HTTP Live Streaming (HLS) 

HTTP Live Streaming (HLS) là một trong những giao thức phát trực tuyến video được sử dụng rộng rãi nhất . Mặc dù nó được gọi là HTTP "live" streaming, nhưng nó được sử dụng cho cả phát trực tuyến theo yêu cầu và phát trực tiếp. HLS chia nhỏ các tệp video thành các tệp HTTP nhỏ hơn có thể tải xuống và phân phối chúng bằng giao thức HTTP. Các thiết bị khách tải các tệp HTTP này và sau đó phát lại chúng dưới dạng video.

Một ưu điểm của HLS là tất cả các thiết bị kết nối Internet đều hỗ trợ HTTP nên việc triển khai đơn giản hơn so với các giao thức truyền trực tuyến yêu cầu sử dụng các máy chủ chuyên dụng. Một ưu điểm khác là luồng HLS có thể tăng hoặc giảm chất lượng video tùy thuộc vào điều kiện mạng mà không làm gián đoạn quá trình phát lại. Đây là lý do tại sao chất lượng video có thể tốt hơn hoặc kém hơn ở giữa video khi người dùng đang xem video đó. Tính năng này được gọi là "adaptive bitrate video delivery" hoặc " adaptive bitrate streaming" và nếu không có nó, điều kiện mạng chậm có thể ngăn video phát hoàn toàn.

HLS được Apple phát triển để sử dụng trên các sản phẩm của Apple, nhưng hiện nó đã được sử dụng trên nhiều loại thiết bị.

Cài đặt HTTP Live Streaming trong Laravel

Cài đặt thư viện pbmedia/laravel-ffmpeg

Trước khi bắt đầu, bạn cần đảm bảo môi trường linux của bạn đã cài package FFmpeg.

Đầu tiên, chúng ta sẽ cài thư viện pbmedia/laravel-ffmpeg để hỗ trợ chúng ta thiết lập HLS trong Laravel, bạn hãy chạy lệnh command sau đây:

composer require pbmedia/laravel-ffmpeg

Tiếp theo, chúng ta sẽ thêm Service Provider và Facade vào file config/app.php

'providers' => [
  ...
  ProtoneMedia\LaravelFFMpeg\Support\ServiceProvider::class,
  ...
];

'aliases' => [
  ...
  'FFMpeg' => ProtoneMedia\LaravelFFMpeg\Support\FFMpeg::class
  ...
];

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo file config bằng lệnh command sau đây:

php artisan vendor:publish --provider="ProtoneMedia\LaravelFFMpeg\Support\ServiceProvider"

Bạn hãy thêm FFMPEG_BINARIES và FFPROBE_BINARIES vào file .env như sau:

FFMPEG_BINARIES=/usr/bin/ffmpeg
FFPROBE_BINARIES=/usr/bin/ffprobe

Setting filesystems

Chúng ta sẽ config các thông tin disk cần thiết, mở file filesystems.php nằm trong thư mục config và thêm các thông tin như sau:

<?php

return [
  ...
  'disks' => [
    ...
    'uploads' => [
      'driver' => 'local',
      'root' => storage_path('app/upload'),
    ],

    'streamable_videos' => [
      'driver' => 'local',
      'root' => storage_path('app/streamable_videos'),
      'url' => env('APP_URL').'/streamable_videos',
      'visibility' => 'public',
    ],

    'streamable_keys' => [
      'driver' => 'local',
      'root' => storage_path('app/streamable_keys'),
    ],
    ...
  ],
  ...
  'links' => [
    ...
    public_path('streamable_videos') => storage_path('app/streamable_videos'),
  ],

];

Hãy chạy lệnh command bên dưới, sau khi chỉnh sửa filesystems.php ở phía trên:

php artisan storage:link

Xây dựng chức năng Upload, Convert và Phát video HLS

Trước tiên, hãy tạo model có tên là Video, và cũng chắc chắn rằng chúng ta sẽ controller và migrate cơ sở dữ liệu:

php artisan make:model Video --migration --controller

Vì đây là một ví dụ nên chúng ta sẽ tạo một migrate cơ sở dữ liệu đơn giản như sau:

