Chức năng:

Rút trích các dòng dữ liệu từ các quan hệ tham gia truy vấn thỏa mãn điều kiện trong mệnh đề WHERE. Các biểu thức trong mệnh đề WHERE tương ứng với các điều kiện của phép chọn trong đại số quan hệ.

Cú pháp:

SELECT [DISTINCT] *|DANH_SACH_THUOC_TINH|BIEU_THUC,...
FROM DANH_SACH_QUAN_HE
WHERE BIEU_THUC_DIEU_KIEN

Trong đó:

+ DANH_SACH_THUOC_TINH: bao gồm tất cả các cột muốn rút trích thông tin từ quan hệ trong cơ sở dữ liệu. Các thuộc tính cách nhau bởi dấu ",". Các thuộc tính trùng tên phải đặt tên quan hệ gắn liền với thuộc tính đó (theo quy tắc TEN_QUAN_HE.TEN_THUOC_TINH).

+ DANH_SACH_QUAN_HE: bao gồm tất cả các quan hệ tham gia hỗ trợ thực hiện yêu cầu truy vấn. Các quan hệ cách nhau bởi dấu ",".

+ BIEU_THUC_DIEU_KIEN: các dòng dữ liệu được rút trích ra từ cơ sở dữ liệu phải thỏa mãn các biểu thức điều kiện đã được quy định trong mệnh đề WHERE. Các điều kiện được nối với nhau bởi AND/OR.

Ví dụ minh họa

Để thuận tiện cho các bạn học tập, mình có tạo sẵn file .sql trong này đã mình tạo cấu trúc bảng và data sẵn để các bạn dễ dàng thực hiện truy vấn, các bạn có thể tải tại đây.

Ví dụ 1: Hãy cho biết họ và tên các nhân viên có mức lương trên 30000.

SELECT MANV, HONV, TENLOT, TENNV
FROM NHANVIEN
WHERE LUONG > 30000

Kết quả:

Ví dụ 2: Hãy cho biết họ và tên các nhân viên có mức lương từ 40000 đến 70000

SELECT MANV, HONV, TENLOT, TENNV
FROM NHANVIEN
WHERE LUONG >= 40000 AND LUONG <= 70000

Kết quả:

Ví dụ 3: Hãy cho biết họ và tên các nhân viên cùng tên phòng mà nhân viên đó trực thuộc.

SELECT MANV, HONV, TENLOT, TENNV, TENPHG
FROM NHANVIEN, PHONGBAN
WHERE PHG = MAPHG

Kết quả:

Ví dụ 4: Hãy cho biết họ và tên các nhân viên nữ có mức lương < 30000 hoặc có mức lương trên 50000.

SELECT MANV, HONV, TENLOT, TENNV
FROM NHANVIEN
WHERE PHAI = 'Nu' AND (LUONG < 30000 OR LUONG > 50000)

Kết quả:

Ví dụ 5: Hãy cho biết họ và tên các nhân viên có mức lương từ 40000 đến 70000 (sử dụng toán tử BETWEEN ... AND ...)

SELECT MANV, HONV, TENLOT, TENNV
FROM NHANVIEN
WHERE LUONG BETWEEN 40000 AND 70000

Kết quả:

Ví dụ 6: Hãy cho biết họ và tên các nhân viên nữ có mức lương < 30000 hoặc có mức lương trên 50000 (sử dụng toán tử NOT BETWEEN ... AND ...)

SELECT MANV, HONV, TENLOT, TENNV
FROM NHANVIEN
WHERE PHAI = 'Nu' AND (LUONG NOT BETWEEN 30000 AND 50000)

Kết quả:

Ví dụ 7: Hãy cho biết họ và tên nhân viên có họ là 'NGUYEN'.

