Laravel Scout cung cấp một giải pháp đơn giản, dựa trên trình điều khiển để thêm tìm kiếm Full Text vào các mô hình Eloquent của bạn. Khi sử dụng Eloquent, Scout sẽ tự động giữ chỉ mục tìm kiếm của bạn đồng bộ với các bản ghi Eloquent của bạn.

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách setting và cách sử dụng Laravel Scout với Algolia cơ bản nhất.

Đầu tiên, chúng ta cần tạo một dự án Laravel mới, sử dụng lệnh sau: 

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel laravel_scout

Tiếp theo, chúng ta sẽ kết nối với cơ sở dữ liệu như sau:

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=laravel_scout
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

Tiếp theo, chúng ta hãy chạy lệnh sau để tạo cấu trúc bảng cơ sở dữ liệu:

php artisan migrate

Tiếp tục, chúng ta sẽ cài đặt laravel/scout bằng lệnh sau:

composer require laravel/scout

Sau khi cài đặt laravel/scout, chúng ta hãy chạy lệnh sau để xuất bản cấu hình của Scout:

php artisan vendor:publish --provider="Laravel\Scout\ScoutServiceProvider"

Tiếp theo, chúng ta sẽ cài đặt driver cho Laravel Scout, ở đây chúng ta sẽ sử dụng driver Algolia, bạn hãy mở tệp .env và thêm các thuộc tính sau:

SCOUT_QUEUE=true

Chúng ta tiếp tục cài đặt driver Algolia thông qua composer bằng lệnh sau:

composer require algolia/algoliasearch-client-php

Sau đó, bạn truy cập https://www.algolia.com/ để tạo một khoản Algolia:

Khi đăng kí tài khoản Algolia thành công, các bạn truy cập https://www.algolia.com/api-keys để lấy thông tin Application ID và Admin API Key:

Tiếp theo, mở tệp .env và thêm 2 thuộc tính sau:

ALGOLIA_APP_ID=application_id
ALGOLIA_SECRET=admin_api_key

Đến đây, chúng ta đã hoàn tất quá trình thiết lập laravel/scout, chúng ta còn chờ gì nữa, hãy trải nghiệm ngay và luôn nào.

Đầu tiên, chúng ta mở tệp User.php nằm trong thư mục app\Models và chỉnh sửa nó như sau:

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Contracts\Auth\MustVerifyEmail;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable;
use Illuminate\Notifications\Notifiable;
use Laravel\Sanctum\HasApiTokens;
use Laravel\Scout\Searchable;

class User extends Authenticatable
{
  use HasApiTokens, HasFactory, Notifiable, Searchable;

  /**
   * The attributes that are mass assignable.
   *
   * @var string[]
   */
  protected $fillable = [
    'name',
    'email',
    'password',
  ];

  /**
   * The attributes that should be hidden for serialization.
   *
   * @var array
   */
  protected $hidden = [
    'password',
    'remember_token',
  ];

  /**
   * The attributes that should be cast.
   *
   * @var array
   */
  protected $casts = [
    'email_verified_at' => 'datetime',
  ];

  /**
   * Get the index name for the model.
  */
  public function searchableAs()
  {
    return 'user_index';
  }
}

Tiếp theo, chúng ta cần một controller để xử lý bằng cách chạy các lệnh sau:

php artisan make:controller TextSearchController

Sau khi tạo controller, chúng ta hãy mở controller trên và chỉnh sửa nó như sau: 

<?php

namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Http\Requests;
use App\Models\User;

class TextSearchController extends Controller
{
  /**
   * Display a listing of the resource.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function index(Request $request)
  {
    if($request->has('user_search')){
      $users = User::search($request->user_search)->orderBy('id', 'DESC')->paginate(5);
    }else{
      $users = User::orderBy('id', 'DESC')->paginate(5);
    }
    return view('welcome', compact('users'));
  }

  /**
   * Store a newly created resource in storage.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function store(Request $request)
  {
    $this->validate($request,['name'=>'required', 'email'=>'required|email']);
    $data       = $request->all();
    $data['password'] = 'ManhDanBlogs';
    $user       = User::create($data);
    return back();
  }

  /**
   * Remove the specified resource from storage.
   *
   * @param int $id
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function destroy($id)
  {
    $user = User::destroy($id);
    return back();
  }
}

Tiếp theo, mở tệp web.php và chỉnh sửa như sau: 

<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\TextSearchController;

/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Web Routes
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Here is where you can register web routes for your application. These
| routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
| contains the "web" middleware group. Now create something great!
|
*/

Route::resource('users', TextSearchController::class);

