GitHub

GitHub là một nền tảng phát triển phần mềm trực tuyến. Nó được sử dụng để lưu trữ, theo dõi và cộng tác trong các dự án phần mềm.

Nó giúp các nhà phát triển dễ dàng chia sẻ các tập tin mã nguồn và cộng tác với các nhà phát triển đồng nghiệp trong các dự án nguồn mở.

GitHub cũng đóng vai trò là một trang mạng xã hội nơi các nhà phát triển có thể kết nối, cộng tác và giới thiệu công việc của họ một cách cởi mở.

Thực hiện chức năng Login Github trong Laravel

Ngoài xác thực dựa trên biểu mẫu điển hình, Laravel cũng cung cấp một cách đơn giản và thuận tiện đó là sử dụng Laravel Socialite để xác thực với các nhà cung cấp OAuth.

Laravel Socialite hiện hỗ trợ xác thực qua các nhà cung cấp OAuth như: Facebook, Twitter, LinkedIn, Google, GitHub, GitLab và Bitbucket.

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Laravel Socialite để thực hiện đăng nhập qua Github.

Github Client ID and Secret

Trước hết, bạn phải có tài khoản Github, nếu chưa có, bạn có thể đăng ký Github tại đây.

Bước 1: Đăng nhập Github và truy cập trang GitHub Developers Account để bắt đầu thực hiện tạo Client IDClient Secret.

Bước 2: Nhấn nút  Register a new application để bắt đầu đăng kí ứng dụng OAuth mới trong Github:

Bước 3: Nhập các thông tin liên quan đến OAuth và nhấn nút Register application để đăng kí ứng dụng mới:

Bước 4: Nhấn nút  Generate a new client secret để tạo Client Secret:

Bước 5: Sau khi chờ đợi vài phút, chúng ta sẽ có thông tin Client IDClient Secret như sau:

Cài đặt chức năng Login Github trong Laravel

Khởi tạo dự án Laravel

Đầu tiên, chúng ta sẽ khởi tạo dự án Laravel mới. Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng lệnh sau:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel laravel_socialite

Bước tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành kết nối đến cơ sở dữ liệu bằng cách chỉnh sửa các thông tin sau trong tập tin .env:

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=laravel_socialite
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

Cài đặt Jetstream trong Laravel

Đầu tiên, để bắt đầu, chúng ta cần cài đặt thư viện Jetstream bằng cách chạy lệnh sau:

composer require laravel/jetstream

Tiếp theo, chúng ta tiến hành cài đặt Jetstream với Livewire bằng lệnh sau:

php artisan jetstream:install livewire

Sau khi cài đặt Jetstream, bạn cần tiến hành cài đặt và build NPM dependencies và thực hiện migrate cơ sở dữ liệu:

npm install && npm run build && php artisan migrate

Cài đặt Socialite trong Laravel

Đầu tiên, để tích hợp tính năng xác thực với nhà cung cấp OAuth, chúng ta sẽ cài đặt thư viện Socialite bằng lệnh sau:

composer require laravel/socialite

Chúng ta sẽ thêm thông tin OAuth của Github vào Laravel, những thông tin xác thực này sẽ được đặt tập tin config/services.php:

'github' => [
  'client_id' => env('GITHUB_CLIENT_ID'),
  'client_secret' => env('GITHUB_CLIENT_SECRET'),
  'redirect' => env('GITHUB_CLIENT_REDIRECT'),
],

Tiếp theo, chúng ta cần chỉnh sửa cấu trúc bảng users để có thể lưu các thông tin Github vào hệ thống bằng lệnh sau:

php artisan make:migration add_github_to_users_table --table=users

Sau đó, hãy chỉnh sửa nội dung migrate trên trong thư mục database/migrations như sau:

<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   */
  public function up(): void
  {
    Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
      $table->string('github_id');
      $table->string('github_token');
      $table->string('github_refresh_token')->nullable();
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   */
  public function down(): void
  {
    Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
      $table->dropColumn('github_id');
      $table->dropColumn('github_token');
      $table->dropColumn('github_refresh_token');
    });
  }
};