<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

class CreateVideosTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('videos', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->string('original_name');
      $table->string('disk');
      $table->string('path');
      $table->datetime('converted_for_streaming_at')->nullable();
      $table->timestamps();
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('videos');
  }
}

Tiếp theo, chúng ta chỉnh sửa model Video như sau:

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Video extends Model
{
  use HasFactory;

  /**
   * The attributes that are mass assignable.
   *
   * @var array<int, string>
   */
  protected $fillable = [
    'original_name',
    'disk',
    'path',
    'converted_for_streaming_at',
  ];

  /**
   * The attributes that should be cast.
   *
   * @var array<string, string>
   */
  protected $dates = [
    'converted_for_streaming_at',
  ];

}

Do phần xử lý convert video là rất nặng, nên chúng ta sẽ sử dụng Laravel Queue, đầu tiên chúng ta sẽ tạo một Job bằng lệnh command sau:

php artisan make:job ConvertVideoForStreaming

Các bạn có thể tìm hiểu thêm Laravel Queue ở các bài viết sau:

https://manhdandev.com/laravel-queues-and-jobs.html

https://manhdandev.com/laravel-jobs-batching.html

Tiếp theo, hãy mở file ConvertVideoForStreaming.php nằm trong thư mục app/Jobs và chỉnh sửa như sau:

<?php

namespace App\Jobs;

use FFMpeg;
use Carbon\Carbon;
use App\Models\Video;
use FFMpeg\Format\Video\X264;
use Illuminate\Bus\Queueable;
use Illuminate\Queue\SerializesModels;
use Illuminate\Support\Facades\Storage;
use Illuminate\Queue\InteractsWithQueue;
use Illuminate\Contracts\Queue\ShouldQueue;
use Illuminate\Foundation\Bus\Dispatchable;

class ConvertVideoForStreaming implements ShouldQueue
{
  use Dispatchable, InteractsWithQueue, Queueable, SerializesModels;

  public $video;

  public function __construct(Video $video)
  {
    $this->video = $video;
  }

  public function handle()
  {
    // create some video formats...
    $lowBitrateFormat = (new X264)->setKiloBitrate(500);
    $midBitrateFormat = (new X264)->setKiloBitrate(1500);
    $highBitrateFormat = (new X264)->setKiloBitrate(3000);

    // open the uploaded video from the right disk...
    FFMpeg::fromDisk($this->video->disk)
      ->open($this->video->path)

    // call the 'exportForHLS' method and specify the disk to which we want to export...
      ->exportForHLS()
      ->withRotatingEncryptionKey(function ($filename, $contents) {
        Storage::disk('streamable_keys')->put($filename, $contents);
      })
    // we'll add different formats so the stream will play smoothly
    // with all kinds of internet connections...
      ->addFormat($lowBitrateFormat)
      ->addFormat($midBitrateFormat)
      ->addFormat($highBitrateFormat)

    // call the 'save' method with a filename...
      ->toDisk('streamable_videos')
      ->save($this->video->id . '.m3u8');

    // update the database so we know the convertion is done!
    $this->video->update([
      'converted_for_streaming_at' => Carbon::now(),
    ]);
  }
}

Cuối cùng, hãy tạo một controller có các chức năng cơ bản như upload file video, convert video và xem video, hãy mở VideoController.php trong thư mục app/Http/Controllers và chỉnh sửa như bên dưới:

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Video;
use Illuminate\Support\Facades\Storage;
use App\Jobs\ConvertVideoForStreaming;
use App\Http\Requests\StoreVideoRequest;
use ProtoneMedia\LaravelFFMpeg\Support\FFMpeg;

class VideoController extends Controller
{
  public function store(Request $request)
  {
    $video = Video::create([
      'disk'     => 'uploads',
      'original_name' => $request->file->getClientOriginalName(),
      'path'     => $request->file->store('videos', 'uploads'),
    ]);