Cách 1:

SELECT MANV, HONV, TENLOT, TENNV
FROM NHANVIEN
WHERE HONV = 'NGUYEN'

Kết quả:

Cách 2:

SELECT MANV, HONV, TENLOT, TENNV
FROM NHANVIEN
WHERE HONV LIKE 'NGUYEN'

Kết quả:

Ví dụ 8: Hãy cho biết họ và tên tất cả nhân viên có họ bắt đầu là kí tự N.

Trong trường hợp chỉ so sánh một hoặc một vài ký tự được trích ra từ một chuỗi (tức là chuỗi có giá trị không trọn vẹn) ta không thể sử dụng toán tử '=' hoặc '<>' để so sánh mà phải sử dụng toán tử LIKE hoặc NOT LIKE.

Khi sử dụng LIKE./NOT LIKE, người ta quy ước như sau:

+ dấu '%': đại diện cho một chuỗi con bất kỳ.

+ dấu '_': đại diện cho một ký tự bất kỳ.

Câu truy vấn như sau:

SELECT MANV, HONV, TENLOT, TENNV
FROM NHANVIEN
WHERE HONV LIKE 'N%'

Kết quả:

Ví dụ 9: Hãy cho biết họ và tên tất cả các nhân viên có họ bắt đầu là ký tự N, sau ký tự N là 2 ký tự.

SELECT MANV, HONV, TENLOT, TENNV
FROM NHANVIEN
WHERE HONV LIKE 'N__'

Kết quả:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

SQL Server - Backup / Restore Database

SQL Server - Backup / Restore Database

Mục đích của việc sao lưu và phục hồi dữ liệu Sao lưu và phục hồi dữ liệu là vấn đề rất quan trọng khi quản trị cơ sở dữ liệu. Hoạt động này đảm bảo cho dữ liệu khi xảy ra sự cố, ta có thể khôi phục...

SQL Server - Lệnh INSERT

SQL Server - Lệnh INSERT

Chức năng: cho phép thêm một hoặc nhiều dòng dữ liệu vào bảng đã tạo sẵn trong cơ sở dữ liệu.

SQL Server - User Defined Function

SQL Server - User Defined Function

Khái niệm User Defined Function là những hàm do người dùng tự định nghĩa để đáp ứng một mục tiêu nào đó. Một số hạn chế so với thủ tục là các tham số truyền vào không được mang thuộc tính OUTPUT, ng...

Giới thiệu SQL Server

Giới thiệu SQL Server

Giới thiệu chung SQL (Structured Query Language, đọc là "sequel") là tập lệnh truy xuất trên cơ dữ liệu (CSDL) quan hệ. Ngôn ngữ SQL, được IBM sử dụng đầu tiên trong hệ quản trị CSDL Sytem R vào...

SQL Server - Mệnh đề SELECT

SQL Server - Mệnh đề SELECT

Chức năng: rút trích một vài thông tin, một vài cột từ các quan hệ tham gia câu truy vấn. Câu lệnh SELECT tương ứng với chức năng của phép tham chiếu trong đại số quan hệ.

T SQL - Cấu trúc CASE

T SQL - Cấu trúc CASE

Biểu thức CASE là một biểu thức điều kiện được áp dụng bên trong một biểu thức khác. CASE trả về các giá trị khác nhau tùy thuộc vào điều kiện.

SQL Server - Mệnh đề GROUP BY

SQL Server - Mệnh đề GROUP BY

Chức năng: gom nhóm các dòng dữ liệu theo tiêu chí gom nhóm đặt trong mệnh đề GROUP BY nhằm hỗ trợ và phục vụ các mục đích của câu truy vấn.

SQL Server - Mệnh đề HAVING

SQL Server - Mệnh đề HAVING

Chức năng: xuất ra kết quả là các dữ liệu thỏa mãn các điều kiện theo từng nhóm quy định trong GROUP BY.

SQL Server - Database

SQL Server - Database

Tạo cơ sở dữ liệu ở màn hình Object Explorer Bước 1 : Click phải chuột, chọn Database, chọn New Database... Bước 2 : Khai báo thông tin cho Database cần tạo Trong đó : + Database...

ManhDanBlogs