Sau khi chỉnh sửa migrate, chúng ta sẽ chạy lệnh sau để chỉnh sửa cấu trúc bảng users:

php artisan migrate

Sau đó, chúng ta sẽ thêm các Column của Github vào $fillable của Model User trong thư mục app/Models như sau:

<?php
namespace App\Models;
...
class User extends Authenticatable
{
  ...
  protected $fillable = [
    ...
    'github_id',
    'github_token',
    'github_refresh_token',
  ];
  ...
}

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo một  Controller sẽ thực hiện xử lý đăng nhập Github bằng lệnh sau:

php artisan make:controller SocialAuthController

 Sau khi chạy lệnh trên xong, hãy chỉnh sửa tập tin SocialAuthController.php trong thư mục app/Http/Controllers với nội dung như sau:

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Throwable;
use App\Models\User;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;
use Laravel\Socialite\Facades\Socialite;

class SocialAuthController extends Controller
{
  public function redirectToProvider($provider)
  {
    try {
      return Socialite::driver($provider)->redirect();
    } catch (Throwable $th) {
      report($th);
      return redirect()->route('login');
    }
  }

  public function handleProviderCallback($provider)
  {
    $user = self::createOrGetUser($provider);
    if ($user) {
      Auth::login($user);
      return redirect()->route('dashboard');
    }
    return redirect()->route('login');
  }

  public function createOrGetUser($provider)
  {
    try {
      $github_user = Socialite::driver($provider)->user();
      return User::updateOrCreate([
        'github_id' => $github_user->id,
      ], [
        'name'         => $github_user->name,
        'email'        => $github_user->email,
        'github_token'     => $github_user->token,
        'github_refresh_token' => $github_user->refreshToken,
        'password'       => Hash::make('ManhDanBlogs') // Lưu ý: Bạn nên thay đổi thành password ngẫu nhiên để tăng tính bảo mật.
      ]);
    } catch (Throwable $th) {
      report($th);
      return false;
    }
  }
}

Chúng ta hãy thiết lập route cho hàm redirectToProvider và handleProviderCallback trong SocialAuthController.php trong tập tin routes/web.php như sau:

<?php

...
use App\Http\Controllers\SocialAuthController;
...
Route::get('auth/{social}', [SocialAuthController::class, 'redirectToProvider'])->name('social_redirect');
Route::get('auth/{social}/callback', [SocialAuthController::class, 'handleProviderCallback'])->name('social_callback');

Tiếp theo, chúng ta hãy thêm Client ID and Secret key của Github mà bạn đã tạo ở trên vào tập tin .env của dự án Laravel:

GITHUB_CLIENT_ID=xxxxx
GITHUB_CLIENT_SECRET=xxxxx
GITHUB_CLIENT_REDIRECT=https://laravel-socialite.manhdan.dev/auth/github/callback

Cuối cùng, chúng ta hãy chỉnh sửa tập tin login.blade.php trong thư mục views/auth với nội dung như sau:

<x-guest-layout>
  <x-authentication-card>
    <x-slot name="logo">
      <x-authentication-card-logo />
    </x-slot>

    <x-validation-errors class="mb-4" />

    @if (session('status'))
      <div class="mb-4 font-medium text-sm text-green-600">
        {{ session('status') }}
      </div>
    @endif

    <form method="POST" action="{{ route('login') }}">
      @csrf

      <div>
        <x-label for="email" value="{{ __('Email') }}" />
        <x-input id="email" class="block mt-1 w-full" type="email" name="email" :value="old('email')" required autofocus autocomplete="username" />
      </div>

      <div class="mt-4">
        <x-label for="password" value="{{ __('Password') }}" />
        <x-input id="password" class="block mt-1 w-full" type="password" name="password" required autocomplete="current-password" />
      </div>

      <div class="block mt-4">
        <label for="remember_me" class="flex items-center">
          <x-checkbox id="remember_me" name="remember" />
          <span class="ms-2 text-sm text-gray-600">{{ __('Remember me') }}</span>
        </label>
      </div>

      <div class="flex items-center justify-end mt-4">
        @if (Route::has('password.request'))
          <a class="underline text-sm text-gray-600 hover:text-gray-900 rounded-md focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-offset-2 focus:ring-indigo-500" href="{{ route('password.request') }}">
            {{ __('Forgot your password?') }}
          </a>
        @endif