    $this->dispatch(new ConvertVideoForStreaming($video));

    return response()->json([
      'id' => $video->id,
    ], 201);
  }

  public function show($id)
  {
    $video = Video::where('id', $id)->first();
    return view('play-hls', compact('video'));
  }

  public function playlist($playlist)
  {
    return FFMpeg::dynamicHLSPlaylist()
      ->fromDisk('streamable_videos')
      ->open($playlist)
      ->setKeyUrlResolver(function ($key) {
        return route('videos.key', ['key' => $key]);
      })
      ->setMediaUrlResolver(function ($mediaFilename) {
        return Storage::disk('streamable_videos')->url($mediaFilename);
      })
      ->setPlaylistUrlResolver(function ($playlistFilename) {
        return route('videos.playlist', ['playlist' => $playlistFilename]);
      });
  }

  public function key($key)
  {
    return Storage::disk('streamable_keys')->download($key);
  }
}

Setting Routes

Hãy mở route.php nằm trong thư mục routes và chỉnh sửa như sau:

<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\VideoController;

/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Web Routes
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Here is where you can register web routes for your application. These
| routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
| contains the "web" middleware group. Now create something great!
|
*/

Route::get('/', function () {
  return view('welcome');
});

Route::resource('videos', VideoController::class);
Route::group(['prefix' => 'videos', 'as' => 'videos.'], function () {
  Route::get('key/{key}', [VideoController::class, 'key'])->name('key');
  Route::get('playlist/{playlist}', [VideoController::class, 'playlist'])->name('playlist');
});

Tạo mới Blade File

Đầu tiên, chúng ta hãy xây dựng giao diện upload file đơn giản, hãy mở welcome.php nằm trong thư mục resources/views và chỉnh sửa như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Encrypted HLS with Laravel FFMpeg: Protect your videos with AES-128 Encryption</title>
  <meta name="_token" content="{{csrf_token()}}" />
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/dropzone@5/dist/min/dropzone.min.css"type="text/css"/>
</head>
<body>
<div class="container">
  <h3 class="jumbotron">Encrypted HLS with Laravel FFMpeg: Protect your videos with AES-128 Encryption</h3>
  <form method="post" action="{{ route('videos.store') }}" enctype="multipart/form-data" class="dropzone" id="dropzone">
    @csrf
  </form>
</div>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.js" integrity="sha256-H+K7U5CnXl1h5ywQfKtSj8PCmoN9aaq30gDh27Xc0jk=" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://unpkg.com/dropzone@5/dist/min/dropzone.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
  Dropzone.options.dropzone =
  {
    maxFilesize: 12,
    renameFile: function(file) {
      var dt  = new Date();
      var time = dt.getTime();
      return time+file.name;
    },
    acceptedFiles: ".mp4,.mkv,.avi",
    addRemoveLinks: true,
    timeout: 5000,
    success: function(file, response)
    {
      console.log(response);
    },
    error: function(file, response)
    {
      return false;
    }
  };
</script>
</body>
</html>

Tiếp theo, xây dựng giao diện để xem video HLS, hãy tạo file play-hls.blade.php nằm trong thư mục resources/views và có nội dung như sau

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Encrypted HLS with Laravel FFMpeg: Protect your videos with AES-128 Encryption</title>
    <link href="https://unpkg.com/tailwindcss@^2/dist/tailwind.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css">
  </head>
  <body>
    <div class="container">
      <h3 class="jumbotron">Encrypted HLS with Laravel FFMpeg: Protect your videos with AES-128 Encryption</h3>
      <div class="max-w-6xl w-full mx-auto sm:px-6 lg:px-8">
        <video-js id="my_video_1" class="vjs-default-skin vjs-16-9 vjs-big-play-centered" controls preload="auto" data-setup='{"fluid": true}'>
          <source src="{{ route('videos.playlist', ['playlist' => ($video->id ?? 0) . '.m3u8']) }}" type="application/x-mpegURL">
        </video-js>
      </div>
    </div>
    <script src="https://unpkg.com/video.js/dist/video.js"></script>
    <script src="https://unpkg.com/@videojs/http-streaming/dist/videojs-http-streaming.js"></script>
    <script>
      var player = videojs('my_video_1');
    </script>
  </body>
</html>

Trải nghiệm HTTP Live Streaming trong Laravel

Bạn truy cập vào http://127.0.0.1:8000/ để thực hiện upload video

Bạn vào DB kiểm tra xem record có id mới nhất có giá trị converted_for_streaming_at, nếu đã có giá trị các bạn truy cập http://127.0.0.1:8000/videos/{video}

Trong đó: video là id tự động tăng của model Video.

