Chức năng:

Biểu thức CASE là một biểu thức điều kiện được áp dụng bên trong một biểu thức khác. CASE trả về các giá trị khác nhau tùy thuộc vào điều kiện.

Cú pháp:

CASE
  WHEN <BOOLENA_EXPRESSION> THEN <RESULT_EXPRESSION_1>
  ELSE <RESULT_EXPRESSION_2>
END

Ví dụ minh họa

Để thuận tiện cho các bạn học tập, mình có tạo sẵn file .sql trong này đã mình tạo cấu trúc bảng và data sẵn để các bạn dễ dàng thực hiện truy vấn, các bạn có thể tải tại đây.

Ví dụ 1: Cho hai số a và b, tìm số lớn nhất?

Hướng dẫn giải:

DECLARE @a INT, @b INT, @result NVARCHAR(30)
SET @a = 3
SET @b = 5
SET @result = CASE 
        WHEN @a < @b THEN N'A nhỏ hơn B'
        WHEN @a > @b THEN N'A lớn hơn B'
        ELSE N'A bằng B'
       END
PRINT @result

Kết quả:

Ví dụ 2: Theo mức lương của người lao động, hãy cho tôi biết đó là mức lương nào?

Nếu mức lương <200.000 thì thuộc loại “lương thấp”.

Nếu mức lương >= 200.000 && mức lương <= 300.000 thì được xếp vào loại "lương trung bình".

Nếu mức lương > 300.000 thì được xếp vào loại “lương cao”.

Hướng dẫn giải:

USE QLDEAN
SELECT TENNV, LUONG, 'XEP LOAI' = 
CASE
  WHEN LUONG < 200000 THEN N'Lương thấp'
  WHEN LUONG BETWEEN 200000 AND 300000 THEN N'Lương trung bình'
  WHEN LUONG > 300000 THEN N'Lương cao'
END
FROM NHANVIEN

Kết quả:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

SQL Server - User Defined Function

SQL Server - User Defined Function

Khái niệm User Defined Function là những hàm do người dùng tự định nghĩa để đáp ứng một mục tiêu nào đó. Một số hạn chế so với thủ tục là các tham số truyền vào không được mang thuộc tính OUTPUT, ng...

SQL Server - Truy Vấn Lồng

SQL Server - Truy Vấn Lồng

Truy vấn lồng là những câu lệnh mà trong thành phần WHERE có chứa thêm một câu lệnh SELECT khác nữa. Câu lệnh này thường gặp khi dữ liệu cần thiết phải duyệt qua nhiều lần. Đây là một trong những...

SQL Server - Mệnh đề ORDER BY

SQL Server - Mệnh đề ORDER BY

Chức năng: sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần các dòng dữ liệu trong quan hệ, kết quả theo tiêu chí sắp xếp.

SQL Server - Mệnh đề SELECT

SQL Server - Mệnh đề SELECT

Chức năng: rút trích một vài thông tin, một vài cột từ các quan hệ tham gia câu truy vấn. Câu lệnh SELECT tương ứng với chức năng của phép tham chiếu trong đại số quan hệ.

Lập trình T SQL

Lập trình T SQL

T-SQL (Transact SQL) là ngôn ngữ lập trình cơ sở dữ liệu thủ tục độc quyền của Microsoft dành cho SQL Server. Chúng cũng được sử dụng để viết các thủ tục được lưu trữ, là một đoạn mã nằm trên máy chủ...

T SQL - Cấu trúc WHILE

T SQL - Cấu trúc WHILE

Câu lệnh WHILE là một cấu trúc lặp sẽ thực hiện các thao tác lặp cho đến khi biểu thức điều kiện trong câu lệnh WHILE có giá trị Fasle. Biểu thức điều kiện lặp lại có thể là một câu lệnh SELECT

SQL Server - Constraints

SQL Server - Constraints

Trong một CSDL, luôn luôn tồn tại rất nhiều mối liên hệ ảnh hưởng qua lại lẫn nhau giữa các thuộc tính của một quan hệ, giữa các bộ giá trị trong một quan hệ và giữa các thuộc tính của các bộ giá trị...

SQL Server - Stored Procedure

SQL Server - Stored Procedure

Khái niệm Stored Procedure - SP (thủ tục) là một tập các lệnh T -SQL và một số cấu trúc điều khiển, được lưu với một tên và được thực thi như một đơn vị công việc (Single unit of work) . Một thủ tục...

SQL Server - Mệnh đề HAVING

SQL Server - Mệnh đề HAVING

Chức năng: xuất ra kết quả là các dữ liệu thỏa mãn các điều kiện theo từng nhóm quy định trong GROUP BY.

ManhDanBlogs