TinyMCE

TinyMCE là một trình soạn thảo WYSIWYG được xây dựng trên nền tảng Javascript, được phát triển dưới dạng mã nguồn mở theo giấy phép MIT bởi Tiny Technologies Inc.

TinyMCE cho phép người dùng tạo và định dạng văn bản trực tiếp trên trình duyệt web. 

TinyMCE được thiết kế để tích hợp với các thư viện JavaScript như React, Vue.js, AngularJS và Bootstrap cũng như các hệ thống quản lý nội dung như Joomla và WordPress.

Images Upload Handler

images_upload_handler cho phép bạn chỉ định một hàm được sử dụng để thay thế hàm xử lý upload JavaScript mặc định của TinyMCE.

TinyMCE sử dụng XMLHttpRequest để upload từng hình ảnh lên server và resolves Promise bằng thuộc tính 'location' trong dữ liệu JSON mà server trả về là URL của hình ảnh đã upload.

Thực hiện Laravel TinyMCE Image Upload

Trước khi, bắt đầu thực hiện tính năng nay, bạn cần phải tích hợp TinyMCE vào Laravel bằng Laravel Vite (Phiên bản được áp dụng trong bài viết là Laravel 10).

Nếu bạn chưa thực hiện thì có thể tham khảo lại bài viết Integrating TinyMCE in Laravel 10 using Vite.

Laravel API Upload Images

Trước khi, chúng ta tích hợp tính năng upload hình ảnh vào TinyMCE 6, chúng ta cần phải chuẩn bị API upload hình ảnh bằng Laravel (Phiên bản được áp dụng trong bài viết là Laravel 10).

Để đảm bảo tính hợp lệ và an toàn của dữ liệu đầu vào khi người dùng upload hình ảnh, chúng ta sẽ tạo một Form Request mới có tên là UploadImageRequest bằng lệnh sau:

php artisan make:request UploadImageRequest

Sau khi chạy lệnh trên xong, chúng ta hãy chỉnh sửa tập tin UploadImageRequest.php nằm trong thư mục /app/Http/Requests  với nội dung như sau:

<?php

namespace App\Http\Requests;

use Illuminate\Http\JsonResponse;
use Illuminate\Foundation\Http\FormRequest;
use Illuminate\Validation\ValidationException;
use Illuminate\Http\Exceptions\HttpResponseException;
use Illuminate\Contracts\Validation\Validator as ValidatorContract;

class UploadImageRequest extends FormRequest
{
  /**
   * Determine if the user is authorized to make this request.
   */
  public function authorize(): bool
  {
    return true;
  }

  /**
   * Get the validation rules that apply to the request.
   *
   * @return array<string, \Illuminate\Contracts\Validation\ValidationRule|array<mixed>|string>
   */
  public function rules(): array
  {
    return [
      'file' => 'bail|required|image|mimes:jpeg,png|mimetypes:image/jpeg,image/png|extensions:jpg,png|max:2048',
    ];
  }

  /**
   * Handle a failed validation attempt.
   *
   * @param \Illuminate\Contracts\Validation\Validator $validator
   * @return void
   *
   * @throws \Illuminate\Validation\ValidationException
   */
  public function failedValidation(ValidatorContract $validator)
  {
    $errors = (new ValidationException($validator))->errors();

    foreach ($errors as $key => $value) {
      $errors[$key] = reset($value);
    }

    $requests = [
      "error" => [
        'message' => $errors['file'] ?? ''
      ],
    ];
    throw new HttpResponseException(response()->json($requests, JsonResponse::HTTP_BAD_REQUEST));
  }
}

Trong bài viết này, tôi sử dụng storage của Laravel, do đó cần phải tạo symbolic link từ thư mục public/storage đến storage/app/public bằng lệnh sau:

php artisan storage:link

Để xử lý upload hình ảnh, chúng ta cần tạo Controller  mới để thực hiện nhiệm vụ này. Hãy dùng lệnh dưới đây để tạo một Controller có tên là UploadController:

php artisan make:controller UploadController

Sau khi chạy lệnh trên xong, chúng ta hãy chỉnh sửa tập tin UploadController.php nằm trong thư mục /app/Http/Controllers  với nội dung như sau:

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\JsonResponse;
use Illuminate\Support\Facades\Storage;
use App\Http\Requests\UploadImageRequest;

class UploadController extends Controller
{
  public function uploadImage(UploadImageRequest $request)
  {
    try {
      $name = $this->_getNameFile() . '.' . $request->file->getClientOriginalExtension();
      return response()->json([
        'location' => Storage::disk('public')->url($request->file->storeAs('images', $name, 'public'))
      ]);
    } catch (\Throwable $th) {
      report($th);
      return response()->json([
        'error' => [
          'message' => 'HTTP/1.1 500 Server Error.'
        ]
      ], JsonResponse::HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR);
    }
  }

  /**
   * Generates a unique name for a file.
   *
   * @return string
   */
  private function _getNameFile()
  {
    # Generate a unique name using MD5 and timestamp
    $md5 = strtoupper(md5(uniqid() . microtime()));
    return substr($md5, 0, 8) . '-' . substr($md5, 8, 4) . '-' . substr($md5, 12, 4) . '-' . substr($md5, 16, 4) . '-' . substr($md5, 20);
  }
}

Cuối cùng, chúng ta hãy thiết lập route cho hàm uploadImage trong UploadController.php ở phía trên trong tập tin /routes/web.php như sau:

<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\UploadController;

/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Web Routes
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Here is where you can register web routes for your application. These
| routes are loaded by the RouteServiceProvider and all of them will
| be assigned to the "web" middleware group. Make something great!
|
*/

Route::get('/', function () {
  return view('welcome');
});

Route::post('images/upload', [UploadController::class, 'uploadImage']);

TinyMCE Upload Images

Đầu tiên, chúng ta cần phải thêm plugin Image vào TinyMCE. Để làm được điều này, chúng ta sẽ import plugin Image vào tập tin tinymce.js trong thư mục /resources/js:

import 'tinymce/plugins/image';

Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành viết mã nguồn để xử lý upload hình ảnh. Đoạn mã nguồn này sẽ được sử dụng cho option images_upload_handler của TinyMCE:

/* Import TinyMCE */
import tinymce from 'tinymce';

/* Default icons are required. After that, import custom icons if applicable */
import 'tinymce/icons/default/icons.min.js';

/* Required TinyMCE components */
import 'tinymce/themes/silver/theme.min.js';
import 'tinymce/models/dom/model.min.js';

/* Import a skin (can be a custom skin instead of the default) */
import 'tinymce/skins/ui/oxide/skin.js';

/* Import plugins */
import 'tinymce/plugins/advlist';
import 'tinymce/plugins/code';
import 'tinymce/plugins/emoticons';
import 'tinymce/plugins/emoticons/js/emojis';
import 'tinymce/plugins/link';
import 'tinymce/plugins/lists';
import 'tinymce/plugins/table';
import 'tinymce/plugins/image';

/* content UI CSS is required */
import 'tinymce/skins/ui/oxide/content.js';

/* The default content CSS can be changed or replaced with appropriate CSS for the editor content. */
import 'tinymce/skins/content/default/content.js';

window.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
  const images_upload_handler = (blobInfo, progress) => new Promise((resolve, reject) => {
    const xhr = new XMLHttpRequest();

    xhr.withCredentials = false;

    xhr.open('POST', '/images/upload');

    xhr.upload.onprogress = (e) => {
      progress(e.loaded / e.total * 100);
    };

    xhr.setRequestHeader("X-CSRF-TOKEN", document.querySelector('meta[name="csrf-token"]').getAttribute('content'));

    xhr.onload = () => {
      if (xhr.status === 403) {
       reject({ message: 'HTTP Error: ' + xhr.status, remove: true });
       return;
      }

      if (xhr.status < 200 || xhr.status >= 300) {
       reject('HTTP Error: ' + xhr.status);
       return;
      }

      const json = JSON.parse(xhr.responseText);

      if (!json || typeof json.location != 'string') {
       reject('Invalid JSON: ' + xhr.responseText);
       return;
      }

      resolve(json.location);
    };

    xhr.onerror = () => {
      reject('Image upload failed due to a XHR Transport error. Code: ' + xhr.status);
    };

    const formData = new FormData();

    formData.append('file', blobInfo.blob(), blobInfo.filename());

    xhr.send(formData);
  });

  tinymce.init({
    selector: 'textarea#tinymce',
    height: 500,
    plugins: 'advlist code emoticons link lists table image',
    toolbar: 'bold italic | bullist numlist | link emoticons | image',
    skin_url: 'default',
    content_css: 'default',
    images_upload_handler: images_upload_handler,
  });
});