Như vậy, chúng ta đã thực hiện xong một ví dụ đơn giản về HTTP Live Streaming trong Laravel rồi, tôi hy vọng hướng dẫn này của tôi sẽ giúp ích cho việc học tập cũng như công việc của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng tôi qua trang contact. Cảm ơn bạn.

Tài liệu tham khảo:

https://github.com/protonemedia/laravel-ffmpeg

https://www.youtube.com/watch?v=WlbzWoAcez4

https://phpnews.io/feeditem/how-to-use-ffmpeg-in-your-laravel-projects

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Google Drive as Filesystem in Laravel

Google Drive as Filesystem in Laravel

Đối với một số dự án, bạn cần phải sử dụng Google Drive (với tài khoản @gmail.com cá nhân hoặc tài khoản G Suite) làm nhà cung cấp bộ nhớ trong các dự án Laravel. Trong bài đăng này, tôi sẽ hướng d...

Laravel Export & Import CSV

Laravel Export & Import CSV

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các tạo cách Export hoặc Import CSV trong Laravel. Nhưng thay vì chỉ viết hàm đơn thuần trong PHP thì tôi sẽ hướng dẫn các tạo ra một Service trong Laravel bằng cá...

Laravel One to Many Eloquent Relationship

Laravel One to Many Eloquent Relationship

One to Many Relationship được sử dụng trong trường hợp một dữ liệu của một bảng được liên kết với một hoặc nhiều dữ liệu ở bảng khác. Ví dụ, một bài post có thể có nhiều comment. Vì vậy, trong hướn...

Pipeline Design Pattern in Laravel

Pipeline Design Pattern in Laravel

Pipeline Design Pattern là nơi mà các dữ liệu được chuyển qua một chuỗi các nhiệm vụ hoặc giai đoạn. Pipeline hoạt động giống như một chuỗi dây chuyền lắp ráp, nơi dữ liệu được xử lý và sau đó, sẽ...

Laravel Socialite Login With Github

Laravel Socialite Login With Github

GitHub GitHub là một nền tảng phát triển phần mềm trực tuyến. Nó được sử dụng để lưu trữ, theo dõi và cộng tác trong các dự án phần mềm. Nó giúp các nhà phát triển dễ dàng chia sẻ các tập tin mã...

Laravel Facades

Laravel Facades

Facade là gì? Chúng ta có thể hiểu Facade là mặt tiền và mặt trước của một tòa nhà hay bất cứ thứ gì. Tầm quan trọng của Facade là chúng có thể dễ nhận thấy và nổi bật hơn, tương tự như vậy, thì...

How to Install Laravel on CentOS 6/7

How to Install Laravel on CentOS 6/7

Laravel là một PHP Framework mã nguồn mở miễn phí, được phát triển bởi Taylor Otwell với phiên bản đầu tiên được ra mắt vào 6/2011. Laravel ra đời nhằm mục đích phát triển ứng dụng web dựa trên mô hìn...

Laravel Custom Request

Laravel Custom Request

Nếu bạn có một form để người dùng nhập dữ liệu và bạn muốn kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi lưu xuống database chẳng hạn thì bạn có 2 cách sau đây: Cách 1: Bạn thêm validate trực tiếp vào hàm sto...

Laravel Validate Video Duration

Laravel Validate Video Duration

Đôi khi trong dự án, chúng ta cần xác định thời lượng video được phép upload lên server. Nhưng rất tiếc, Laravel không cung cấp validate xác định thời lượng video để chúng ta thực hiện được. Vì vậy, t...

ManhDanBlogs