Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn xây dựng chức năng đăng nhập trong Laravel. Công bằng mà nói thì bạn có thể sử dụng Laravel UI hoặc JetStream để tự động tạo ra chức năng đăng nhập trong Laravel. Điều này sẽ rất hiệu quả, nhưng với tinh thần học hỏi, chúng ta nên biết cách tự làm điều này.

Tạo ứng dựng Laravel

Đầu tiên, bạn hãy chạy lệnh command sau để cài đặt ứng dụng Laravel mới. Tuy nhiên, bạn có thể bỏ qua bước này, nếu bạn đã cài đặt trước đó rồi.

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel laravel_demo_app

Tiếp theo, hãy chuyển đến thư mục sau

cd laravel_demo_app

Kết nối cơ sở dữ liệu

Bây giờ, bạn hãy thêm các thông tin cơ sở dữ liệu vào file .env để kết nối với cơ sở dữ liệu

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=auth
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

Tiếp theo, bạn chạy lệnh sau để tạo các bảng mặc định của Laravel

php artisan migrate

Sau đó, bạn mở file DatabaseSeeder.php nằm trong thư mục database/seeders và bạn hãy chỉnh sửa file giống như bên dưới

<?php

namespace Database\Seeders;

use Illuminate\Database\Seeder;

class DatabaseSeeder extends Seeder
{
  /**
   * Seed the application's database.
   *
   * @return void
   */
  public function run()
  {
    \App\Models\User::factory(10)->create();
  }
}

Tiếp theo, bạn chạy lệnh command sau để tạo data giả cho bảng users

php artisan db:seed

Thiết lập Auth Controller

Đầu tiên, bạn chạy lệnh sau để tạo controller mới có tên là AuthController

php artisan make:controller AuthController

Sau đó, bạn hãy mở file app\Http\Controllers\CustomAuthController.php và chỉnh sửa giống như bên dưới

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;

class AuthController extends Controller
{
  /**
   * Handle an authentication attempt.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function login(Request $request)
  {
    if ($request->getMethod() == 'GET') {
      return view('auth.login');
    }

    $request->validate([
      'email'  => 'required|email',
      'password' => 'required',
    ]);

    $credentials = $request->only('email', 'password');

    if (Auth::attempt($credentials)) {
      $request->session()->regenerate();
      return redirect()->intended('home');
    }
    return back()->withErrors([
      'email' => 'The provided credentials do not match our records.',
    ]);
  }

  /**
   * Show the application's home.
   *
   * @return \Illuminate\View\View
   */
  public function home()
  {
    return view('home');
  }

  /**
   * Log the user out of the application.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function logout(Request $request)
  {
    Auth::logout();
    $request->session()->invalidate();
    $request->session()->regenerateToken();
    return redirect()->route('login');
  }
}

Tạo Auth Routes

Bây giờ chúng ta phải thêm các route cần thiết để xử lý đăng nhập trong Laravel. Do đó, bạn hãy mở và thêm các route sau vào file routes/web.php

<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\AuthController;

/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Web Routes
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Here is where you can register web routes for your application. These
| routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
| contains the "web" middleware group. Now create something great!
|
*/
Route::get('/', function () {
  return view('welcome');
});
Route::match(['get', 'post'], 'login', [AuthController::class, 'login'])->name('login');
Route::group(['middleware' => ['auth']], function () {
  Route::get('logout', [AuthController::class, 'logout'])->name('logout');
  Route::get('home', [AuthController::class, 'home'])->name('home');
});

Tạo Auth Blade View

Bạn cần tạo thư mục auth trong thư mục resources/views và tương tự như vậy, bạn một file mới có tên là login.blade.php, sau đó bạn thêm đoạn mã sau vào resources/views/auth/login.blade.php 

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>ManhDanBlogs</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
<div class="container">
  <h2>Login Form</h2>
  <form action="{{ route('login') }}" method="POST">
    @csrf
    <div class="form-group">
      <label for="email">Email:</label>
      <input type="email" class="form-control" id="email" placeholder="Enter email" name="email">
      @error('email')
      <p class="text-danger">{{ $message }}</p>
      @enderror
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="pwd">Password:</label>
      <input type="password" class="form-control" id="pwd" placeholder="Enter password" name="password">
      @error('password')
      <p class="text-danger">{{ $message }}</p>
      @enderror
    </div>
    <div class="checkbox">
      <label><input type="checkbox" name="remember"> Remember me</label>
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-default">Submit</button>
  </form>
</div>
</body>
</html>