Cuối cùng, chúng ta hãy mở tập tin welcome.blade.php trong thư mục resources/views và thêm thẻ meta bên dưới vào thẻ head như sau:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  ...
  <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
  ...
</head>
<body>
  ...
</body>
</html>

Kết quả của công việc bạn đã làm đang chờ bạn khám phá!

Sau khi đã hoàn thành các bước trên, giờ là lúc để chúng ta cùng nhau khám phá thành quả công sức của mình.

Hãy thực thi lệnh sau để tiến hành build TinyMCE sử dụng Laravel Vite:

npm run build

Cuối cùng, chúng ta hãy mở trình duyệt lên và truy cập vào địa chỉ  http://127.0.0.1 để chiêm ngưỡng kết quả do chính bản thân chúng ta tạo ra 🤤🤤🤤🏆🍨🍨🍨.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Laravel Validation

Laravel Validation

Lợi thế lớn nhất của Laravel so với các Framework khác là Laravel tích hợp rất nhiếu tính năng được tích hợp sẵn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Laravel Validation. Chức năng Là một...

Csv import with Validation for Laravel

Csv import with Validation for Laravel

Trong một bài viết lúc trước, mình đã chia sẻ đến các bạn cách xây dựng một service import và export CSV sử dụng Facades, nếu có bạn nào không biết hoặc đã quên các bạn có thể tham khảo lại bài viết t...

Laravel Has Many Through Eloquent Relationship

Laravel Has Many Through Eloquent Relationship

Has Many Through Relationship hơi phức tạp để hiểu một cách đơn giản, nó sẽ cung cấp cho chúng ta một con đường tắt để có thể truy cập dữ liệu của một quan hệ xa xôi thông qua một mối quan hệ trung gi...

Integrating elFinder Into CKEditor 5 In Laravel

Integrating elFinder Into CKEditor 5 In Laravel

CKEditor 5 CKEditor 5 là một trình soạn thảo văn bản phong phú JavaScript với nhiều tính năng và khả năng tùy chỉnh. CKEditor 5 có kiến trúc MVC hiện đại, mô hình dữ liệu tùy chỉnh và DOM ảo, mang...

Laravel Migration

Laravel Migration

Migration cho phép các nhà phát triển (Developer) nhanh chóng tạo ra cở sở dữ liệu của ứng dụng mà không cần vào màn hình quản lý cơ sở dữ liệu hay chạy bất kì một câu lệnh SQL nào. Trước hết, nếu...

Laravel Socialite Login With Linkedin

Laravel Socialite Login With Linkedin

LinkedIn LinkedIn là mạng xã hội tập trung vào mạng lưới nghề nghiệp và phát triển nghề nghiệp và chuyên nghiệp lớn nhất thế giới trên internet. Bạn có thể sử dụng LinkedIn để tìm công việc hoặc...

Laravel Facades

Laravel Facades

Facade là gì? Chúng ta có thể hiểu Facade là mặt tiền và mặt trước của một tòa nhà hay bất cứ thứ gì. Tầm quan trọng của Facade là chúng có thể dễ nhận thấy và nổi bật hơn, tương tự như vậy, thì...

Easy Laravel Reverb Setup For Beginners

Easy Laravel Reverb Setup For Beginners

Laravel Reverb Lần đầu tiên, Laravel ra mắt một official package cho phép bạn xây dựng một Websocket Server. Trước đây, chúng ta phải sử dụng package bên thứ 3 như Laravel Websocket. Reverb được...

Laravel Socialite Login With Gitlab

Laravel Socialite Login With Gitlab

GitLab GitLab là kho lưu trữ Git dựa trên web cung cấp các kho lưu trữ mở và riêng tư miễn phí, các khả năng theo dõi vấn đề và wiki. Đây là một nền tảng DevOps hoàn chỉnh cho phép các chuyên gia...

ManhDanBlogs