Nếu bạn đang dùng thư viện laravel/ui để làm các chức năng liên quan đến authentication, và trong dự án của bạn, bạn cần thay đổi template email password reset thay vì sử dụng template email password reset mặc định của của laravel/ui. Vì vậy bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi template email password reset mặc định.

Đầu tiên, bạn hãy mở file User.php nằm trong thư mục app\Models và override function sendPasswordResetNotification như sau:

<?php

namespace App\Models;

...
use App\Notifications\ResetPasswordNotification;

class User extends Authenticatable implements MustVerifyEmail
{
  ...

  public function sendPasswordResetNotification($token)
  {
    $this->notify(new ResetPasswordNotification($token));
  }
}

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo ra một notification có tên là ResetPasswordNotification.php bằng lệnh command sau:

php artisan make:notification ResetPasswordNotification

Sau đó, bạn hãy mở file ResetPasswordNotification.php nằm trong thư mục app\Notifications và chỉnh sửa như sau:

<?php

namespace App\Notifications;

use Illuminate\Bus\Queueable;
use Illuminate\Contracts\Queue\ShouldQueue;
use Illuminate\Notifications\Messages\MailMessage;
use Illuminate\Notifications\Notification;

class ResetPasswordNotification extends Notification
{
  use Queueable;

  private $_token;

  /**
   * Create a new notification instance.
   *
   * @return void
   */
  public function __construct($token)
  {
    $this->_token = $token;
  }

  /**
   * Get the notification's delivery channels.
   *
   * @param mixed $notifiable
   * @return array
   */
  public function via($notifiable)
  {
    return ['mail'];
  }

  /**
   * Get the mail representation of the notification.
   *
   * @param mixed $notifiable
   * @return \Illuminate\Notifications\Messages\MailMessage
   */
  public function toMail($notifiable)
  {
    $url = route('password.reset', ['token' => $this->_token,'email' => $notifiable->getEmailForPasswordReset()]);
    return (new MailMessage)->view('emails.users.reset', ['url' => $url]);
  }

  /**
   * Get the array representation of the notification.
   *
   * @param mixed $notifiable
   * @return array
   */
  public function toArray($notifiable)
  {
    return [
      //
    ];
  }
}

Cuối cùng, bạn hãy tạo file reset.blade.php nằm trong thư mục resources\views\emails\users và có nội dung như sau:

ManhDanBlog Laravel UI Custom Email Password Reset Template <br>
URL: {{ $url }}

Đây là chính là nội dung template email password reset mới, bạn có thể thay đổi nội dung để phù hợp với dự án của bạn.

Như vậy là chúng ta đã làm xong việc thay đổi template email password reset mặc định rồi. Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng tôi qua trang contact. Cảm ơn bạn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Easy Laravel Reverb Setup For Beginners

Easy Laravel Reverb Setup For Beginners

Laravel Reverb Lần đầu tiên, Laravel ra mắt một official package cho phép bạn xây dựng một Websocket Server. Trước đây, chúng ta phải sử dụng package bên thứ 3 như Laravel Websocket. Reverb được...

Generate PDF with Header and Footer on every page in Laravel

Generate PDF with Header and Footer on every page in Laravel

Hôm nay, trong bài viết này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách dompdf mà header và footer sẽ được hiển thị ở tất cả các trang. Đây cũng là một vấn đề khá phổ biến, khi chúng ta phát triển các tính năng...

Laravel Facades

Laravel Facades

Facade là gì? Chúng ta có thể hiểu Facade là mặt tiền và mặt trước của một tòa nhà hay bất cứ thứ gì. Tầm quan trọng của Facade là chúng có thể dễ nhận thấy và nổi bật hơn, tương tự như vậy, thì...

Laravel One to One Eloquent Relationship

Laravel One to One Eloquent Relationship

Mối quan hệ một-một là một mối quan hệ rất cơ bản. Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo dữ liệu và truy xuất dữ liệu bằng Eloquent Model. Trong hướng dẫn này, tôi sẽ tạo hai bảng là u...

Laravel Artisan Console

Laravel Artisan Console

Ngoài các lệnh command mặc định của Laravel được cung cấp bởi Artisan, có rất nhiều tác vụ trong ứng dụng Laravel của bạn có thể được xử lý rất tốt bằng các lệnh command này. Nhưng đôi khi có nhiều tá...

Laravel Migration

Laravel Migration

Migration cho phép các nhà phát triển (Developer) nhanh chóng tạo ra cở sở dữ liệu của ứng dụng mà không cần vào màn hình quản lý cơ sở dữ liệu hay chạy bất kì một câu lệnh SQL nào. Trước hết, nếu...

Laravel Many to Many Polymorphic Relationship

Laravel Many to Many Polymorphic Relationship

Many to many Polymorphic Relationship cũng hơi phức tạp để hiểu. Ví dụ: nếu bạn có bài post, video và tag, bạn cần kết nối với nhau theo yêu cầu là mọi bài đăng đều có nhiều tag và video cũng như vậy....

How To Optimize Your Site With GZIP Compression

How To Optimize Your Site With GZIP Compression

GZIP là công nghệ nén thường được sử dụng để truyền dữ liệu một cách nhanh chóng qua Insternet. Hiện nay, GZIP là một tiêu chuẩn để nén các file trên trang web, đa số các website hiện nay hơn 99% sử d...

Laravel Queues and Jobs

Laravel Queues and Jobs

Các công ty có thẻ gặp khó khăn trong việc quản lý các dịch vụ hoặc ứng dụng của họ. Ví dụ, các công ty các thực hiện gửi email cho hàng triệu người dùng hoặc thực hiện sao lưu dữ liệu. Tất cả các hoạ...

ManhDanBlogs