        <x-button class="ms-4">
          {{ __('Log in') }}
        </x-button>
      </div>

      <div class="flex items-center justify-end mt-4">
        <a class="btn" href="{{ route('social_redirect', ['social' => 'github']) }}" style="background: #313131; color: #ffffff; padding: 10px; width: 100%; text-align: center; display: block; border-radius:3px;">
          Login with GitHub
        </a>
      </div>

    </form>
  </x-authentication-card>
</x-guest-layout>

Kết quả của công việc bạn đã làm đang chờ bạn khám phá!

Sau khi đã hoàn thành các bước trên, giờ là lúc để chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thành quả công sức của mình.

Chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập vào trang Laravel, và địa chỉ truy cập cụ thể như sau trong bài viết này:

https://laravel-socialite.manhdan.dev/login

Đây chính là thành quả của chúng ta sau khi thực hiện các bước ở phía trên 🤤🤤🤤🏆🍨🍨🍨.


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Integrating elFinder into TinyMCE 6 in Laravel

Integrating elFinder into TinyMCE 6 in Laravel

TinyMCE TinyMCE là một trình soạn thảo WYSIWYG được xây dựng trên nền tảng Javascript, được phát triển dưới dạng mã nguồn mở theo giấy phép MIT bởi Tiny Technologies Inc. TinyMCE cho phép người d...

Laravel User Authentication

Laravel User Authentication

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn xây dựng chức năng đăng nhập trong Laravel. Công bằng mà nói thì bạn có thể sử dụng Laravel UI hoặc JetStream để tự động tạo ra chức năng đăng nhập trong Lara...

Pipeline Design Pattern in Laravel

Pipeline Design Pattern in Laravel

Pipeline Design Pattern là nơi mà các dữ liệu được chuyển qua một chuỗi các nhiệm vụ hoặc giai đoạn. Pipeline hoạt động giống như một chuỗi dây chuyền lắp ráp, nơi dữ liệu được xử lý và sau đó, sẽ...

Laravel One to Many Eloquent Relationship

Laravel One to Many Eloquent Relationship

One to Many Relationship được sử dụng trong trường hợp một dữ liệu của một bảng được liên kết với một hoặc nhiều dữ liệu ở bảng khác. Ví dụ, một bài post có thể có nhiều comment. Vì vậy, trong hướn...

Laravel Socialite Login With Facebook

Laravel Socialite Login With Facebook

Ngoài xác thực dựa trên biểu mẫu điển hình, Laravel cũng cung cấp một cách đơn giản và thuận tiện để sử dụng Laravel Socialite để xác thực với các nhà cung cấp OAuth. Socialite hiện hỗ trợ xác thực qu...

Laravel Custom Request

Laravel Custom Request

Nếu bạn có một form để người dùng nhập dữ liệu và bạn muốn kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi lưu xuống database chẳng hạn thì bạn có 2 cách sau đây: Cách 1: Bạn thêm validate trực tiếp vào hàm sto...

Laravel Facades

Laravel Facades

Facade là gì? Chúng ta có thể hiểu Facade là mặt tiền và mặt trước của một tòa nhà hay bất cứ thứ gì. Tầm quan trọng của Facade là chúng có thể dễ nhận thấy và nổi bật hơn, tương tự như vậy, thì...

Laravel Many to Many Polymorphic Relationship

Laravel Many to Many Polymorphic Relationship

Many to many Polymorphic Relationship cũng hơi phức tạp để hiểu. Ví dụ: nếu bạn có bài post, video và tag, bạn cần kết nối với nhau theo yêu cầu là mọi bài đăng đều có nhiều tag và video cũng như vậy....

Laravel Custom Eloquent Casts

Laravel Custom Eloquent Casts

Trước đây, chúng ta bị giới hạn cast mặc định do Laravel cung cấp. Mặc dù, có một số gói thư viện có thể  giúp chúng ta custom được nhưng chúng có một nhược điểm lớn. Bởi vì, chúng ghi đề phương thức...

ManhDanBlogs