Trong quá trình phát triển web, việc gửi email là một chức năng quan trọng để thông báo, đặt lại mật khẩu, hoặc tương tác với người dùng.

Tuy nhiên, khi chúng ta đang trong quá trình phát triển, việc thử nghiệm và gỡ lỗi chức năng gửi email lại càng trở nên quan trọng hơn. Trong những trường hợp như vậy, chúng ta thường muốn tránh gửi email thực sự đến người dùng thực tế.

Laravel cung cấp một sự kiện có tên là  MessageSending cho phép chúng ta điều chỉnh hành vi gửi email.

Dựa trên sự kiện này, chúng ta sẽ tạo một  Listener có tên là MessageSendingRedirector để điều hướng tất cả các email được gửi, đảm bảo rằng trong quá trình phát triển hoặc gỡ lỗi, tất cả các thông điệp email sẽ được chuyển đến địa chỉ email của đội ngũ nhà phát triển.

Tính năng này rất hữu ích khi làm việc với database của môi trường thực, nơi nhà phát triển muốn ngăn chặn email thử nghiệm đến người dùng thực tế.

Cấu hình Mail Sending Redirector

Bạn thêm các config bên dưới vào config/mail.php:

/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Email Redirection Settings
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Configure the redirection settings for outgoing emails. These settings
| control whether the email redirection feature is enabled, and specify
| the recipients, reply-to address, and error-to address for redirection.
|
| 'enabled': Indicates whether the email redirection feature is active.
|
| 'to': Default recipient for redirected emails.
|
| 'cc': Default carbon copy (CC) recipient for redirected emails.
|
| 'bcc': Default blind carbon copy (BCC) recipient for redirected emails.
|
| 'reply_to': Default reply-to address for redirected emails.
|
| 'error_to': Default error-to address for redirection error notifications.
|
|--------------------------------------------------------------------------
*/
'redirect' => [
  'enabled' => env('REDIRECT_MAIL_ENABLED', true),
  'to' => env('REDIRECT_MAIL_TO', '[email protected]'),
  'cc' => env('REDIRECT_MAIL_CC', '[email protected]'),
  'bcc' => env('REDIRECT_MAIL_BCC', '[email protected]'),
  'reply_to' => env('REDIRECT_MAIL_REPLY_TO', '[email protected]'),
  'error_to' => env('REDIRECT_MAIL_ERROR_TO', '[email protected]'),
],

 Listener MessageSendingRedirector

Để tạo listener MessageSendingRedirector, bạn cần sử dụng lệnh sau:

php artisan make:listener MessageSendingRedirector

Sau đó, bạn hãy chỉnh sửa app/Listeners/MessageSendingRedirector.php với nội dung như sau:

<?php

namespace App\Listeners;

use Illuminate\Mail\Events\MessageSending;

class MessageSendingRedirector
{
  /**
   * Handle the event.
   *
   * @param MessageSending $event
   * @return void
   */
  public function handle(MessageSending $event)
  {
    // Check if the email sending redirection feature is enabled
    if (!$this->getConfigValue('enabled')) {
      return; // If not, exit the function
    }

    // Set recipients for email sending redirection
    $this->setRecipients($event);

    // Set the Reply-To address for email sending redirection
    $this->setReplyTo($event);

    // Set the Errors-To header for email sending redirection
    $this->setErrorTo($event);
  }

  /**
   * Set the recipients for redirection.
   *
   * @param MessageSending $event
   * @return void
   */
  protected function setRecipients(MessageSending $event)
  {
    if ($event->message->getTo()) {
      $event->message->setTo($this->getConfigValue('to'));
    }

    if ($event->message->getCc()) {
      $event->message->setCc($this->getConfigValue('cc'));
    }

    if ($event->message->getBcc()) {
      $event->message->setBCc($this->getConfigValue('bcc'));
    }
  }

  /**
   * Set the Reply-To address for redirection.
   *
   * @param MessageSending $event
   * @return void
   */
  protected function setReplyTo(MessageSending $event)
  {
    if ($event->message->getReplyTo()) {
      $event->message->setReplyTo($this->getConfigValue('reply_to'));
    }
  }

  /**
   * Set the Errors-To header for redirection.
   *
   * @param MessageSending $event
   * @return void
   */
  protected function setErrorTo(MessageSending $event)
  {
    if ($event->message->getHeaders()->get('Errors-To')) {
      $event->message->getHeaders()->get('Errors-To')->setValue($this->getConfigValue('error_to'));
    }
  }

  /**
   * Get configuration value and split it using '|' delimiter.
   *
   * @param string $key
   * @return array
   */
  protected function getConfigValue($key)
  {
    return explode('|', config("mail.redirect.$key"));
  }
}

Chúng ta sẽ đăng ký MessageSendingRedirector để lắng nghe sự kiện MessageSending. Sự kiện này sẽ được kích hoạt khi một email được gửi.