Cuối cùng, chúng ta hãy mở file welcome.blade.php nằm trong thư mục resources\views và chỉnh sửa như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
<div class="container">
  <h2>Add Data</h2>
  <form action="{{ route('users.store') }}" method="POST">
    @csrf
    @if ($errors->any())
    <div class="alert alert-danger">
      <ul>
        @foreach ($errors->all() as $error)
        <li>{{ $error }}</li>
        @endforeach
      </ul>
    </div>
    @endif
    <div class="form-group">
      <label for="email" class="form-label">Email</label>
      <input type="text" class="form-control" name="email">
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="name" class="form-label">Name</label>
      <input type="text" class="form-control" name="name">
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-default">Add</button>
  </form>
  <h2>Form Search</h2>
  <form action="{{ route('users.index') }}" method="GET">
    <div class="form-group">
      <input type="text" class="form-control" name="user_search" value="{{ request()->user_search }}">
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-default">Search</button>
  </form>
  <h2>Data Table</h2>
  <table class="table">
    <thead>
      <tr>
        <th>Name</th>
        <th>Email</th>
        <th>Created_at</th>
        <th>Action</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
       @foreach ($users as $user)
      <tr>
        <td>{{ $user->name }}</td>
        <td>{{ $user->email }}</td>
        <td>{{ $user->created_at }}</td>
        <td>
          <form action="{{ route('users.destroy', ['user' => $user->id]) }}" method="POST">
            @method('DELETE')
            @csrf
            <button type="submit" class="btn btn-danger">Delete</button>
          </form>

        </td>
      </tr>
      @endforeach
    </tbody>
  </table>
  {{ $users->links() }}
</div>
</body>
</html>

 Nếu chúng ta muốn tìm kiếm các bản ghi mà chúng ta đã xóa (xóa logic), hãy nhớ định cấu hình như sau trong tệp config/scout.php: 

'soft_delete' => true

Sau khi thay đổi cấu hình, bạn hãy sử dụng như sau:

$users = User::search($request->user_search)->withTrashed()->paginate(7);
$users = User::search($request->user_search)->onlyTrashed()->paginate(7);

Nếu chúng ta đã có dữ liệu, thì bạn cần nhập các bản ghi vào trình điều khiển tìm kiếm để nó có thể lập chỉ mục tìm kiếm. Scout cung cấp một phương thức nhập:

php artisan scout:import "App\Models\User"

Ngược lại, phương thức flush sẽ xóa tất cả các bản ghi Model khỏi chỉ mục tìm kiếm:

php artisan scout:flush "App\Models\User"

Còn nhiều chức năng khác, bạn có thể tìm hiểu thêm trong tài liệu của laravel: https://laravel.com/docs/8.x/scout

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Laravel User Authentication

Laravel User Authentication

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn xây dựng chức năng đăng nhập trong Laravel. Công bằng mà nói thì bạn có thể sử dụng Laravel UI hoặc JetStream để tự động tạo ra chức năng đăng nhập trong Lara...

Laravel Facades

Laravel Facades

Facade là gì? Chúng ta có thể hiểu Facade là mặt tiền và mặt trước của một tòa nhà hay bất cứ thứ gì. Tầm quan trọng của Facade là chúng có thể dễ nhận thấy và nổi bật hơn, tương tự như vậy, thì...

Laravel Authentication With Laravel UI

Laravel Authentication With Laravel UI

Laravel UI Laravel UI cung cấp một cách nhanh chóng để mở rộng các route và view cần thiết cho chức năng Authentication và bao gồm các cài đặt liên quan cho Bootstrap, React hoặc Vue. Mặc dù nó v...

Csv import with Validation for Laravel

Csv import with Validation for Laravel

Trong một bài viết lúc trước, mình đã chia sẻ đến các bạn cách xây dựng một service import và export CSV sử dụng Facades, nếu có bạn nào không biết hoặc đã quên các bạn có thể tham khảo lại bài viết t...

Laravel Socialite Login With Linkedin

Laravel Socialite Login With Linkedin

LinkedIn LinkedIn là mạng xã hội tập trung vào mạng lưới nghề nghiệp và phát triển nghề nghiệp và chuyên nghiệp lớn nhất thế giới trên internet. Bạn có thể sử dụng LinkedIn để tìm công việc hoặc...

Laravel Factories, Seeder

Laravel Factories, Seeder

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cách tạo dữ liệu giả trong cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng Laravel Factory và Seed trong Database Seeder. Để tạo model factory, bạn cần chạy lệnh sau...

Laravel Change Expire Time Cookie Remember

Laravel Change Expire Time Cookie Remember

Vấn đề Đôi khi, trang web của bạn chỉ muốn người dùng sử chức năng remembering users  trong 7 ngày hoặc là 30 ngày chẳng hạn. Nhưng Authentication của Laravel không cung cấp cho chúng ta tùy chọn đ...

Laravel Many to Many Polymorphic Relationship

Laravel Many to Many Polymorphic Relationship

Many to many Polymorphic Relationship cũng hơi phức tạp để hiểu. Ví dụ: nếu bạn có bài post, video và tag, bạn cần kết nối với nhau theo yêu cầu là mọi bài đăng đều có nhiều tag và video cũng như vậy....

Simplify Your Laravel Workflow with Laravel Pint

Simplify Your Laravel Workflow with Laravel Pint

Laravel Pint là gì? Laravel Pint là một công cụ sửa đổi mã nguồn của bạn để mã nguồn của bạn tuân thủ theo các tiêu chuẩn. Nói một cách khác, Laravel Pint sẽ quét toàn bộ mã nguồn của bạn, phát...

ManhDanBlogs