Chức năng:

Rút trích một vài thông tin, một vài cột từ các quan hệ tham gia câu truy vấn. Câu lệnh SELECT tương ứng với chức năng của phép tham chiếu trong đại số quan hệ.

Cú pháp:

SELECT [DISTINCT] *|DANH_SACH_THUOC_TINH|BIEU_THUC,...
FROM DANH_SACH_QUAN_HE

Trong đó

+ DANH_SACH_THUOC_TINH: bao gồm tất cả các cột muốn rút trích thông tin từ các quan hệ trong cở sở dữ liệu. Các thuộc tính cách nhau bởi dấu ",". Các thuộc tính trùng tên phải đặt tên quan hệ gắn liền với thuộc tính đó (theo quy tắc TEN_QUAN_HE.TEN_THUOC_TINH).

+ DANH_SACH_QUAN_HE: bao gồm tất cả các quan hệ tham gia hỗ trợ thực hiện yêu cầu truy vấn. Các quan hệ cách nhau bới dấu ",".

Ví dụ minh họa

Cho quan hệ NHANVIEN có thể hiện như sau:

Để thuận tiện cho các bạn học tập, mình có tạo sẵn file .sql trong này đã mình tạo cấu trúc bảng và data sẵn để các bạn dễ dàng thực hiện truy vấn, các bạn có thể tải tại đây.

Ví dụ 1: Hãy cho biết thông tin mã nhân viên, họ và tên đầy đủ của tất cả nhân viên trong công ty.

SELECT MANV, HONV, TENLOT, TENNV
FROM NHANVIEN

Kết quả:

Ví dụ 2: Hãy cho biết tất cả các thông tin của các nhân viên trong công ty.

SELECT *
FROM NHANVIEN

Kết quả:

Ví dụ 3:Hãy cho biết thông tin mã nhân viên, họ và tên đầy đủ của tất cả các nhân viên trong công ty. Thông tin thể hiện ra ngoài có dạng như sau:

Mã nhân viên    Họ và tên
NV01            Nguyễn Văn A

Câu truy vấn:

SELECT MANV AS 'Mã nhân viên', HONV + ' ' + TENLOT + ' ' + TENNV AS 'Họ và tên'
FROM NHANVIEN

Kết quả:

Ví dụ 4: Hãy cho biết tất cả các mức lương trong công ty.

Cách 1:

SELECT LUONG AS 'Mức lương'
FROM NHANVIEN

Kết quả:

Cách 2:

SELECT DISTINCT LUONG AS 'Mức lương'
FROM NHANVIEN

Kết quả:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

SQL Server - Lệnh UPDATE

SQL Server - Lệnh UPDATE

Chức năng: cho phép người dùng cập nhật giá trị các thuộc tính trên các dòng của bảng dữ liệu có sẵn trong cơ sở dữ liệu.

T SQL - Cấu trúc CASE

T SQL - Cấu trúc CASE

Biểu thức CASE là một biểu thức điều kiện được áp dụng bên trong một biểu thức khác. CASE trả về các giá trị khác nhau tùy thuộc vào điều kiện.

T SQL - Cấu trúc WHILE

T SQL - Cấu trúc WHILE

Câu lệnh WHILE là một cấu trúc lặp sẽ thực hiện các thao tác lặp cho đến khi biểu thức điều kiện trong câu lệnh WHILE có giá trị Fasle. Biểu thức điều kiện lặp lại có thể là một câu lệnh SELECT

SQL Server - Truy Vấn Lồng

SQL Server - Truy Vấn Lồng

Truy vấn lồng là những câu lệnh mà trong thành phần WHERE có chứa thêm một câu lệnh SELECT khác nữa. Câu lệnh này thường gặp khi dữ liệu cần thiết phải duyệt qua nhiều lần. Đây là một trong những...

SQL Server - User Defined Function

SQL Server - User Defined Function

Khái niệm User Defined Function là những hàm do người dùng tự định nghĩa để đáp ứng một mục tiêu nào đó. Một số hạn chế so với thủ tục là các tham số truyền vào không được mang thuộc tính OUTPUT, ng...

T SQL - Cấu trúc IF ... ELSE ...

T SQL - Cấu trúc IF ... ELSE ...

Câu lệnh IF ... ELSE ... Là một cấu trúc điều kiện, cho phép chúng ta thực hiện hoặc bỏ qua một hay nhiều lệnh dựa trên điều kiện đã chỉ định.

SQL Server - Mệnh đề ORDER BY

SQL Server - Mệnh đề ORDER BY

Chức năng: sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần các dòng dữ liệu trong quan hệ, kết quả theo tiêu chí sắp xếp.

SQL Server - Database

SQL Server - Database

Tạo cơ sở dữ liệu ở màn hình Object Explorer Bước 1 : Click phải chuột, chọn Database, chọn New Database... Bước 2 : Khai báo thông tin cho Database cần tạo Trong đó : + Database...

SQL Server - Constraints

SQL Server - Constraints

Trong một CSDL, luôn luôn tồn tại rất nhiều mối liên hệ ảnh hưởng qua lại lẫn nhau giữa các thuộc tính của một quan hệ, giữa các bộ giá trị trong một quan hệ và giữa các thuộc tính của các bộ giá trị...

ManhDanBlogs