Trong thư viện laravel/ui, thì chức năng password reset dù cho token có hết hạn thì vẫn có truy cập vào trang password reset, đến khi bạn submit form thì mới thông báo là token đã hết hạn. Nhưng có một số dự án, thì người người ta muốn chuyển đến trang password expire chẳng hạn chứ không muốn người dùng submit form thì mới thông báo lỗi.

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn chuyển hướng đến trang password expire khi token hết hạn.

Đầu tiên, chúng ta mở thư mục resources\views\auth\passwords và tạo một file có tên là expired.blade.php và có nội dung như sau:

@extends('layouts.app')

@section('content')
<div class="container">
  <div class="row justify-content-center">
    <div class="col-md-8">
      <div class="card">
        <div class="card-header">{{ __('Password Reset') }}</div>

        <div class="card-body">
          {{ __('Link reset password has expired. Please try again.') }}
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
@endsection

Bạn mở file ResetPasswordController.php nằm trong thư mục app\Http\Controllers\Auth và chỉnh sửa như sau:

<?php

namespace App\Http\Controllers\Auth;

use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Providers\RouteServiceProvider;
use Illuminate\Foundation\Auth\ResetsPasswords;

class ResetPasswordController extends Controller
{
  /*
  |--------------------------------------------------------------------------
  | Password Reset Controller
  |--------------------------------------------------------------------------
  |
  | This controller is responsible for handling password reset requests
  | and uses a simple trait to include this behavior. You're free to
  | explore this trait and override any methods you wish to tweak.
  |
  */

  use ResetsPasswords;

  /**
   * Where to redirect users after resetting their password.
   *
   * @var string
   */
  protected $redirectTo = RouteServiceProvider::HOME;

  /**
   * Display the password expired view.
   * @return \Illuminate\Contracts\View\Factory|\Illuminate\View\View
   */
  public function expired()
  {
    return view('auth.passwords.expired');
  }
}

Tiếp theo, bạn mở file web.php nằm trong thư mục routes và thêm dòng bên dưới:

Route::get('/passwords/expired', [App\Http\Controllers\Auth\ResetPasswordController::class, 'expired'])->name('passwords.expired');

Tiếp theo, chúng ta thực hiện chuyển hướng đến URL /passwords/expired nếu như token đã hết hạn sử dụng, bạn hãy mở file ResetPasswordController.php nằm trong thư mục app\Http\Controllers\Auth và chỉnh sửa như sau:

<?php

namespace App\Http\Controllers\Auth;

use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Providers\RouteServiceProvider;
use Illuminate\Foundation\Auth\ResetsPasswords;
use Illuminate\Contracts\Hashing\Hasher as HasherContract;
use Illuminate\Http\Request;
use Carbon\Carbon;
use DB;

class ResetPasswordController extends Controller
{
  /*
  |--------------------------------------------------------------------------
  | Password Reset Controller
  |--------------------------------------------------------------------------
  |
  | This controller is responsible for handling password reset requests
  | and uses a simple trait to include this behavior. You're free to
  | explore this trait and override any methods you wish to tweak.
  |
  */

  use ResetsPasswords;

  public function __construct(HasherContract $hasher)
  {
    $this->hasher = $hasher;
  }

  /**
   * Where to redirect users after resetting their password.
   *
   * @var string
   */
  protected $redirectTo = RouteServiceProvider::HOME;

  /**
   * Display the password reset view for the given token.
   *
   * If no token is present, display the link request form.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param string|null $token
   * @return \Illuminate\Contracts\View\Factory|\Illuminate\View\View
   */
  public function showResetForm(Request $request, $token = null)
  {
    $password_reset = DB::table("password_resets")->where('email', $request->email)->first();

    if($password_reset && $token && $request->email && !$this->tokenExpired($password_reset->created_at) && $this->hasher->check($token, $password_reset->token) ) {
      return view('auth.passwords.reset')->with(['token' => $token, 'email' => $request->email]);
    }

    return redirect()->route('passwords.expired');
  }

  /**
   * Determine if the token has expired.
   *
   * @param string $createdAt
   * @return bool
   */
  protected function tokenExpired($createdAt)
  {
    return Carbon::parse($createdAt)->addMinutes(config('auth.passwords.users.expire'))->isPast();
  }

  /**
   * Display the password expired view.
   * @return \Illuminate\Contracts\View\Factory|\Illuminate\View\View
   */
  public function expired()
  {
    return view('auth.passwords.expired');
  }
}

Khi bạn truy cập trang URL password reset mà token hết hạn, nó sẽ chuyển hướng đến trang password expired và thông báo người dùng link đã không còn sử dụng được. Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng tôi qua trang contact. Cảm ơn bạn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Laravel User Authentication

Laravel User Authentication

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn xây dựng chức năng đăng nhập trong Laravel. Công bằng mà nói thì bạn có thể sử dụng Laravel UI hoặc JetStream để tự động tạo ra chức năng đăng nhập trong Lara...

Laravel customize your API Versioning Route File

Laravel customize your API Versioning Route File

Trong khuôn khổ của Laravel, các route của api được tách thành một file duy nhất, đó là file api.php nằm trong thư mục routes . Nếu chúng ta muốn thêm version vào route api thì chúng ta sẽ làm như...

How to insert into a database at lightning speed?

How to insert into a database at lightning speed?

Trong quá trình thực hiện dự án cho công ty, một trong những yêu cầu đặt ra là import dữ liệu từ file CSV (chứa dữ liệu từ hệ thống cũ) vào cơ sở dữ liệu MySQL của hệ thống mới. Do sự thay đổi cấu...

Laravel Socialite Login With Facebook

Laravel Socialite Login With Facebook

Ngoài xác thực dựa trên biểu mẫu điển hình, Laravel cũng cung cấp một cách đơn giản và thuận tiện để sử dụng Laravel Socialite để xác thực với các nhà cung cấp OAuth. Socialite hiện hỗ trợ xác thực qu...

Laravel Queues and Jobs

Laravel Queues and Jobs

Các công ty có thẻ gặp khó khăn trong việc quản lý các dịch vụ hoặc ứng dụng của họ. Ví dụ, các công ty các thực hiện gửi email cho hàng triệu người dùng hoặc thực hiện sao lưu dữ liệu. Tất cả các hoạ...

Laravel Facades

Laravel Facades

Facade là gì? Chúng ta có thể hiểu Facade là mặt tiền và mặt trước của một tòa nhà hay bất cứ thứ gì. Tầm quan trọng của Facade là chúng có thể dễ nhận thấy và nổi bật hơn, tương tự như vậy, thì...

Laravel UI Custom Email Verification Template

Laravel UI Custom Email Verification Template

Nếu bạn đang dùng thư viện laravel/ui để làm các chức năng liên quan đến authentication, và trong dự án của bạn, bạn cần thay đổi template email verification thay vì sử dụng template email verificatio...

Efficient Laravel PDF Export for Large Datasets

Efficient Laravel PDF Export for Large Datasets

Xuất file PDF là một tính năng quan trọng của nhiều ứng dụng web, đặc biệt là các trang thương mại điện tử, giúp người dùng tạo và lưu trữ các bản báo cáo, hóa đơn, v.v.  Tuy nhiên, khi phải xử lý...

Laravel View

Laravel View

View là gì? Đây là phần giao diện (theme) dành cho người sử dụng. Nơi mà người dùng có thể lấy được thông tin dữ liệu của MVC thông qua các thao tác truy vấn như tìm kiếm hoặc sử dụng thông qua các...

ManhDanBlogs