Laravel là một Framework PHP mạnh mẽ và linh hoạt, giúp cho việc phát triển ứng dụng trở nên đơn giản và dễ dàng hơn.

Một trong những tính năng hữu ích của Laravel là khả năng ghi nhật ký truy vấn SQL. Ghi nhật ký truy vấn SQL là một cách tuyệt vời để theo dõi hiệu suất ứng dụng của bạn và xác định các vấn đề tiềm ẩn.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cách ghi nhật ký truy vấn cơ sở dữ liệu trong Laravel. Để quản lý việc ghi nhật kí truy vấn SQL một cách hiệu quả, chúng ta sẽ sử dụng ServiceProvider.

Để tạo một ServiceProvider mới để quản lý truy vấn SQL, chúng ta sử dụng command sau:

php artisan make:provider DatabaseQueryServiceProvider

Sau khi tạo ServiceProvider, chúng ta cần đăng ký nó trong config/app.php. Để làm điều này, chúng ta thêm dòng sau vào mảng providers:

'providers' => [
  ...
  App\Providers\DatabaseQueryServiceProvider::class,
],

Tiếp theo, bạn hãy chỉnh sửa mã nguồn DatabaseQueryServiceProvider.php như sau:

<?php

namespace App\Providers;

use Illuminate\Support\Facades\DB;
use Illuminate\Support\Facades\Log;
use Illuminate\Support\Facades\Event;
use Illuminate\Support\ServiceProvider;
use Illuminate\Database\Events\TransactionBeginning;
use Illuminate\Database\Events\TransactionCommitted;
use Illuminate\Database\Events\TransactionRolledBack;

class DatabaseQueryServiceProvider extends ServiceProvider
{
  // Define the log channel for database queries
  protected $channel = 'sql';

  /**
   * Register services.
   */
  public function register(): void
  {
    // Store the channel in a variable for use in closures
    $channel = $this->channel;

    // Check if the log channel is enabled in the configuration
    if (!config("logging.channels.{$channel}.enable")) {
      return;
    }

    // Listen to database queries and log them
    DB::listen(static function ($query) use ($channel) {
      $sql      = vsprintf(str_replace('?', "'%s'", $query->sql), $query->bindings);
      $execution_time = $query->time;
      // Determine log level based on execution time
      $log_level   = $execution_time > config("logging.channels.{$channel}.slow_query_time") ? 'warning' : 'debug';
      // Log the query with execution time and SQL statement
      Log::channel($channel)->$log_level(sprintf('%.2f ms, SQL: %s;', $execution_time, $sql));
    });

    // Listen to the beginning of a database transaction and log it
    Event::listen(static function (TransactionBeginning $event) use ($channel) {
      Log::channel($channel)->debug('BEGIN TRANSACTION');
    });

    // Listen to the successful commit of a database transaction and log it
    Event::listen(static function (TransactionCommitted $event) use ($channel) {
      Log::channel($channel)->debug('COMMIT');
    });

    // Listen to the rollback of a database transaction and log it
    Event::listen(static function (TransactionRolledBack $event) use ($channel) {
      Log::channel($channel)->debug('ROLLBACK');
    });
  }
}

Tiếp tục, chúng ta sẽ tạo một channel logging dành riêng cho việc ghi lại nhật kí truy vấn SQL trong hệ thống, bạn hãy thêm mã nguồn sau vào config/logging.php:

'channels' => [
  ...
  'sql' => [
    'driver' => 'daily',
    'path' => storage_path('logs/query.log'),
    'level' => env('LOG_LEVEL', 'debug'),
    'enable' => env('LOG_SQL_ENABLE', false),
    'slow_query_time' => env('LOG_SQL_SLOW_QUERY_TIME', 2000),
  ],
],

Để sử dụng tính năng ghi nhật kí truy vấn SQL, bạn cần cấu hình các giá trị bên dưới vào .env:

LOG_SQL_ENABLE=true
LOG_SQL_SLOW_QUERY_TIME=1000

Bây giờ, để xem mọi thứ có hoạt động như mong đợi không, hãy tạo UserController.php với nội dung sau:

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\User;
use Illuminate\Support\Str;
use Illuminate\Support\Facades\DB;

class UserController extends Controller
{
  /**
   * Display a listing of the resource.
   */
  public function index()
  {
    # Rollback Example
    try {
      // Begin a database transaction
      DB::beginTransaction();
      // Create a new User with provided data
      User::create([
        'name' => 'ManhDanBlogs (Beater)',
        'email' => '[email protected]',
        'email_verified_at' => now(),
        'password' => '$2y$10$92IXUNpkjO0rOQ5byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uheWG/igi', // password
        'remember_token' => Str::random(10),
      ]);
      // Simulate an error (division by zero) to trigger rollback
      $bug = 1 / 0;
      // Commit the transaction if no exception is thrown
      DB::commit();
    } catch (Throwable $th) {
      // Log and report any exceptions
      report($th);
      // Rollback the transaction in case of an exception
      DB::rollBack();
    }

    # Not Rollback Example
    try {
      // Begin a database transaction
      DB::beginTransaction();
      // Create a new User with provided data
      $user = User::create([
        'name' => 'ManhDanBlogs (Beater)',
        'email' => '[email protected]',
        'email_verified_at' => now(),
        'password' => '$2y$10$92IXUNpkjO0rOQ5byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uheWG/igi', // password
        'remember_token' => Str::random(10),
      ]);
      // Commit the transaction if no exception is thrown
      DB::commit();
    } catch (Throwable $th) {
      // Log and report any exceptions
      report($th);
      // Rollback the transaction in case of an exception
      DB::rollBack();
    }
    // Attempt to retrieve the User with the provided ID (outside of the transaction)
    User::find($user->id);
  }
  .....
}

Sau khi chạy mã nguồn UserController.php, bạn sẽ thấy chi tiết tất cả truy vấn SQL được thực hiện, bao gồm cả truy vấn thành công và thất bại, với thời gian thực thi để phân tích hiệu suất.

