Chức năng:

Gom nhóm các dòng dữ liệu theo tiêu chí gom nhóm đặt trong mệnh đề GROUP BY nhằm hỗ trợ và phục vụ các mục đích của câu truy vấn.

Cú pháp:

SELECT [DISTINCT] *|DANH_SACH_THUOC_TINH|BIEU_THUC,...
FROM DANH_SACH_QUAN_HE
[WHERE BIEU_THUC_DIEU_KIEN]
GROUP BY DANH_SACH_THUOC_TINH

Trong đó:

+ DANH_SACH_THUOC_TINH: bao gồm tất cả các cột muốn rút trích thông tin từ quan hệ trong cơ sở dữ liệu. Các thuộc tính cách nhau bởi dấu ",". Các thuộc tính trùng tên phải đặt tên quan hệ gắn liền với thuộc tính đó (theo quy tắc TEN_QUAN_HE.TEN_THUOC_TINH).

+ DANH_SACH_QUAN_HE: bao gồm tất cả các quan hệ tham gia hỗ trợ thực hiện yêu cầu truy vấn. Các quan hệ cách nhau bởi dấu ",".

+ BIEU_THUC_DIEU_KIEN: các dòng dữ liệu được rút trích ra từ cơ sở dữ liệu phải thỏa mãn các biểu thức điều kiện đã được quy định trong mệnh đề WHERE. Các điều kiện được nối với nhau bởi AND/OR.

+ Mệnh đề GROUP BY: danh sách các thuộc tính được chọn làm tiêu chí gom nhóm. Tất cả các thuộc tính đơn lẻ (ngoại trừ các hàm kết hợp và gom nhóm) xuất hiện trong mệnh đề SELECT phải đặt vào GROUP BY.

Ví dụ minh họa

Để thuận tiện cho các bạn học tập, mình có tạo sẵn file .sql trong này đã mình tạo cấu trúc bảng và data sẵn để các bạn dễ dàng thực hiện truy vấn, các bạn có thể tải tại đây.

Ví dụ 1: Hãy cho biết số lượng nhân viên của từng phòng.

SELECT PHG, COUNT(MANV) AS 'SLNV'
FROM NHANVIEN
GROUP BY PHG

Kết quả:

Ví dụ 2: Hãy cho biết tên phòng cùng số lượng nhân viên của từng phòng.

SELECT TENPHG, COUNT(MANV) AS 'SLNV'
FROM NHANVIEN, PHONGBAN
WHERE PHG = MAPHG
GROUP BY PHG, TENPHG

Kết quả:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

SQL Server - Mệnh đề HAVING

SQL Server - Mệnh đề HAVING

Chức năng: xuất ra kết quả là các dữ liệu thỏa mãn các điều kiện theo từng nhóm quy định trong GROUP BY.

SQL Server - Mệnh đề ORDER BY

SQL Server - Mệnh đề ORDER BY

Chức năng: sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần các dòng dữ liệu trong quan hệ, kết quả theo tiêu chí sắp xếp.

Giới thiệu SQL Server

Giới thiệu SQL Server

Giới thiệu chung SQL (Structured Query Language, đọc là "sequel") là tập lệnh truy xuất trên cơ dữ liệu (CSDL) quan hệ. Ngôn ngữ SQL, được IBM sử dụng đầu tiên trong hệ quản trị CSDL Sytem R vào...

SQL Server - Database

SQL Server - Database

Tạo cơ sở dữ liệu ở màn hình Object Explorer Bước 1 : Click phải chuột, chọn Database, chọn New Database... Bước 2 : Khai báo thông tin cho Database cần tạo Trong đó : + Database...

SQL Server - User Defined Function

SQL Server - User Defined Function

Khái niệm User Defined Function là những hàm do người dùng tự định nghĩa để đáp ứng một mục tiêu nào đó. Một số hạn chế so với thủ tục là các tham số truyền vào không được mang thuộc tính OUTPUT, ng...

SQL Server - Lệnh DELETE

SQL Server - Lệnh DELETE

Chức năng: cho phép người dùng xóa một hoặc nhiều dòng dữ liệu trên bảng dữ liệu đã có sẵn trong cơ sở dữ liệu.

SQL Server - Mệnh đề SELECT

SQL Server - Mệnh đề SELECT

Chức năng: rút trích một vài thông tin, một vài cột từ các quan hệ tham gia câu truy vấn. Câu lệnh SELECT tương ứng với chức năng của phép tham chiếu trong đại số quan hệ.

SQL Server - Mệnh đề WHERE

SQL Server - Mệnh đề WHERE

Chức năng : Rút trích các dòng dữ liệu từ các quan hệ tham gia truy vấn thỏa mãn điều kiện trong mệnh đề WHERE. Các biểu thức trong mệnh đề WHERE tương ứng với các điều kiện của phép chọn trong đại...

SQL Server - Constraints

SQL Server - Constraints

Trong một CSDL, luôn luôn tồn tại rất nhiều mối liên hệ ảnh hưởng qua lại lẫn nhau giữa các thuộc tính của một quan hệ, giữa các bộ giá trị trong một quan hệ và giữa các thuộc tính của các bộ giá trị...

ManhDanBlogs