Bạn hãy chỉnh sửa /app/Providers/EventServiceProvider.php với nội dung như sau:

<?php

namespace App\Providers;

...
use Illuminate\Mail\Events\MessageSending;
use App\Listeners\MessageSendingRedirector;


class EventServiceProvider extends ServiceProvider
{
  /**
   * The event listener mappings for the application.
   *
   * @var array
   */
  protected $listen = [
    ...
    MessageSending::class => [
      MessageSendingRedirector::class,
    ],
  ];
  ...
}

Cách sử dụng Mail Sending Redirector

Để sử dụng Mail Sending Redirector, bạn cần cấu hình các giá trị sau trong .env  của bạn:

REDIRECT_MAIL_ENABLED=true
REDIRECT_MAIL_TO="[email protected]"
REDIRECT_MAIL_CC="[email protected]"
REDIRECT_MAIL_BCC="[email protected]"
REDIRECT_MAIL_REPLY_TO="[email protected]"
REDIRECT_MAIL_ERROR_TO="[email protected]"

Nếu bạn muốn cấu hình chuyển hướng đến nhiều địa chỉ email khác nhau, bạn có thể sử dụng ký tự "|" để phân tách chúng như sau:

REDIRECT_MAIL_ENABLED=true
REDIRECT_MAIL_TO="[email protected]|[email protected]"
REDIRECT_MAIL_CC="[email protected]|[email protected]"
REDIRECT_MAIL_BCC="[email protected]|[email protected]"
REDIRECT_MAIL_REPLY_TO="[email protected]|[email protected]"
REDIRECT_MAIL_ERROR_TO="[email protected]|[email protected]"

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Laravel Queues and Jobs

Laravel Queues and Jobs

Các công ty có thẻ gặp khó khăn trong việc quản lý các dịch vụ hoặc ứng dụng của họ. Ví dụ, các công ty các thực hiện gửi email cho hàng triệu người dùng hoặc thực hiện sao lưu dữ liệu. Tất cả các hoạ...

Laravel Socialite Login With Github

Laravel Socialite Login With Github

GitHub GitHub là một nền tảng phát triển phần mềm trực tuyến. Nó được sử dụng để lưu trữ, theo dõi và cộng tác trong các dự án phần mềm. Nó giúp các nhà phát triển dễ dàng chia sẻ các tập tin mã...

How to Install Laravel on CentOS 6/7

How to Install Laravel on CentOS 6/7

Laravel là một PHP Framework mã nguồn mở miễn phí, được phát triển bởi Taylor Otwell với phiên bản đầu tiên được ra mắt vào 6/2011. Laravel ra đời nhằm mục đích phát triển ứng dụng web dựa trên mô hìn...

Easy Laravel Reverb Setup For Beginners

Easy Laravel Reverb Setup For Beginners

Laravel Reverb Lần đầu tiên, Laravel ra mắt một official package cho phép bạn xây dựng một Websocket Server. Trước đây, chúng ta phải sử dụng package bên thứ 3 như Laravel Websocket. Reverb được...

Laravel Controllers

Laravel Controllers

Trong mô hình MVC, chữ "C" là từ viết tắt của Controller và nó đóng vai trò rất quan trọng để phân tích các logic business. Khi người dùng truy cập vào trình duyệt, nó sẽ đi đến route đầu tiên, sau đó...

Integrating CKFinder into CKEditor 5 in Laravel 11

Integrating CKFinder into CKEditor 5 in Laravel 11

CKEditor 5 CKEditor 5 là một trình soạn thảo văn bản phong phú JavaScript với nhiều tính năng và khả năng tùy chỉnh. CKEditor 5 có kiến trúc MVC hiện đại, mô hình dữ liệu tùy chỉnh và DOM ảo, mang...

Laravel Has Many Through Eloquent Relationship

Laravel Has Many Through Eloquent Relationship

Has Many Through Relationship hơi phức tạp để hiểu một cách đơn giản, nó sẽ cung cấp cho chúng ta một con đường tắt để có thể truy cập dữ liệu của một quan hệ xa xôi thông qua một mối quan hệ trung gi...

How to insert into a database at lightning speed?

How to insert into a database at lightning speed?

Trong quá trình thực hiện dự án cho công ty, một trong những yêu cầu đặt ra là import dữ liệu từ file CSV (chứa dữ liệu từ hệ thống cũ) vào cơ sở dữ liệu MySQL của hệ thống mới. Do sự thay đổi cấu...

Amazon S3 Pre-Signed URL with DropzoneJs in Laravel

Amazon S3 Pre-Signed URL with DropzoneJs in Laravel

Chức năng upload file hay hình ảnh là một chức năng rất phổ biến, hầu hết các dự án đều có chức năng này. Đa số các nhà phát triển khi thực hiện chức năng upload file, thường sẽ sử dụng cách làm nh...

ManhDanBlogs