TinyMCE

TinyMCE là một trình soạn thảo WYSIWYG được xây dựng trên nền tảng Javascript, được phát triển dưới dạng mã nguồn mở theo giấy phép MIT bởi Tiny Technologies Inc.

TinyMCE cho phép người dùng tạo và định dạng văn bản trực tiếp trên trình duyệt web. 

TinyMCE được thiết kế để tích hợp với các thư viện JavaScript như React, Vue.js, AngularJS và Bootstrap cũng như các hệ thống quản lý nội dung như Joomla và WordPress.

elFinder

elFinder là một trình quản lý tập tin mã nguồn mở dành cho web, được viết bằng JavaScript sử dụng jQuery UI.

elFinder được phát triển dựa trên cảm hứng từ sự tiện lợi và đơn giản của chương trình Finder trong hệ điều hành Mac OS X.

Để tìm hiểu thêm, bạn có thể tham khảo tại địa chỉ sau: https://github.com/Studio-42/elFinder

Thực hiện tích hợp elFinder vào TinyMCE trong Laravel

Trước khi, bắt đầu thực hiện tính năng nay, bạn cần phải tích hợp TinyMCE vào Laravel bằng Laravel Vite (Phiên bản được áp dụng trong bài viết là Laravel 10).

Nếu bạn chưa thực hiện thì có thể tham khảo lại bài viết Integrating TinyMCE in Laravel 10 using Vite.

Cài đặt và cấu hình elFinder trong Laravel

Đầu tiên, chúng ta sẽ cài đặt thư viện Laravel elFinder vào dự án Laravel bằng lệnh sau:

composer require barryvdh/laravel-elfinder

Tiếp theo, chúng ta sẽ thêm ServiceProvider bên dưới vào phần providers trong tập tin cấu hình config/app.php:

Barryvdh\Elfinder\ElfinderServiceProvider::class

Chúng ta sẽ sao chép assets của elFinder vào thư mục public của Laravel bằng lệnh sau:

php artisan elfinder:publish

Để dễ dàng thay đổi các cấu hình của elFinder trong tương lai, chúng ta nên sao chép tập tin cấu hình của elFinder vào thư mục config của Laravel bằng lệnh sau:

php artisan vendor:publish --provider='Barryvdh\Elfinder\ElfinderServiceProvider' --tag=config

✷ Sau khi chạy lệnh trên, nó sẽ tạo ra tập tin cấu hình là config/elfinder.php 

Trong bài viết này, tôi sử dụng storage của Laravel, do đó cần phải tạo symbolic link từ thư mục public/storage đến storage/app/public bằng lệnh sau:

php artisan storage:link

Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành bổ sung disk public vào phần disks trong tập tin cấu hình config/elfinder.php như sau:

/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Filesystem disks (Flysytem)
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Define an array of Filesystem disks, which use Flysystem.
| You can set extra options, example:
|
| 'my-disk' => [
|    'URL' => url('to/disk'),
|    'alias' => 'Local storage',
|  ]
*/
'disks' => [
   'public',
],

Trong bài viết này, chúng ta sẽ không tập trung vào thực hiện chức năng Authentication trong Laravel.

Vì vậy, chúng ta cần phải loại bỏ tùy chọn auth ra khỏi phần middleware trong tập tin cấu hình config/elfinder.php. Sau khi thực hiện, cấu hình sẽ được cập nhật như sau:

/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Routes group config
|--------------------------------------------------------------------------
|
| The default group settings for the elFinder routes.
|
*/

'route' => [
  'prefix' => 'elfinder',
  'middleware' => array('web'), //Set to null to disable middleware filter
],

Tích hợp elFinder vào TinyMCE

Chúng ta cần phải thêm plugin Image và Media vào TinyMCE. Để làm được điều này, chúng ta sẽ import plugin Image và Media vào tập tin tinymce.js trong thư mục /resources/js:

import 'tinymce/plugins/image';
import 'tinymce/plugins/media';

Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành viết mã nguồn để tích hợp elFinder vào TinyMCE. Đoạn mã nguồn này sẽ được sử dụng cho tùy chọn file_picker_callback của TinyMCE:

/* Import TinyMCE */
import tinymce from 'tinymce';

/* Default icons are required. After that, import custom icons if applicable */
import 'tinymce/icons/default/icons.min.js';

/* Required TinyMCE components */
import 'tinymce/themes/silver/theme.min.js';
import 'tinymce/models/dom/model.min.js';

/* Import a skin (can be a custom skin instead of the default) */
import 'tinymce/skins/ui/oxide/skin.js';

/* Import plugins */
import 'tinymce/plugins/advlist';
import 'tinymce/plugins/code';
import 'tinymce/plugins/emoticons';
import 'tinymce/plugins/emoticons/js/emojis';
import 'tinymce/plugins/link';
import 'tinymce/plugins/lists';
import 'tinymce/plugins/table';
import 'tinymce/plugins/image';
import 'tinymce/plugins/media';

