Hôm nay, trong bài viết này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách dompdf mà header và footer sẽ được hiển thị ở tất cả các trang. Đây cũng là một vấn đề khá phổ biến, khi chúng ta phát triển các tính năng liên quan đến file PDF.

Còn chần chừ gì nữa, các bạn hãy theo chân mình, chúng ta sẽ thực hiện điều đó ngay bây giờ nào.

Cài đặt project Laravel

Trong bước đầu tiên này, nếu bạn chưa có project Laravel, thì bạn hãy chạy lệnh bên dưới, ngược lại thì bạn có thể bỏ qua bước này:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel dompdf

Cài đặt package Dompdf

Trước hết, chúng ta sẽ cài đặt thư viện barryvdh/laravel-dompdf vào project Laravel bằng lệnh sau:

composer require barryvdh/laravel-dompdf

Sau khi cài đặt thư viện thành công, bạn hãy mở file config/app.php và thêm service provideralias như sau:

'providers' => [
  ...
  Barryvdh\DomPDF\ServiceProvider::class,

],

'aliases' => Facade::defaultAliases()->merge([
  ...
  'PDF' => Barryvdh\DomPDF\Facade::class,

])->toArray(),

Cấu hình mặc định được đặt trong config/dompdf.php,sao chép file này vào thư mục cấu hình của Laravel để chúng ta dễ dàng sửa đổi các giá trị bằng lệnh sau:

 php artisan vendor:publish --provider="Barryvdh\DomPDF\ServiceProvider"

Cấu trúc thư mục và tạo các blade view cần thiết

Tiếp theo, chúng ta vào thư mục resources/views và tạo cấu trúc thư mục như sau:

Trong thư mục prints/css, bạn hãy mở file master.blade.php và chỉnh sửa nội dung như sau:

@page {
  margin: 100px 25px;
}

header {
  position: fixed;
  top: -60px;
  left: 0px;
  right: 0px;
  height: 50px;
  font-size: 20px !important;

  /** Extra personal styles **/
  background-color: #fb925a;
  color: white;
  text-align: center;
  line-height: 35px;
}

footer {
  position: fixed;
  bottom: -60px;
  left: 0px;
  right: 0px;
  height: 50px;
  font-size: 20px !important;

  /** Extra personal styles **/
  background-color: #fb925a;
  color: white;
  text-align: center;
  line-height: 35px;
}

.page-break {
  page-break-after: always;
}

Trong thư mục prints/layouts, bạn hãy mở file master.blade.php và chỉnh sửa nội dung như sau:

<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <title>{{$title ?? ''}}</title>
    <style>
      @include('prints.css.master')
      @yield('css')
    </style>
  </head>
  <body>
    <!-- Define header and footer blocks before your content -->
    <header>
      @yield('header')
    </header>

    <footer>
      @yield('footer')
    </footer>

    <!-- Wrap the content of your PDF inside a main tag -->
    <main>
      @yield('main')
    </main>

    @yield('script')
  </body>
</html>

Trong thư mục prints/templates, bạn hãy mở file example.blade.php và chỉnh sửa nội dung như sau:

@extends('prints.layouts.master', ['title' => $data['title'] ?? ''])

@section('css')
.content {
  color: red;
}
@endsection

@section('header')
  {{$data['title'] ?? ''}}
@endsection

@section('main')
  <p class="content">
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
    tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
    quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
    consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
    cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non
    proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
  </p>
  <div class="page-break"></div>
  <p>
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
    tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
    quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
    consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
    cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non
    proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
  </p>
@endsection

@section('footer')
  Copyright © <?php echo date("Y");?>
@endsection

@section('script')
  <script type="text/php">
    if ( isset($pdf) ) {
      $font = $fontMetrics->get_font("helvetica", "bold");
      $size = 9;
      $y  = $pdf->get_height() - 24;
      $x  = $pdf->get_width() - 24 - $fontMetrics->get_text_width('1/1', $font, $size);
      $pdf->page_text($x, $y, '{PAGE_NUM}/{PAGE_COUNT}', $font, $size);
    }
  </script>
@endsection

Tạo Controller

Trong bước này, chúng ta sẽ tạo một controller. Các bạn hãy sử dụng lệnh dưới đây để tạo controller:

php artisan make:controller PDFController

Tiếp theo, hãy mở file PDFController.php và chỉnh sửa nội dung như sau:

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use PDF;

class PDFController extends Controller
{
  /**
   * Write Your Code..
   *
   * @return string
  */
  public function generatePDF()
  {
    $data = [
      'title' => 'Welcome to ManhDan Blogs',
      'date' => date('m/d/Y'),
    ];
    $pdf = PDF::loadView('prints.templates.example', compact('data'));

    if (request()->stream) {
      return $pdf->stream();
    }

    return $pdf->download('example.pdf');

