Tạo cơ sở dữ liệu ở màn hình Object Explorer

Bước 1: Click phải chuột, chọn Database, chọn New Database...

Bước 2: Khai báo thông tin cho Database cần tạo

Trong đó:

+ Database Name: Tên logic của cơ sở dữ liệu

+ Logical Name: Tên của tập tin Datafile, vị trí lưu trữ tập tin trên đĩa

+ Initial Size: Kích cỡ khởi tạo cơ sở dữ liệu

+ Filegroup: Tên của Filegroup

+ Autogrowth/Maxsize: Khai báo một số thuộc tính như tỉ lệ tăng (Filegrowth), kích thước tối đa (Maxsize)

Bước 3: nhấn OK

Tạo cơ sở dữ liệu bằng lệnh

Cú pháp:

CREATE DATABASE DATABASENAME;

Ví dụ: Tạo database quản lý đề án công ty

CREATE DATABASE QUANLYDEANCONGTY

Xóa cơ sở dữ liệu

Cú pháp:

DROP DATABASE DATABASE_NAME[,...n]

Ví dụ 1: Xóa database QUANLYDEANCONGTY

DROP DATABASE QUANLYDEANCONGTY

Ví dụ 2: Xóa database QUANLYDEANCONGTY và QUANLYKHACHHANG

DROP DATABASE QUANLYDEANCONGTY, QUANLYKHACHHANG

Đổi tên cơ sơ dữ liệu

Cú pháp:

SP_RENAMEDB 'OLD_NAME', 'NEW_NAME'

Ví dụ: đổi tên QUANLYDEANCONGTY thành QLDA

SP_RENAMEDB ' QUANLYDEANCONGTY ', 'QLDA'

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

SQL Server - Stored Procedure

SQL Server - Stored Procedure

Khái niệm Stored Procedure - SP (thủ tục) là một tập các lệnh T -SQL và một số cấu trúc điều khiển, được lưu với một tên và được thực thi như một đơn vị công việc (Single unit of work) . Một thủ tục...

SQL Server - Mệnh đề SELECT

SQL Server - Mệnh đề SELECT

Chức năng: rút trích một vài thông tin, một vài cột từ các quan hệ tham gia câu truy vấn. Câu lệnh SELECT tương ứng với chức năng của phép tham chiếu trong đại số quan hệ.

SQL Server - Mệnh đề GROUP BY

SQL Server - Mệnh đề GROUP BY

Chức năng: gom nhóm các dòng dữ liệu theo tiêu chí gom nhóm đặt trong mệnh đề GROUP BY nhằm hỗ trợ và phục vụ các mục đích của câu truy vấn.

SQL Server - Table

SQL Server - Table

Trong cơ sở dữ liệu, để tạo và quản trị các bảng dữ liệu, người dùng cần phải trả lời các câu hỏi sau: + Bảng dùng để lưu trữ những thông tin gì? Nên đặt tên bảng mang tính chất gợi nhớ tương ứng v...

SQL Server - User Defined Function

SQL Server - User Defined Function

Khái niệm User Defined Function là những hàm do người dùng tự định nghĩa để đáp ứng một mục tiêu nào đó. Một số hạn chế so với thủ tục là các tham số truyền vào không được mang thuộc tính OUTPUT, ng...

Lập trình T SQL

Lập trình T SQL

T-SQL (Transact SQL) là ngôn ngữ lập trình cơ sở dữ liệu thủ tục độc quyền của Microsoft dành cho SQL Server. Chúng cũng được sử dụng để viết các thủ tục được lưu trữ, là một đoạn mã nằm trên máy chủ...

SQL Server - Constraints

SQL Server - Constraints

Trong một CSDL, luôn luôn tồn tại rất nhiều mối liên hệ ảnh hưởng qua lại lẫn nhau giữa các thuộc tính của một quan hệ, giữa các bộ giá trị trong một quan hệ và giữa các thuộc tính của các bộ giá trị...

SQL Server - Mệnh đề WHERE

SQL Server - Mệnh đề WHERE

Chức năng : Rút trích các dòng dữ liệu từ các quan hệ tham gia truy vấn thỏa mãn điều kiện trong mệnh đề WHERE. Các biểu thức trong mệnh đề WHERE tương ứng với các điều kiện của phép chọn trong đại...

Cài Đặt SQL Server 2019

Cài Đặt SQL Server 2019

Microsoft SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được phát triển bởi Microsoft. Là một máy chủ cơ sở dữ liệu, nó là một sản phẩm phần mềm có chức năng chính là lưu trữ và truy xuất dữ liệ...

ManhDanBlogs