Trong thư mục resources/views bạn một file mới có tên là home.blade.php, sau đó bạn thêm đoạn mã sau vào resources/views/home.blade.php 

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
<div class="jumbotron text-center">
  <h1>Signed in</h1>
  <p>Welcome ManhDan Blogs!</p> 
  <a href="{{ route('logout') }}" class="btn btn-danger" role="button">Logout</a>
</div>
</body>
</html>

Cuối cùng, bạn hãy trình duyệt lên và truy cập vào trang đăng nhập để trải nghiệm đi nào. 

Hướng dẫn thực hiện chức năng đăng nhập trong Laravel đến đây là kết thúc thật dễ dàng và không cần sử dụng bất kì plugin hay package nào.

Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng tôi qua trang contact. Cảm ơn bạn.

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Laravel Upload File Using Trait

Laravel Upload File Using Trait

Hiện nay, đa số các dự án đều có chức năng upload file, nên tôi đã thử xây dựng một lớp Trait Upload File, để chúng ta dễ dàng sao chép qua các dự án khác để sử dụng, nhằm rút ngắn thời gian phát triể...

Document Laravel API With OpenAPI (Swagger)

Document Laravel API With OpenAPI (Swagger)

Swagger là gì? Swagger là một Ngôn ngữ mô tả giao diện để mô tả các API RESTful được thể hiện bằng JSON. Swagger được sử dụng cùng với một bộ công cụ phần mềm mã nguồn mở để thiết kế, xây dựng, l...

Laravel Queues and Jobs

Laravel Queues and Jobs

Các công ty có thẻ gặp khó khăn trong việc quản lý các dịch vụ hoặc ứng dụng của họ. Ví dụ, các công ty các thực hiện gửi email cho hàng triệu người dùng hoặc thực hiện sao lưu dữ liệu. Tất cả các hoạ...

Laravel Queue Workers With Systemd

Laravel Queue Workers With Systemd

Systemd chủ yếu được sử dụng để quản lý các service trên môi trường Linux, nhưng nó cũng cho phép chúng ta quản lý các service với quyền không phải là root. Điều này, làm cho systemd trở thành một giả...

Laravel Socialite Login With Google

Laravel Socialite Login With Google

Google Google là một công cụ tìm kiếm trên internet. Nó sử dụng một thuật toán độc quyền được thiết kế để truy xuất và sắp xếp các kết quả tìm kiếm nhằm cung cấp các nguồn dữ liệu đáng tin cậy và ph...

Send Slack Notifications In Laravel

Send Slack Notifications In Laravel

Slack là gì? Slack là một công cụ giao tiếp tại nơi làm việc, "một nơi duy nhất cho các tin nhắn, công cụ và file." Điều này có nghĩa là Slack là một hệ thống nhắn tin tức thì với nhiều plug-in cho...

Laravel Controllers

Laravel Controllers

Trong mô hình MVC, chữ "C" là từ viết tắt của Controller và nó đóng vai trò rất quan trọng để phân tích các logic business. Khi người dùng truy cập vào trình duyệt, nó sẽ đi đến route đầu tiên, sau đó...

Integrating Google Gemini AI in Laravel

Integrating Google Gemini AI in Laravel

Google Gemini Gemini là một mô hình trí tuệ nhân tạo mới mạnh mẽ từ Google không chỉ có khả năng hiểu văn bản mà còn có thể hiểu cả hình ảnh, video và âm thanh. Gemini là một mô hình đa phương ti...

How to Install Laravel on CentOS 6/7

How to Install Laravel on CentOS 6/7

Laravel là một PHP Framework mã nguồn mở miễn phí, được phát triển bởi Taylor Otwell với phiên bản đầu tiên được ra mắt vào 6/2011. Laravel ra đời nhằm mục đích phát triển ứng dụng web dựa trên mô hìn...

ManhDanBlogs