  }
}

Tạo route

Trong bước này, bạn mở file routes/web.php và chỉnh sửa nội dung như sau:

<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\PDFController;

/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Web Routes
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Here is where you can register web routes for your application. These
| routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
| contains the "web" middleware group. Now create something great!
|
*/

Route::get('/', function () {
  return view('welcome');
});

Route::get('generate-pdf', [PDFController::class, 'generatePDF']);

Trải nghiệm Dompdf có Header and Footer on every page

Sau khi thực hiện xong các bước phía trên, chúng ta cùng nhau xem lại thành quả xong một chặng đường không quá dài nào.

Nếu bạn muốn download filde PDF, bạn hãy truy cập vào trang bên dưới:

http://127.0.0.1:8000/generate-pdf

Nếu bạn muốn xem nội dung trước khi download, bạn hãy truy cập vào trang bên dưới:

http://127.0.0.1:8000/generate-pdf?stream=1

Kết quả:

Tới đây, thì chúng ta đã thực xong chức năng dompdf có header và footer được hiển thị ở tất cả các trang, mình hy vọng bài viết sẽ giúp cho công việc của các bạn thuận lợi.

Nếu mọi người muốn góp ý cho bài viết này hoàn thiện hơn, bạn có thể liên lạc với mình qua trang contact.

Hy vọng, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong bài viết tiếp theo. Cảm ơn bạn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Laravel Socialite Login With Facebook

Laravel Socialite Login With Facebook

Ngoài xác thực dựa trên biểu mẫu điển hình, Laravel cũng cung cấp một cách đơn giản và thuận tiện để sử dụng Laravel Socialite để xác thực với các nhà cung cấp OAuth. Socialite hiện hỗ trợ xác thực qu...

Laravel Custom Request

Laravel Custom Request

Nếu bạn có một form để người dùng nhập dữ liệu và bạn muốn kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi lưu xuống database chẳng hạn thì bạn có 2 cách sau đây: Cách 1: Bạn thêm validate trực tiếp vào hàm sto...

Integrating elFinder Into CKEditor 5 In Laravel

Integrating elFinder Into CKEditor 5 In Laravel

CKEditor 5 CKEditor 5 là một trình soạn thảo văn bản phong phú JavaScript với nhiều tính năng và khả năng tùy chỉnh. CKEditor 5 có kiến trúc MVC hiện đại, mô hình dữ liệu tùy chỉnh và DOM ảo, mang...

Efficient Laravel PDF Export for Large Datasets

Efficient Laravel PDF Export for Large Datasets

Xuất file PDF là một tính năng quan trọng của nhiều ứng dụng web, đặc biệt là các trang thương mại điện tử, giúp người dùng tạo và lưu trữ các bản báo cáo, hóa đơn, v.v.  Tuy nhiên, khi phải xử lý...

Laravel Task Scheduling

Laravel Task Scheduling

Trong các ứng dụng lớn, bạn cần lên lịch định kì cho các công việc bằng Cron jobs.  Tại số một số thời điểm, việc quản lý các cron jobs trở nên cồng kềnh và khó khăn hơn. Laravel Scheduler là một côn...

Laravel Accessor and Mutator

Laravel Accessor and Mutator

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để format các Eloquent Attributes bằng cách sử dụng tính năng Laravel Accessors and Mutators. Accessors được sử dụng để format các thuộc tính khi c...

Document Laravel API With OpenAPI (Swagger)

Document Laravel API With OpenAPI (Swagger)

Swagger là gì? Swagger là một Ngôn ngữ mô tả giao diện để mô tả các API RESTful được thể hiện bằng JSON. Swagger được sử dụng cùng với một bộ công cụ phần mềm mã nguồn mở để thiết kế, xây dựng, l...

Laravel Upload File Using Trait

Laravel Upload File Using Trait

Hiện nay, đa số các dự án đều có chức năng upload file, nên tôi đã thử xây dựng một lớp Trait Upload File, để chúng ta dễ dàng sao chép qua các dự án khác để sử dụng, nhằm rút ngắn thời gian phát triể...

Integrating Google Gemini AI in Laravel

Integrating Google Gemini AI in Laravel

Google Gemini Gemini là một mô hình trí tuệ nhân tạo mới mạnh mẽ từ Google không chỉ có khả năng hiểu văn bản mà còn có thể hiểu cả hình ảnh, video và âm thanh. Gemini là một mô hình đa phương ti...

ManhDanBlogs