Chức năng:

Câu lệnh IF ... ELSE ... Là một cấu trúc điều kiện, cho phép chúng ta thực hiện hoặc bỏ qua một hay nhiều lệnh dựa trên điều kiện đã chỉ định.

Cú pháp:

IF LOGIC_EXPRESSION
  STATEMENT_SQL
ELSE
  STATEMENT_SQL

Trong đó:

+ LOGIC_EXPRESSION: là một biểu thức logic, có giá trị True hoặc False. Tùy thuộc vào điều kiện, thì một trong hai khối lệnh sẽ được thực hiện.

+ STATEMENT_SQL: nếu có nhiều lệnh (khối lệnh) yêu cầu đồng thời được thực thi khi thỏa mãn điều kiện thì các lệnh này phải đặt trong cặp từ khóa BEGIN .. END

Ví dụ minh họa

Để thuận tiện cho các bạn học tập, mình có tạo sẵn file .sql trong này đã mình tạo cấu trúc bảng và data sẵn để các bạn dễ dàng thực hiện truy vấn, các bạn có thể tải tại đây.

Ví dụ 1: Kiểm tra xem trong bảng nhân viên có nhân viên nào có địa chỉ ở TP.HCM hay không?

Hướng dẫn giải:

USE QLDEAN
IF ((SELECT COUNT(*) FROM NHANVIEN WHERE DCHI LIKE '%TP.HCM%') > 0)
  PRINT(N'Trong bảng nhân viên có nhân viên sống ở TP.HCM')
ELSE
  PRINT(N'Trong bảng nhân viên không có nhân viên nào sống ở TP.HCM')

Kết quả:

Ví dụ 2: Kiểm tra trong bảng nhân viên có nhân viên nào có địa chỉ ở TP.HCM và có mức lương từ 30000 đến 50000? Nếu như có hãy xuất danh sách nhân viên đó.

Hướng dẫn giải:

USE QLDEAN
IF ((SELECT COUNT(*) FROM NHANVIEN WHERE DCHI LIKE '%TP.HCM%' AND LUONG BETWEEN 30000 AND 50000) > 0)
  BEGIN
    SELECT *
    FROM NHANVIEN
    WHERE DCHI LIKE '%TP.HCM%' AND LUONG BETWEEN 30000 AND 50000
  END
ELSE
  PRINT(N'Không có kết quả phù hợp')

Kết quả:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

SQL Server - Lệnh UPDATE

SQL Server - Lệnh UPDATE

Chức năng: cho phép người dùng cập nhật giá trị các thuộc tính trên các dòng của bảng dữ liệu có sẵn trong cơ sở dữ liệu.

Lập trình T SQL

Lập trình T SQL

T-SQL (Transact SQL) là ngôn ngữ lập trình cơ sở dữ liệu thủ tục độc quyền của Microsoft dành cho SQL Server. Chúng cũng được sử dụng để viết các thủ tục được lưu trữ, là một đoạn mã nằm trên máy chủ...

SQL Server - Mệnh đề SELECT

SQL Server - Mệnh đề SELECT

Chức năng: rút trích một vài thông tin, một vài cột từ các quan hệ tham gia câu truy vấn. Câu lệnh SELECT tương ứng với chức năng của phép tham chiếu trong đại số quan hệ.

Giới thiệu SQL Server

Giới thiệu SQL Server

Giới thiệu chung SQL (Structured Query Language, đọc là "sequel") là tập lệnh truy xuất trên cơ dữ liệu (CSDL) quan hệ. Ngôn ngữ SQL, được IBM sử dụng đầu tiên trong hệ quản trị CSDL Sytem R vào...

SQL Server - Mệnh đề GROUP BY

SQL Server - Mệnh đề GROUP BY

Chức năng: gom nhóm các dòng dữ liệu theo tiêu chí gom nhóm đặt trong mệnh đề GROUP BY nhằm hỗ trợ và phục vụ các mục đích của câu truy vấn.

SQL Server - Lệnh DELETE

SQL Server - Lệnh DELETE

Chức năng: cho phép người dùng xóa một hoặc nhiều dòng dữ liệu trên bảng dữ liệu đã có sẵn trong cơ sở dữ liệu.

SQL Server - Backup / Restore Database

SQL Server - Backup / Restore Database

Mục đích của việc sao lưu và phục hồi dữ liệu Sao lưu và phục hồi dữ liệu là vấn đề rất quan trọng khi quản trị cơ sở dữ liệu. Hoạt động này đảm bảo cho dữ liệu khi xảy ra sự cố, ta có thể khôi phục...

T SQL - Cấu trúc WHILE

T SQL - Cấu trúc WHILE

Câu lệnh WHILE là một cấu trúc lặp sẽ thực hiện các thao tác lặp cho đến khi biểu thức điều kiện trong câu lệnh WHILE có giá trị Fasle. Biểu thức điều kiện lặp lại có thể là một câu lệnh SELECT

SQL Server - Lệnh INSERT

SQL Server - Lệnh INSERT

Chức năng: cho phép thêm một hoặc nhiều dòng dữ liệu vào bảng đã tạo sẵn trong cơ sở dữ liệu.

ManhDanBlogs