View là gì?

Đây là phần giao diện (theme) dành cho người sử dụng. Nơi mà người dùng có thể lấy được thông tin dữ liệu của MVC thông qua các thao tác truy vấn như tìm kiếm hoặc sử dụng thông qua các website.

Thông thường, các ứng dụng web sử dụng MVC View như một phần của  hệ thống, nơi các thành phần HTML được tạo ra. Bên cạnh đó, View cũng có chức năng ghi nhận hoạt động của  người dùng để tương tác với Controller. Tuy nhiên, View không có mối quan hệ trực tiếp với Controller, cũng như không lấy dữ liệu được từ Controller mà chỉ hiển thị và chuyển yêu cầu cho Controller mà thôi.

Truyền dữ liệu từ Controller qua View

Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu cách render dữ liệu từ Controller sang View, sau đây là một ví dụ mẫu:

<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;

class UserController extends Controller
{
  function example()
  {
    return view("dashboard ", [
      "title"  => "Home Page",
      "message" => "Hello World"
    ]);
  }
}

Trong ví dụ trên, chúng ta sẽ hiển thị view có tên là dashboard, và dữ liệu 2 biến là title và message, Trong Laravel các file view sẽ nằm trong thư mục resources/views.

Sau đó, chúng ta sẽ hiển thị trên file blade view

<!-- resources/views/dashboard.blade.php -->
<html>
  <head>
    <title>{{ $title }}</title>
  </head>
  <body>
    <h1>{{ $message }}</h1>
  </body>
</html>

Trong ví dụ trên chúng ta đã tìm hiểu xong cách truyền dữ liệu từ Controller qua View.

Xác định Layout

Khi làm việc trên dự án, bạn muốn xác định master layout có thể đưa các layout khác vào. Mục tiêu của chúng ta là sử dụng ít cú pháp hơn và loại bỏ các đoạn mã trùng lặp nhau. Bạn có thể sử dụng master layout như sau:

<html>
  <head>
    <title>@yield('title')</title>

    @section('meta_tags')
      <meta property="og:type" content="website" />
    @show

    @section('styles')
      <link rel="stylesheet" href="{{ url('/css/style.css') }}">
    @show

    @section('scripts')
      <script src="{{ url('/js/bundle.min.js') }}"></script>
    @show
  </head>
  <body>
    @yield('content')
  </body>
</html>

Extending a layout

Khi bạn có master layout, bạn có thể mở rộng layout ở các layout child, sau đây là một dạng layout child:

<!-- Stored in resources/views/child.blade.php -->
@extends('app')
@section('title', 'About Us')

@section('scripts')
  @parent
  <script src="{{ url('/js/analytics.js') }}"></script>
@show

@section('content')
  <p>This is my body content.</p>
@endsection

If Statements

@if (count($posts) === 1)
  Single Post
@elseif (count($posts) > 1)
  I have multiple posts!
@else
  I don't have any post!
@endif

Loops

@for ($i = 0; $i < 10; $i++)
  The current value is {{ $i }}
@endfor

@foreach ($users as $user)
  <p>This is user {{ $user->id }}</p>
@endforeach

@forelse ($users as $user)
  <li>{{ $user->name }}</li>
@empty
  <p>No users</p>
@endforelse

@while (true)
  <p>I'm looping again and again.</p>
@endwhile

PHP Code

@php
  //
@endphp

Include other views

<div>
  @include('errors')
  <!-- include a view that may or may not be present -->
  @includeIf('errors')
  <form>
    <!-- First argument is a view, second is an array, third is the variable name for current iteration -->
  </form>
</div>

Stacks

@push('scripts')
  <script src="/laravel.js"></script>
@endpush

Unless

@unless (Auth::check())
  You are not signed in.
@endunless

Một số cách sử dụng khác

@isset($records)
  // $records is defined and is not null...
@endisset

@empty($records)
  // $records is "empty"...
@endempty

@auth
  // The user is authenticated...
@endauth

@guest
  // The user is not authenticated...
@endguest

@switch($i)
  @case(1)
    First case...
    @break

  @case(2)
    Second case...
    @break

  @default
    Default case...
@endswitch

Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng tôi qua trang contact. Cảm ơn bạn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Laravel Many to Many Eloquent Relationship

Laravel Many to Many Eloquent Relationship

Many To many Relationship là mối quan hệ hơi phức tạp hơn mối quan hệ 1 - 1 và 1- n. Ví dụ một user có thể có nhiều role khác nhau, trong đó role cũng được liên kết với nhiều user khác nhau. Vì vậy...

ZSH-Artisan CLI and Docker: The Perfect Match for Laravel Development

ZSH-Artisan CLI and Docker: The Perfect Match for Laravel Development

Zsh Zsh viết tắt của “ Z Shell ” là một shell nâng cao cho hệ thống Unix và Linux. Nó được phát triển nhằm cung cấp các tính năng và khả năng cao hơn so với shell mặc định trên hầu hết các hệ thố...

Laravel Scout Full Text Search with Algolia

Laravel Scout Full Text Search with Algolia

Laravel Scout cung cấp một giải pháp đơn giản, dựa trên trình điều khiển để thêm tìm kiếm Full Text vào các mô hình Eloquent của bạn. Khi sử dụng Eloquent, Scout sẽ tự động giữ chỉ mục tìm kiếm của bạ...

Easy Laravel Reverb Setup For Beginners

Easy Laravel Reverb Setup For Beginners

Laravel Reverb Lần đầu tiên, Laravel ra mắt một official package cho phép bạn xây dựng một Websocket Server. Trước đây, chúng ta phải sử dụng package bên thứ 3 như Laravel Websocket. Reverb được...

How to insert into a database at lightning speed?

How to insert into a database at lightning speed?

Trong quá trình thực hiện dự án cho công ty, một trong những yêu cầu đặt ra là import dữ liệu từ file CSV (chứa dữ liệu từ hệ thống cũ) vào cơ sở dữ liệu MySQL của hệ thống mới. Do sự thay đổi cấu...

Laravel UI Custom Email Verification Template

Laravel UI Custom Email Verification Template

Nếu bạn đang dùng thư viện laravel/ui để làm các chức năng liên quan đến authentication, và trong dự án của bạn, bạn cần thay đổi template email verification thay vì sử dụng template email verificatio...

Laravel User Authentication

Laravel User Authentication

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn xây dựng chức năng đăng nhập trong Laravel. Công bằng mà nói thì bạn có thể sử dụng Laravel UI hoặc JetStream để tự động tạo ra chức năng đăng nhập trong Lara...

Laravel Logging Of Database Queries

Laravel Logging Of Database Queries

Laravel là một Framework PHP mạnh mẽ và linh hoạt, giúp cho việc phát triển ứng dụng trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Một trong những tính năng hữu ích của Laravel là khả năng ghi nhật ký truy vấn...

Integrating elFinder into TinyMCE 6 in Laravel

Integrating elFinder into TinyMCE 6 in Laravel

TinyMCE TinyMCE là một trình soạn thảo WYSIWYG được xây dựng trên nền tảng Javascript, được phát triển dưới dạng mã nguồn mở theo giấy phép MIT bởi Tiny Technologies Inc. TinyMCE cho phép người d...

ManhDanBlogs