-rw-r--r-- 1 root root 2,3K Thg 12 1 08:11 query-2023-12-04.log
tail -fn 1000 query-2023-12-04.log 
[2023-12-04 14:17:02] local.DEBUG: BEGIN TRANSACTION 
[2023-12-04 14:17:02] local.WARNING: 1.95 ms, SQL: insert into `users` (`name`, `email`, `password`, `updated_at`, `created_at`) values ('ManhDanBlogs (Beater)', '[email protected]', '$2y$10$92IXUNpkjO0rOQ5byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uheWG/igi', '2023-12-04 14:17:02', '2023-12-04 14:17:02'); 
[2023-12-04 14:17:02] local.DEBUG: ROLLBACK 
[2023-12-04 14:17:02] local.DEBUG: BEGIN TRANSACTION 
[2023-12-04 14:17:02] local.DEBUG: 0.20 ms, SQL: insert into `users` (`name`, `email`, `password`, `updated_at`, `created_at`) values ('ManhDanBlogs (Beater)', '[email protected]', '$2y$10$92IXUNpkjO0rOQ5byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uheWG/igi', '2023-12-04 14:17:02', '2023-12-04 14:17:02'); 
[2023-12-04 14:17:02] local.DEBUG: COMMIT 
[2023-12-04 14:17:02] local.DEBUG: 0.46 ms, SQL: select * from `users` where `users`.`id` = '1007' limit 1; 

Bạn hãy tận hưởng cảm giác an tâm và chủ động với tính năng ghi nhật kí truy vấn SQL mạnh mẽ này. Giờ đây, tối ưu hóa truy vấn và sửa lỗi trở nên đơn giản hơn bao giờ hết! 🚀🚀🚀🚀🚀

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Efficient Laravel PDF Export for Large Datasets

Efficient Laravel PDF Export for Large Datasets

Xuất file PDF là một tính năng quan trọng của nhiều ứng dụng web, đặc biệt là các trang thương mại điện tử, giúp người dùng tạo và lưu trữ các bản báo cáo, hóa đơn, v.v.  Tuy nhiên, khi phải xử lý...

Laravel 9 REST API With Sanctum Authentication

Laravel 9 REST API With Sanctum Authentication

Laravel Sanctum Laravel Sanctum cung cấp một hệ thống authentication đơn giản cho các SPA, ứng dụng Mobile và API đơn giản sử dụng token. Sanctum cho phép ứng dụng của bạn phát hành các mã token...

Laravel Mail Sending Redirector Listener

Laravel Mail Sending Redirector Listener

Trong quá trình phát triển web, việc gửi email là một chức năng quan trọng để thông báo, đặt lại mật khẩu, hoặc tương tác với người dùng. Tuy nhiên, khi chúng ta đang trong quá trình phát triển, vi...

Laravel One to Many Eloquent Relationship

Laravel One to Many Eloquent Relationship

One to Many Relationship được sử dụng trong trường hợp một dữ liệu của một bảng được liên kết với một hoặc nhiều dữ liệu ở bảng khác. Ví dụ, một bài post có thể có nhiều comment. Vì vậy, trong hướn...

Laravel Validate Video Duration

Laravel Validate Video Duration

Đôi khi trong dự án, chúng ta cần xác định thời lượng video được phép upload lên server. Nhưng rất tiếc, Laravel không cung cấp validate xác định thời lượng video để chúng ta thực hiện được. Vì vậy, t...

Laravel CKEditor 5 Image Upload

Laravel CKEditor 5 Image Upload

CKEditor 5CKEditor 5 là một trình soạn thảo văn bản phong phú JavaScript với nhiều tính năng và khả năng tùy chỉnh. CKEditor 5 có kiến trúc MVC hiện đại, mô hình dữ liệu tùy chỉnh và DOM ảo, mang...

Amazon S3 Pre-Signed URL with DropzoneJs in Laravel

Amazon S3 Pre-Signed URL with DropzoneJs in Laravel

Chức năng upload file hay hình ảnh là một chức năng rất phổ biến, hầu hết các dự án đều có chức năng này. Đa số các nhà phát triển khi thực hiện chức năng upload file, thường sẽ sử dụng cách làm nh...

Laravel View

Laravel View

View là gì? Đây là phần giao diện (theme) dành cho người sử dụng. Nơi mà người dùng có thể lấy được thông tin dữ liệu của MVC thông qua các thao tác truy vấn như tìm kiếm hoặc sử dụng thông qua các...

Laravel UI Custom Email Verification Template

Laravel UI Custom Email Verification Template

Nếu bạn đang dùng thư viện laravel/ui để làm các chức năng liên quan đến authentication, và trong dự án của bạn, bạn cần thay đổi template email verification thay vì sử dụng template email verificatio...

ManhDanBlogs