/* content UI CSS is required */
import 'tinymce/skins/ui/oxide/content.js';

/* The default content CSS can be changed or replaced with appropriate CSS for the editor content. */
import 'tinymce/skins/content/default/content.js';


window.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
  const elfinder_browser = async (callback, value, meta) => {
    try {
      const details = await new Promise((resolve, reject) => {
        tinymce.activeEditor.windowManager.openUrl({
          title: 'elFinder (ManhDanBlogs)',
          url: '/elfinder/tinymce5',
          onMessage: (dialogApi, details) => {
            resolve(details);
            dialogApi.close();
          },
        });
      });
      if (details.mceAction === 'fileSelected') {
        const file = details.data.file;
        // Make file info
        const info = file.name;
        // Provide file and text for the link dialog
        if (meta.filetype === 'file') {
          callback(file.url, {text: info, title: info});
        }
        // Provide image and alt text for the image dialog
        if (meta.filetype === 'image') {
          callback(file.url, {alt: info});
        }
        // Provide alternative source and posted for the media dialog
        if (meta.filetype === 'media') {
          callback(file.url);
        }
      }
    } catch (error) {
      console.error("Error:", error);
    }
  };
  tinymce.init({
    selector: 'textarea#tinymce',
    height: 500,
    plugins: 'advlist code emoticons link lists table image media',
    toolbar: 'bold italic | bullist numlist | link emoticons | image media',
    skin_url: 'default',
    content_css: 'default',
    file_picker_callback : elfinder_browser
  });
});

Kết quả của công việc bạn đã làm đang chờ bạn khám phá!

Sau khi đã hoàn thành các bước trên, giờ là lúc để chúng ta cùng nhau khám phá thành quả công sức của mình.

Hãy thực thi lệnh sau để tiến hành build TinyMCE sử dụng Laravel Vite:

npm run build

Cuối cùng, chúng ta hãy mở trình duyệt lên và truy cập vào địa chỉ  http://127.0.0.1 để chiêm ngưỡng kết quả do chính bản thân chúng ta tạo ra 🤤🤤🤤🏆🍨🍨🍨.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Laravel UI Password Reset Expired

Laravel UI Password Reset Expired

Trong thư viện laravel/ui, thì chức năng password reset dù cho token có hết hạn thì vẫn có truy cập vào trang password reset, đến khi bạn submit form thì mới thông báo là token đã hết hạn. Nhưng có mộ...

Laravel One to One Eloquent Relationship

Laravel One to One Eloquent Relationship

Mối quan hệ một-một là một mối quan hệ rất cơ bản. Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo dữ liệu và truy xuất dữ liệu bằng Eloquent Model. Trong hướng dẫn này, tôi sẽ tạo hai bảng là u...

Laravel Authentication With Laravel UI

Laravel Authentication With Laravel UI

Laravel UI Laravel UI cung cấp một cách nhanh chóng để mở rộng các route và view cần thiết cho chức năng Authentication và bao gồm các cài đặt liên quan cho Bootstrap, React hoặc Vue. Mặc dù nó v...

Encrypted HTTP Live Streaming with Laravel FFMpeg

Encrypted HTTP Live Streaming with Laravel FFMpeg

HTTP Live Streaming (HLS)  HTTP Live Streaming (HLS) là một trong những giao thức phát trực tuyến video được sử dụng rộng rãi nhất . Mặc dù nó được gọi là HTTP "live" streaming, nhưng nó được sử dụn...

Laravel Scout Full Text Search With Meilisearch

Laravel Scout Full Text Search With Meilisearch

Laravel Scout cung cấp một giải pháp đơn giản, dựa trên trình điều khiển để thêm tìm kiếm Full Text vào các mô hình Eloquent của bạn. Khi sử dụng Eloquent, Scout sẽ tự động giữ chỉ mục tìm kiếm của bạ...

Laravel UI Custom Email Password Reset Template

Laravel UI Custom Email Password Reset Template

Nếu bạn đang dùng thư viện laravel/ui để làm các chức năng liên quan đến authentication, và trong dự án của bạn, bạn cần thay đổi template email password reset thay vì sử dụng template email password...

Laravel User Authentication

Laravel User Authentication

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn xây dựng chức năng đăng nhập trong Laravel. Công bằng mà nói thì bạn có thể sử dụng Laravel UI hoặc JetStream để tự động tạo ra chức năng đăng nhập trong Lara...

Laravel Middlewares

Laravel Middlewares

Middleware cung cấp một cơ chế thuận tiện để lọc các yêu cầu HTTP gửi đến ứng dụng bạn. Nó là một lớp trung gian nằm giữa request và controller. Bạn có thể thêm các xử lý logic trước khi gửi đến contr...

Laravel Validate Video Duration

Laravel Validate Video Duration

Đôi khi trong dự án, chúng ta cần xác định thời lượng video được phép upload lên server. Nhưng rất tiếc, Laravel không cung cấp validate xác định thời lượng video để chúng ta thực hiện được. Vì vậy, t...

ManhDanBlogs