])
  @include('ckfinder::setup')
</head>
<body>
  <div class="col-lg-8 mx-auto p-3 py-md-5">
  <header class="d-flex align-items-center pb-3 mb-3 border-bottom">
    <a href="https://manhdandev.com" class="d-flex align-items-center text-dark text-decoration-none" target="_blank">
      <img src="https://manhdandev.com/web/img/logo.webp" width="100px" height="100px">
    </a>
  </header>
  <main>
    <div id="editor">
      <p>This is some sample content.</p>
    </div>
  </main>
  <footer class="pt-5 my-5 text-muted border-top">
    &copy;Copyright &copy;2023 All rights reserved | This template is made with
    <i class="fa fa-heart-o"></i> by <a href="https://blog.dane.dev/" rel="noopener" target="_blank">ManhDanBlogs</a>
  </footer>
  </div>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>

Kết quả của công việc bạn đã làm đang chờ bạn khám phá!

Sau khi đã hoàn thành các bước trên, giờ là lúc để chúng ta cùng nhau khám phá thành quả của công sức mình.

Hãy thực thi lệnh sau để tiến hành tích hợp CKFinder vào CKEditor bằng Laravel Vite:

npm run build

Cuối cùng, chúng ta hãy mở trình duyệt lên và truy cập vào địa chỉ  http://127.0.0.1 để chiêm ngưỡng kết quả do chính bản thân chúng ta tạo ra 🤤🤤🤤🏆🍨🍨🍨.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Laravel Scout Full Text Search With Meilisearch

Laravel Scout Full Text Search With Meilisearch

Laravel Scout cung cấp một giải pháp đơn giản, dựa trên trình điều khiển để thêm tìm kiếm Full Text vào các mô hình Eloquent của bạn. Khi sử dụng Eloquent, Scout sẽ tự động giữ chỉ mục tìm kiếm của bạ...

Encrypted HTTP Live Streaming with Laravel FFMpeg

Encrypted HTTP Live Streaming with Laravel FFMpeg

HTTP Live Streaming (HLS)  HTTP Live Streaming (HLS) là một trong những giao thức phát trực tuyến video được sử dụng rộng rãi nhất . Mặc dù nó được gọi là HTTP "live" streaming, nhưng nó được sử dụn...

Laravel UI Custom Email Password Reset Template

Laravel UI Custom Email Password Reset Template

Nếu bạn đang dùng thư viện laravel/ui để làm các chức năng liên quan đến authentication, và trong dự án của bạn, bạn cần thay đổi template email password reset thay vì sử dụng template email password...

Integrating TinyMCE in Laravel 10 using Vite

Integrating TinyMCE in Laravel 10 using Vite

TinyMCE TinyMCE là một trình soạn thảo WYSIWYG được xây dựng trên nền tảng Javascript, được phát triển dưới dạng mã nguồn mở theo giấy phép MIT bởi Tiny Technologies Inc. TinyMCE cho phép ngư...

Laravel Has Many Through Eloquent Relationship

Laravel Has Many Through Eloquent Relationship

Has Many Through Relationship hơi phức tạp để hiểu một cách đơn giản, nó sẽ cung cấp cho chúng ta một con đường tắt để có thể truy cập dữ liệu của một quan hệ xa xôi thông qua một mối quan hệ trung gi...

Laravel Artisan Console

Laravel Artisan Console

Ngoài các lệnh command mặc định của Laravel được cung cấp bởi Artisan, có rất nhiều tác vụ trong ứng dụng Laravel của bạn có thể được xử lý rất tốt bằng các lệnh command này. Nhưng đôi khi có nhiều tá...

Amazon S3 Pre-Signed URL with DropzoneJs in Laravel

Amazon S3 Pre-Signed URL with DropzoneJs in Laravel

Chức năng upload file hay hình ảnh là một chức năng rất phổ biến, hầu hết các dự án đều có chức năng này. Đa số các nhà phát triển khi thực hiện chức năng upload file, thường sẽ sử dụng cách làm nh...

Laravel Migration

Laravel Migration

Migration cho phép các nhà phát triển (Developer) nhanh chóng tạo ra cở sở dữ liệu của ứng dụng mà không cần vào màn hình quản lý cơ sở dữ liệu hay chạy bất kì một câu lệnh SQL nào. Trước hết, nếu...

Laravel Custom Rules

Laravel Custom Rules

Trong quá trình phát triển website Laravel, mình cảm thấy hệ thống Validation của Laravel rất tuyệt vời, nó cung cấp đã cung cấp cho chúng ta một bộ quy tắc kiểm tra dữ liệu, mà trong các trường hợp b...

ManhDanBlogs