Trong quá trình thực hiện dự án cho công ty, một trong những yêu cầu đặt ra là import dữ liệu từ file CSV (chứa dữ liệu từ hệ thống cũ) vào cơ sở dữ liệu MySQL của hệ thống mới.

Do sự thay đổi cấu trúc dữ liệu trong hệ thống mới, việc xử lý dữ liệu trước khi import vào trở thành bước quan trọng.

Tuy nhiên, thách thức đặt ra là kích thước lớn của dữ liệu từ hệ thống cũ, yêu cầu quá trình import phải diễn ra một cách nhanh chóng.

Sau quá trình nghiên cứu và thảo luận với đồng đội trong công ty, mình đã đề xuất một phương pháp xử lý hiệu quả như sau:

Trong bài viết này, mình sử dụng Laravel Framework phiên bản 10.

Tạo Command trong Laravel

php artisan make:command ImportCSV

Đọc và Xử lý Dữ liệu từ File CSV

 Đọc dữ liệu từ file CSV bằng phương pháp Chunk.

Sau đó sẽ xử lý dữ liệu cũ để tương thích với hệ thống mới và ghi kết quả xử lý thành CSV mới.

public function handle()
{
  $filename   = storage_path('transfers/data.csv');
  $filetransfer = storage_path('transfers/data-transfer.csv');
  $chunk_size  = 10000;
  
  if (($handle = fopen($filename, "r")) !== FALSE) {
    $header  = fgetcsv($handle);
    $now    = now();
    $row_count = 0;
    $chunk   = [];
    $transfer = fopen($filetransfer, 'w');
    
    while (($row = fgetcsv($handle)) !== FALSE) {
      $row_count++;
      $chunk[] = $row;
      
      if ($row_count >= $chunk_size) {
        $this->_writeCSV($header, $chunk, $now, $transfer);
        $chunk   = [];
        $row_count = 0;
      }
    }
    
    if (!empty($chunk)) {
      $this->_writeCSV($header, $chunk, $now, $transfer);
    }
    
    fclose($handle);
    fclose($transfer);
    $this->_loadDataLocalInFile($filetransfer);
  } else {
    echo "Cannot open file $filename.";
  }
}

private function _writeCSV($header, $chunk, $now, $transfer)
{
  foreach ($chunk as $row) {
    fputcsv($transfer, [
      # Xử lý dữ liệu cũ và ghi thành file CSV
    ]);
  }
}

Import Dữ liệu vào Cơ sở Dữ liệu mới

Mình sẽ sử dụng LOAD DATA LOCAL INFILE đây một câu lệnh trong MySQL được sử dụng để nạp dữ liệu từ một file local vào một bảng trong cơ sở dữ liệu.

Đây là một cách hiệu quả để import dữ liệu từ các tệp CSV hoặc văn bản vào MySQL mà không cần phải truyền qua ứng dụng trung gian.

private function _loadDataLocalInFile($file)
{
  $table = 'name_table';
  $query = "
    LOAD DATA LOCAL INFILE '{$file}'
    INTO TABLE {$table}
    FIELDS TERMINATED BY ','
    ENCLOSED BY '\"'
    LINES TERMINATED BY '\n'
    (table_columns)
  ";
  DB::connection()->getPdo()->exec($query);
}

Cấu hình Laravel cho LOAD DATA LOCAL INFILE

Để thực hiện được lệnh LOAD DATA LOCAL INFILE trong Laravel.

Cần phải thêm option MYSQL_ATTR_LOCAL_INFILE vào MySQL trong config/database.php

'mysql' => [
  ...
  'options' => extension_loaded('pdo_mysql') ? array_filter([
    ...
    PDO::MYSQL_ATTR_LOCAL_INFILE => true,
  ]) : [],
],

Hy vọng rằng, với cách tiếp cận này, quá trình import dữ liệu sẽ diễn ra một cách hiệu quả và nhanh chóng, đồng thời đảm bảo tính chính xác và sự đồng bộ giữa hệ thống cũ và mới trong dự án của bạn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Integrating CKEditor 5 in Laravel 10 using Vite

Integrating CKEditor 5 in Laravel 10 using Vite

CKEditor 5CKEditor 5 là một trình soạn thảo văn bản phong phú JavaScript với nhiều tính năng và khả năng tùy chỉnh. CKEditor 5 có kiến trúc MVC hiện đại, mô hình dữ liệu tùy chỉnh và DOM ảo, mang...

Send Slack Notifications In Laravel

Send Slack Notifications In Laravel

Slack là gì? Slack là một công cụ giao tiếp tại nơi làm việc, "một nơi duy nhất cho các tin nhắn, công cụ và file." Điều này có nghĩa là Slack là một hệ thống nhắn tin tức thì với nhiều plug-in cho...

Laravel Socialite Login With Google

Laravel Socialite Login With Google

Google Google là một công cụ tìm kiếm trên internet. Nó sử dụng một thuật toán độc quyền được thiết kế để truy xuất và sắp xếp các kết quả tìm kiếm nhằm cung cấp các nguồn dữ liệu đáng tin cậy và ph...

Laravel Model

Laravel Model

Model là gì? Trong mô hình MVC, chữ “M” viết tắt là Model, Model dùng để xử lý logic nghiệp vụ trong bất kì ứng dụng dựa trên mô hình MVC. Trong Laravel, Model là lớp đại diện cho cấu trúc logic và...

Laravel CKEditor 5 Image Upload

Laravel CKEditor 5 Image Upload

CKEditor 5CKEditor 5 là một trình soạn thảo văn bản phong phú JavaScript với nhiều tính năng và khả năng tùy chỉnh. CKEditor 5 có kiến trúc MVC hiện đại, mô hình dữ liệu tùy chỉnh và DOM ảo, mang...

Laravel Logging Of Database Queries

Laravel Logging Of Database Queries

Laravel là một Framework PHP mạnh mẽ và linh hoạt, giúp cho việc phát triển ứng dụng trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Một trong những tính năng hữu ích của Laravel là khả năng ghi nhật ký truy vấn...

Cloudflare's Turnstile CAPTCHA in Laravel

Cloudflare's Turnstile CAPTCHA in Laravel

Ngày 28/09/2022, Cloudflare đã thông báo về phiên bản beta mở của Turnstile, một giải pháp thay thế vô hình cho CAPTCHA. Bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu trên Internet muốn thay thế CAPTCHA trên trang web c...

Laravel Validation

Laravel Validation

Lợi thế lớn nhất của Laravel so với các Framework khác là Laravel tích hợp rất nhiếu tính năng được tích hợp sẵn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Laravel Validation. Chức năng Là một...

Laravel User Authentication

Laravel User Authentication

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn xây dựng chức năng đăng nhập trong Laravel. Công bằng mà nói thì bạn có thể sử dụng Laravel UI hoặc JetStream để tự động tạo ra chức năng đăng nhập trong Lara...

ManhDanBlogs