Chức năng:

Cho phép thêm một hoặc nhiều dòng dữ liệu vào bảng đã tạo sẵn trong cơ sở dữ liệu.

Cú pháp:

Chúng ta có hai hình thức thêm dữ liệu:

+ Thêm một dòng dữ liệu.

INSERT INTO TEN_BANG [(DANH_SACH_COT)]
VALUES (DANH_SACH_GIA_TRI)

+ Thêm nhiều dòng dữ liệu từ những dữ liệu đã có sẵn.

INSERT INTO TEN_BANG [(DANH_SACH_COT)]
CAU_LENH_SELECT

Trong đó:

+ TEN_BANG: Tên quan hệ mà bạn muốn thêm dữ liệu vào.

+ DANH_SACH_COT: Có thể có hoặc không có liệt danh sách các cột cần thêm dữ liệu vào. Khi người dùng liệt kê các cột (không cần phải theo thứ tự khi chúng ta tạo bảng) và khi thêm dữ liệu thì thứ tự giá trị trong VALUES sẽ tương ứng với giá trị được khai báo ở INSERT.

Ví dụ minh họa

Để thuận tiện cho các bạn học tập, mình có tạo sẵn file .sql trong này đã mình tạo cấu trúc bảng và data sẵn để các bạn dễ dàng thực hiện truy vấn, các bạn có thể tải tại đây.

Ví dụ 1: Hãy thêm một dòng dữ liệu vào bảng PHONGBAN. Dữ liệu cần thêm như sau:

Ke hoach, 6, 987654321, 06/06/2021

Câu lệnh:

INSERT PHONGBAN
VALUES (N'Ke hoach', 6, '987654321', '06/06/2021')

Kết quả:

Câu lệnh:

INSERT PHONGBAN (TENPHG, MAPHG, TRPHG, NGAYPHUTRACH)
VALUES (N'Ke hoach', 6, '987654321', '06/06/2021')

Kết quả:

Ví dụ 2: Hãy thống kê số lượng nhân viên của mỗi phòng ban, biết cấu trúc thống kê như sau:

THONGKE(MAPB, TENPB, SLNV)

Tạo bảng:

CREATE TABLE THONGKE
(
    MAPB INT PRIMARY KEY,
    TENPB VARCHAR(12),
    SLNV INT DEFAULT 0
)

Thêm dữ liệu:

INSERT THONGKE
SELECT MAPHG, TENPHG, COUNT(MANV) AS SLNV
FROM NHANVIEN, PHONGBAN
WHERE PHG = MAPHG
GROUP BY MAPHG, TENPHG

Kết quả:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

SQL Server - Database

SQL Server - Database

Tạo cơ sở dữ liệu ở màn hình Object Explorer Bước 1 : Click phải chuột, chọn Database, chọn New Database... Bước 2 : Khai báo thông tin cho Database cần tạo Trong đó : + Database...

SQL Server - Mệnh đề GROUP BY

SQL Server - Mệnh đề GROUP BY

Chức năng: gom nhóm các dòng dữ liệu theo tiêu chí gom nhóm đặt trong mệnh đề GROUP BY nhằm hỗ trợ và phục vụ các mục đích của câu truy vấn.

SQL Server - Backup / Restore Database

SQL Server - Backup / Restore Database

Mục đích của việc sao lưu và phục hồi dữ liệu Sao lưu và phục hồi dữ liệu là vấn đề rất quan trọng khi quản trị cơ sở dữ liệu. Hoạt động này đảm bảo cho dữ liệu khi xảy ra sự cố, ta có thể khôi phục...

SQL Server - Truy Vấn Lồng

SQL Server - Truy Vấn Lồng

Truy vấn lồng là những câu lệnh mà trong thành phần WHERE có chứa thêm một câu lệnh SELECT khác nữa. Câu lệnh này thường gặp khi dữ liệu cần thiết phải duyệt qua nhiều lần. Đây là một trong những...

T SQL - Cấu trúc WHILE

T SQL - Cấu trúc WHILE

Câu lệnh WHILE là một cấu trúc lặp sẽ thực hiện các thao tác lặp cho đến khi biểu thức điều kiện trong câu lệnh WHILE có giá trị Fasle. Biểu thức điều kiện lặp lại có thể là một câu lệnh SELECT

SQL Server - Stored Procedure

SQL Server - Stored Procedure

Khái niệm Stored Procedure - SP (thủ tục) là một tập các lệnh T -SQL và một số cấu trúc điều khiển, được lưu với một tên và được thực thi như một đơn vị công việc (Single unit of work) . Một thủ tục...

SQL Server - Lệnh UPDATE

SQL Server - Lệnh UPDATE

Chức năng: cho phép người dùng cập nhật giá trị các thuộc tính trên các dòng của bảng dữ liệu có sẵn trong cơ sở dữ liệu.

Lập trình T SQL

Lập trình T SQL

T-SQL (Transact SQL) là ngôn ngữ lập trình cơ sở dữ liệu thủ tục độc quyền của Microsoft dành cho SQL Server. Chúng cũng được sử dụng để viết các thủ tục được lưu trữ, là một đoạn mã nằm trên máy chủ...

SQL Server - Table

SQL Server - Table

Trong cơ sở dữ liệu, để tạo và quản trị các bảng dữ liệu, người dùng cần phải trả lời các câu hỏi sau: + Bảng dùng để lưu trữ những thông tin gì? Nên đặt tên bảng mang tính chất gợi nhớ tương ứng v...

ManhDanBlogs